1
Prímási Levéltár
Esztergom
Adatbázisok

         
Kezdőlap Kutatószolgálat A levéltár története Segédletek Kiadványok Adatbázisok Elérhetőség
         

ACTA RADICALIA    ARCHIVUM SAECULARE

Classis A.

Az esztergomi érsekek privilégiumairól, méltóságairól és hivatalairól

(1263-1840)

Az esztergomi érsekek kiváltságaira, közjogi méltóságaira és hivatalaira (főkancellár, pisetarius, birodalmi herceg, esztergomi főispán) vonatkozó iratok.

Az e tárgyra vonatkozó iratok nagyjában időrendben vannak, IV. Béla 1263. évi oklevelével kezdődnek és V. Ferdinánd királynak Kopácsy József prímás részére 1840-ben adott oklevelével végződik a sorozat.

 "Index in hoc Elencho reparibilium" található, amely a címszó mellett a jelzetet (numerus) adja meg. Az 1-44. oldalon kévő Elenchus a jelzetet (numerus), a bőséges tartalmi kivonatot, valamint, ha lemásolták, a Liber Transsumptorum kötet és lapszámát is megadja. Az elenchus jelzete: Act. Prot. 45. és 46. szám.

A Liber Transsumptorum kötetbe, amely az Act. Prot. 88. jelzet alatt található, 1-67. számig vannak bemásolva az iratok.



         

Raktáriszám

Jelzet Nr.

