Prezentáció

Klikkeljen a kiválasztott dokumentum sorszámára!
 

HITELESHELYI LEVÉLTÁR
(az alábbi dokumentumok a megjelenés előtt álló CD-ROM kiadványunkból származnak
 - a felvételeket a letölthetőség érdekében kisebb felbontásban mutatjuk)

1.

Nyitrai káptalan

1473 november 30.

DF 208 452

C 1 fasc. 2. nr. 14.

 Az oklevélen plicán átfűzött fekete-vörös zsinóron függőpecsét található

A nyitrai káptalan tudtul adja, hogy Zewles-i István előttük megjelenve, megboldogult nővére orsolya asszony fiának Pálnak adja Orsolya asszony leánynegyede jogán a Nyitra megyében fekvő Zewles-i birtoka negyed részét minden tartozékaival és haszonvételeivel örök és visszavonhatatlan birtokul.

2.

II. Ulászló

1492. III. 8.

DF   208 439

C 1 fasc. 1 nr. 9

Szöveg alatt rányomott, piros színű papírfelzetes pecsét

Ulászló Pani Ferencnek és Bernát valamint Kristóf nevű testvéreinek adományozza Szerdahelyi Miklós Zemplén megyében fekvő Kövesd várát és annak minden más birtokát, mert az említett Miklós embereivel és familiárisaival Tharkanyi Boda László özvegye Dorottya hozzá küldött emberét, Mondolai Benedeket (agyonverte?).

3.

II. Ulászló

1499. május 20.

DF  208 440

C 1 fasc. 1 nr. 25

Hátoldalán fogalmazvány!!!

Zárt oklevél, külsején papírfelzetes rányomott pecsét.

Ulászló a sági konventnek, hogy Zechen-i Chokas Balintot a Nógrád megyei Loors birtokon –melyet Pan Péter birtokol- levő jobbágytelkek birtokába iktassa be.

4.

Egerszegi György pécsi püspöki helynök

1437. május 31.v június 8.

DF 208 451

C 1 fasc. 2. nr. 12

 Restaurált

A szöveg alján zöld színű pecsét

Gergen-i György decretorum doctor Baranyai főesperes a pécsi egyház helynöke és kanonokja: május 31-én Mekcse-i Vyzlo fia Benedek  panasszal járult elé Seen-i demeter presbiterrel szemben, mégpedig szerinte apja, nevezett Vyzlo a Seen-i plébániát az ő patronátusságába dta és az említett Demeter presbiter csalárd módon több tárgyat többek között egy aranyozott ezüst keresztet, paténát, corporalet és más táfgyakat eltulajdonított, ezzel szemben Demeter azt állítja, hogy semmit sem tulajdonított el és mindent Simon vicariusnak visszaszolgáltatott, ezért Gergen-i György Keresztelő Szent János születésének nyolcadára az említett Demetert bizonyítás végett maga elé rendelte.

5.

Nyitrai káptalan

1320. október 21

DF 208 442

C 1 fasc. 2 nr. 2

Hátoldalán rányomott pecsét helye

A nyitrai káptalan előtt Vezekényi Doba fia Hench fiai Iván, Miklós, István és János egyfelől, míg másik részről Bagi Egyed fia Bede tanúsították, hogy előbbiek egy jobbágytelket (seu fundus) és a vele szemben levő sziget felét, valamint 20 hold földet Vezekényben és minden más vezekényi birtokuk harmadát Sagi Egyed fia Bede mesternek 15 márkáért elzálogosították egy évre.

6.

Pál országbíró

1339. január 15.

DF 208 443

C 1 fasc. 2 nr. 3

Hátoldalán rányomott pecsét helye

Pál országbíró előtt Nekcsei Miklós fia Denk mester felperes és György fia János és Fülöp, Bakó Miklós fia Domokos nevében, előtte élőszóval tanúsították, hogy Denk mester és Domokos közt megegyezés jött létre, mely értelmében Domonkos 2 részletben 30 budai márkát fizet Denknek az elszenvedett sérelmekért.

7.

Pécsi káptalan

1364. január 15.

DF 208 444

C 1 fasc. 2 nr. 4

I. Lajos 1364 január 1-én kelt oklevelének átirata.

Hátoldalán rányomott pecsét nyomai

A pécsi káptalan válasza Lajos király vizsgálatot elrendelő levelére. Abnay Antal tanuságtétele szerint Pál, László és István, akik Bakanyai Rénáld fia Imre fiai 1363 okt. 28-án Galambuch nevű birtokáról, elzálogosítás jogán, elvitték 32 malacát, majd nov. 3-án visszatérve egy Mihály nevű jobbágyát elfogták, egy Domokos nevű jobbágyát pedig megölték. A káptalan részéről Domokos mester és Deseu fia Mihály királyi ember 1364 jan. 13-án az elmondottakról meggyőződött.

8.

Szepesi Jakab országbíró

1373. október 13.

DF 208 445

C 1 fasc. 2 nr. 5

Hátoldalán rányomott pecsét helye

Szepesi Jakab országbíró Szt. Márton monostora és Karáni András fia István fia János közt emberölés és más károkozás miatti pert Szt. Mihály nyolcadáról Szt. György nyolcadára halasztja.

9.

Szepesi Jakab országbíró

1376. június 3.

DF 208 446

C 1 fasc. 2 nr. 6

Hátoldalán rányomott pecsét nyomai

Szentesmadamijan-i Demjén fia Ferenc Csontfalvai Miklós fia István ellen, hogy 1375 okt. 10-én a mondott István testvérét Pétert, Patai tiszthelyettest nem sebesítette meg és mondott István másik testvérét Miklóst nem ölte meg és erről ötven nemestársával együtt május 6-án a pécsi káptalan előtt esküt tett………….

10.

Esztergom törvényszéke

1350. április 19.

DF 208 447

C 1 fasc. 2 nr 8

Hátoldalán 3 db rányomott pecsét helye

Orrus István esztergomo alispán előtt április 19-én megjelentek Lampert fiai Péter, László és János; Salamon fia János fia Péterrel szemben és bemutatták Lajos király levelét, amelyben a Lampert-fiak perét a most következő vagy az azt követő Szt. György nyolcadára halasztja, mivel azok a királyt a tengerentúli részekre követik, ezért ő a király parancsához híven a pert a mondott nyolcadra halasztja.

11.

 György litteratus és Bertalan Szentmártonhegyi várnagy

1476. július 31.

DF 208 448

C 1 fasc. 2 nr. 9

 Szöveg alatt papírfelzetes gyűrűspecsét

Mátyás király a Tamás decretorum doctor, a vasvári egyház és a győri convent prépostja, valamint a Walpech János fiai: János és István győri lakosok közti pert Györgyre és Bertalanra bízta, ezért azok augusztus 15-re a feleket megidézték.

12.

Mihály, Bertalan, János plébánosok

1418. március 13.

DF 208449

C 1 fasc. 2. nr. 10.

 Zárlatán pecsét nyoma

Kivonata: ZsO./VI./1635

 Fentiek György veszprémi kanonokhoz, segesdi főespereshe, veszprémi vikáriushoz. Idéző parancsára Chan-i Chath és Balázs mestereket Wrs birtokon, valamint civis-eiket és jobbágyaikat megidézték eléje Kismaroth-i Antal csanádi kanonok ellen a 15. napra.

13.

Garai Miklós nádor

1424v5?. február 25.

DF 208 450

C 1 fasc. 2. nr. 11.

 Zárlatán pecsét nyoma

A nádor a somogyi konventhez, hogy Nagbayan-i Frankot és fiát Lászlót a somogymegyei Jákó birtokába, mely zálo jogán illeti őket, Töttösi Gergely litteratus vagy Töttösi Szilveszter vagy Korothnai Balázs fia Lukács vagy Korothnai Pál fia Imre vagy Waraachuh-i István vagy Zenthkyraal-i Gergely fia Mihály királyi ember valamint a szomszédok és határosok jelenlétében vezesse és iktassa be.

 

 

 

2010  © Prímási Levéltár Esztergom
Hungary H 2500 Esztergom Mindszenty tér 2.
Phone: (+36) 33 / 411-288
Fax: (+36) 33 / 411-085
All Rights Reserved

www.primarch.hu