Leírás Évszám 
1-17. Középkorigyűjtemény
1. capsa 18. Szapolyai János Várdai Pál egri püspöknek az esztergomi érsekséget adományozza 1526
1. capsa 19. I. Ferdinánd király Várdai Pálnak az esztergomi érsekséget adományozza 1527
1. capsa 20. Szapolyai János privilégiuma Várdai Pál esztergomi érseknek, amelyben engedélyezi, hogy érseksége területén lévő egyházi testületek felett főkegyúri jogot gyakoroljon 1527
1. capsa 21. Szapolyai János Várdai Pál esztergomi érseket főkancellárrá és a személyes jelenlét bíróságának vezetőjévé nevezi ki 1529
1. capsa 22. - 23. I. Ferdinánd megerősíti az esztergomi érseknek Mátyás és II. Ulászló által adományozott jogait 1542
1. capsa 24. I. Ferdinánd király az esztergomi érsekséget Várdai Pál halála után Oláh Miklós egri püspöknek adományozza 1553
1. capsa 25. I. Ferdinánd adománylevele, amelyben főkegyúri jogait az esztergomi érsekség területén Oláh Miklós, esztergomi érseknek adományozza 1553
1. capsa 26. II. Mátyás az esztergomi érsekséget Forgách Ferenc halála után Pázmány Péter turóci prépostnak adományozza 1616
1. capsa 27. Királyi határozat a nádor és az esztergomi érsek jogairól 1622
1. capsa 28. I. Lipót Lippay György halála után Szelepcsényi György kalocsai érseknek adományozza az esztergomi érsekséget 1666
1. capsa 29. I. Lipót Szelepcsényi György esztergomi érseket királyi helytartóvá nevezi ki 1670
1. capsa 30. Szelepcsényi György esztergomi érsek helytartói esküje 1670
1. capsa 31. I. Lipót privilégiuma, amelyben a mindenkori esztergomi érseket a Magyar Királyság prímásává, fő- és titkos kancellárjává és a király személyes jelenlétének bírájává nevezi ki 1681
1. capsa 32. I. Lipót megerősíti az esztergomi érsekek privilégiumait és jogait 1681
2. capsa 33. I. Lipót oklevele, amelyben Keresztély Ágost szász herceget, győri püspököt Kollonits Lipót esztergomi érsek egyetértésével annak koadiutorává nevezi ki 1700
2. capsa 34.-35. Volkra Ottó, veszprémi püspök és az esztergomi érsek levelezése a veszprémi püspök királynő koronázási joga tárgyában (A levélhez csatolt középkori oklevélmásolatok a középkori gyűjteményben lettek elhelyezve) 1714
2. capsa 36. - 42. III. Károly császár Keresztély Ágost esztergomi érseket és minden utódját birodalmi hercegi címmel ruházza fel 1714-1715
2. capsa 43. Csáky Imre kalocsai érsek levele, amelyben bizonyítja, hogy a királyi pecsétet az esztergomi érseknek átadta 1723
2. capsa 44. Hunyady László, a királyi kancellária tanácsosa bizonyítja, hogy a királyi pecsétet is átadta az esztergomi érseknek 1723
2. capsa 45. Az esztergomi érsek levele a királyhoz, amelyben kéri a királyi pecsét őrzésének jogát 1723
2. capsa 46. Pulyay János, Pozsony vármegye jegyzőjének bizonyságlevele arról, hogy Kollonics Lipót érsek Szörényi Gábort a király személyes jelenlétének jegyzőjévé nevezte ki 1723
2. capsa 47. Keresztély Ágost esztergomi érsek Horváth Simoncsics János halála után Felső-Surányi Sigray Ferencet nevezi ki a királyi személyes jelenlétjegyzőjévé 1723
2. capsa 48. A nagyszombati zsinat határozatai az esztergomi érseknek mint a királyi személyes jelenlét fejének jogairól XVII. század
2. capsa 49. Nyitra megye levele az esztergomi érsekséghez tartozó nagykéri vámházról 1732
2. capsa 50. Áttadva a besztercebányai püspökségnek  
2. capsa 51. Az esztergomi káptalan levele Kollonits Lipót esztergomi érsekhez, amelyben bizonyítja, hogy az esztergomi vámház és a párkányi kikötő adója a káptalan tulajdona XVII. század vége
2. capsa 52. Eszterházy Imre esztergomi érsek levele a kalocsai érsekhez a királykoronázás ügyében 1741
3. capsa 53. Mária Terézia Barkóczy Ferenc egri püspöknek az esztergomi érsekséget adományozza 1761
3. capsa 54. Királyi utasítás arról, milyen feltételekkel adja át a királyné a királyi kettős pecsétet az esztergomi érseknek 1761
3. capsa 55. Mária Terézia Barkóczy Ferenc esztergomi érseket a Helytartótanács tanácsosává nevezi ki 1761
3. capsa 56. Mária Terézia Barkóczy Ferenc esztergomi érseket a Hétszemélyes Tábla ülnökévé nevezi ki 1761
3. capsa 57. A Helytartótanács szabályzata az országgyűlési határozatok szerint 1723
3. capsa 58. - 59. Mária Terézia Barkóczy Ferenc esztergomi érseknek és utódainak ajándékozza az esztergomi várat 1761-1763
3. capsa 60. A királynő Barkóczy Ferenc esztergomi érseket a Szent István rend lovagjává fogadja 1764
3. capsa 61. Az esztergomi vár átadásáról szóló királyi határozat 1762
3. capsa 62. Értekezés a királyi kettős pecsét használatáról 1762 körül
4. capsa 63. - 65. Az esztergomi vár átadása 1776
4. capsa 66. Bars vármegye bizonyságlevele a szentkereszti és verebélyi vámház adójáról 1732
4. capsa 67. A verebélyi vámházról privilégium 1736
4. capsa 68. Királynői utasítás arról, milyen feltételekkel adja át a királyi kettős pecsétet Batthyány József esztergomi érseknek 1776
4. capsa 69. Értekezés a királyi kettős pecsét használatáról 1776 körül
4. capsa 70. Kivonat a prímási hatalomról szóló törvényekből: az esztergomi érsekség és káptalan költözéséről szóló cikkelyek  
4. capsa 71. A királynő Barkóczy Ferenc esztergomi érseket a Szent István rend lovagjává fogadja 1764
4. capsa 72. Középkori gyűjtemény  
4. capsa 73. Az esztergomi érsekek jogai és privilégiumai (gyűjtemény)  
4. capsa 74. Mária Terézia írása a pápának Barkóczy Ferenc esztergomi érsekké való kinevezéséről 1761
4. capsa 75. Mária Terézia levele a kamarához, amelyben elrendeli, hogy az újonnan választott Batthyány József esztergomi érseknek az érseki javadalmakat adja át 1776
4. capsa 76. Török Ferenc jelentése az esztergomi érsekség javainak átadásáról 1776
4. capsa 77. Jelencsics József levéltáros tájékoztatása a kettős királyi pecsét használatáról 1776
4. capsa 78. A király Eszterházy Imre esztergomi érseket a Helytartótanács tanácsosává nevezi ki 1726
4. capsa 79. Keresztély Ágost halála után üresedésében lévő érseki szék javait a király Eszterházy Imre érseknek adja át 1721-1726
4. capsa 80. A király Csáky Miklós esztergomi érseket a Helytartótanács tanácsosává nevezi ki 1751
4. capsa 81. Jelencsics József, prímási levéltáros tájékoztatása több ügyben 1780 körül
4. capsa 82. Királyi utasítás Csáky Miklós esztergomi érseknek, mint főispánnak 1752
4. capsa 83. II. Lipót Batthyány József esztergomi érseknek végrendelkezési jogot adományoz 1791
4. capsa 84. II. Ferenc az esztergomi érseki Vízivárosnak vásártartási jogot adományoz 1794
5. capsa 85. A prímási méltóságról, privilégiumokról és birtokokról, de főképp az egyházmegye 1778. évi felosztásáról (Az iratok közül néhányat 1778-ban a besztercebányai és rozsnyói püspöknek adtak át) 1780 körül
6. capsa 86.-88. Keresztély Ágost, a király és Trautson báró levelezése a Rákóczi szabadságharc eseményeiről 1707-1708
6. capsa 89.-91. Keresztély Ágost, a király és Trautshon báró a személyes jelenlét új bírájának esküjéről és a királyi bírói pecsét őrzéséről 1708
6. capsa 92. Illésházy Miklós levele a prímáshoz személyi kinevezések ügyében 1708
6. capsa 93. Buda, Pest és Fehérvár városának szenátusa az esztergomi érsek egyházi itélkező jogáról az említett városokban 1718
6. capsa 94. Érseki jelölések a királyi tábla ülnökei személyére 1727-1777
6. capsa 95. Az esztergomi érsekek jogainak és privilégiumainak gyűjteménye (Oklevélmásolatok) 1209-1714
6. capsa 96. Az esztergomi érsekek jogai a Helytartótanácsban és a Hétszemélyes Táblán való résztvételre és szavazásra XVIII. század vége
6. capsa 97. A kancellária leirata az esztergomi érseket Esztergom vármegye örökös főispánjává való kinevezéséről 1785
6. capsa 98. Az esztergomi érsek megkapja a jogot arra, hogy a Királyi Táblára két ülnököt kinevezzen 1785
6. capsa 99. Batthyány József esztergomi érsek a kettős pecsét használatáról 1791
6. capsa 100. A király Károly Ambrust az esztergomi érsekség adminisztrátorává nevezi ki és átadja az érsekség javait 1808
6. capsa 101. Határozat Károly Ambrus Hétszemélyes Táblai ülnökségéről 1808
6. capsa 102. Határozat a Helytartótanács egyházügyi bizottságáról 1808
6. capsa 103. A Helytartótanács elküldi főispánoknak szóló utasítását Károly Ambrusnak 1808
6. capsa 104. Erdődy József kancellár átadja a kettős pecsétet 1808
6. capsa 105. I. Ferenc feleségének, Mária Ludovika királyné koronázása 1808
6. capsa 106. Hiányzik  
6. capsa 107. A Szent István rend új lovagjainak felavatási ünnepsége 1808
6. capsa 108. Széchényi Sándor kamarai elöljáró az esztergomi érsek helytartótanácsi tanácsos és hétszemélyes tábla ülnöki hivataláért kapott jövedelméről 1808
6. capsa 109. Károly Ambrus váci püspök kinevezése esztergomi érsekké 1808
7. capsa 110. Károly Ambrus váci püspökké való kinevezése 1807
7. capsa 111. Károly Ambrus a királyi kettős pecsét használatáról 1808
7. capsa 112. E szám alatt lévő iratot Knauz Nándor 1863-ban átadta a Bibliotékának  
7. capsa 113. V. Ferdinánd Kopácsy József prímást a Szent István rend nagy keresztjének lovagjai közé felveszi 1840
7. capsa 114. V. Ferdinánd átadja a királyi kettős pecsétet Kopácsy Józsefnek 1838
7. capsa sine nro Magyarország kettős titkos nagypecsétjének próbanyomata V. Ferdinánd idejéből, amelyet Kopácsy Jószef főkancellár 1838-1847 között őrzött  

 
MKB-LUX Kft. A WEB-oldalt üzemelteti: MKB-LUX Kft. Budapest Prímási Levéltár Esztergom (c) All right reserved