1
Prímási Levéltár
Esztergom
Adatbázisok

         
Kezdőlap Kutatószolgálat A levéltár története Segédletek Kiadványok Adatbázisok Elérhetőség
         

ACTA RADICALIA    ARCHIVUM SAECULARE

Classis C.

A guttai uradalom birtokjogai 

(1218-1822)

Az érsekség guttai (Komárom vm.) uradalmával kapcsolatos birtokjogi iratok, melyek Hetény, Mocsa, Csém, Bálványszakállas, Héreg és Gutta helységekre vonatkoznak és főkép határpereket tartalmaznak.

A sorozathoz tartozik még egy "Elenchus Classis C. De iuribus archiepiscopalis dominii Guttensis sub Cardinale Primate de Batthyán confectus". Ivrét nagyságú 20 számozatlan és 101-148. számozott oldalból álló könyv. Az első 20 (számozatlan oldalon) "Index in hoc elencho reperibilium" található, mely a címszó mellett a jelzetet (numerus) adja meg. Utána a számozott lapokon van a tulajdonképeni elenchus, amely tartalmazza az irat jelzetét, bőséges tartalmi kivonatot, valamint a Liber Transsumptorum kötet- és lapszámát. Az elenchus az Act. Prot. 49. szám alatt található.

A Liber Transsumptorum kötetbe, amely az Act. Prot. 89. jelzet alatt található, 1-105. számig vannak bemásolva az iratok.         

Raktáriszám

Jelzet Nr.

Leírás Évszám 
  1. - 23. Középkori gyűjtemény  
11. capsa 24.-25. Gutta és Apácaszakállas közt lévő Császta melléke föld határjárása 1538
11. capsa 26. Ferdinánd király kiváltságos levele, amelyben az elhagyott Bálványszakállasra betelepült új házat építő lakosokat négy évre mentesíti mindenféle kötelezettség alól 1550
11. capsa 27. Oláh Miklós esztergomi érsek pere a király és más méltóságok ellen az érseki bitokokon elkövetett hatalmaskodások miatt 1555
  28. Középkori gyűjtemény  
11. capsa 29. II. Miksa oklevele Bálványszakállas lakóinak kiváltságairól 1565
11. capsa 30.-31. Bálványszakállas lakóinak kérvénye az esztergomi érsekhez bizonyos kötelezettségek elengedése ügyében 1570
11. capsa 32. II. Rudolf levele, amelyben biztosítja a guttai és bálványszakállosi lakosok kiváltságait 1582
11. capsa 33. A győri káptalan vizsgálata, amely szerint Bálványszakállas lakosai a harmincadvám alól örökre mentesek 1582
11. capsa 34. Bálványszakállas kiadványa az egyes kihágások büntetéséről és az 1589. évi földesúri adóról 1587-1589
11. capsa 35. Thurzó György, a dunáninneni hadsereg és az újvári helyőrség parancsnokának védlevele Bálványszakállas lakói számára 1603
11. capsa 36. Bethlen Gábor hasonló védlevele Bálványszakállas lakói számára 1623
11. capsa 37. Kollonics Ernest, komáromi várkapitány hasonló védlevele Bálványszakállas lakói számára 1625
11.capsa 38. A pozsonyi kamara levele, amelyben Bálványszakállas lakóinak minden földesúri kötelezettségét elengedi, kivéve a földesúri rétek kaszálását, az Esztergomba induló vagy onnan érkező hajók vontatását és évi 150 forint megfizetését 1603
11. capsa 39. Szőny és Mocsa közti határok kijelölése 1592, 1623
11. capsa 40. Útlevél a bálványszakállasi lakosok részére 1630
11. capsa 41. Mocsa és Szőny határvitájának vizsgálata 1630
11. capsa 42. Tömörd és Mocsa határjárása 1643
11. capsa 43. Lippay György érsek és a bálványszakállasi lakók egyezsége a robotmegváltás ügyében 1646
11. capsa 44. Megegyezés Mocsa és Szőny határvitája ügyében 1630
11. capsa 45. Megegyezés Gutta és Kamocsa határvitája ügyében 1659
11. capsa 46. Komárom vármegye kiadványa az 1630. évi mocsai és szőnyi határjárásról 1667
11. capsa 47. A győri káptalan határvizsgálata Mocsa, Tömörd, Grebeth, Halászi és Tata birtokok ügyében 1672
11. capsa 48. Komárom vármegye bizonyságlevele a mocsai és szőnyi határok ügyében 1674
11. capsa 49. Komárom vármegye bizonyságlevele arról, hogy a szentpéteri lakosok minden erőszakos támadástól és Hetény birtok használatától tartózkodni kötelesek 1695
11. capsa 50. Vizsgálat Szőny és Mocsa között Csém birtok ügyében 1696
11. capsa 51. Vizsgálat Kisigmánd, Csém és Mocsa határai ügyében 1696
11. capsa 52. Komárom vármegye jegyzőkönyve a kamocsai lakosok által Guttától elvett kertek ügyében 1718
11. capsa 53.-54. Gutta és Kamocsa határjárása 1721
11. capsa 55. Guttai és kamocsai lakosok egyezsége 1723
11. capsa 56. Bizonyságlevél Szőny lakói számára a Csém területén lévő "Császár István Kuttya" forrásról 1725
11. capsa 57. Vizsgálat a csúzi lakosok által elhajtott perbetei juhokról 1727
11. capsa 58. Tardos és Tarján határjárása 1729
11. capsa 59. Csém birtok és Szőny tulajdonában lévő Harkály föld határjárása 1731
11. capsa 60. Vizsgálat Mocsa és Szőny vitájának ügyében 1721
11. capsa 61. Tardos, Kovácsi és Tolna határjárása 1731
11. capsa 62. Komárom vármegye bizonyságlevele az érsekség és Szőny vitájáról 1731
11. capsa 63.-65. Gutta és Kamocsa vitája a köztük lévő "Visla erdeje" nevű erdőről 1731-1732
11. capsa 66. Csém és Nagyigmánd határjárása 1743
11. capsa 67.-69. Mocsa és Szőny határvitája 1743
11. capsa 70. Komárom vármegye közönsége előtt elhangzott érseki tiltakozás Gutta várost ért vádak ügyében 1742
11. capsa 71. Vizsgálat mocsai és nagyigmándi lakosok vitájában 1748
11. capsa 72. Felmérés a mocsai lakosok által Nagyigmándnak okozott károkról 1748
11. capsa 73. Hetény és Szentpéter határjárása 1761
11. capsa 74. Térkép Mocsa, Szőny, Gutta, Kamocsa, Csém és Harkály földjeiről  
  75.-76. Középkori gyűjtemény  
11. capsa 77. Az esztergomi káptalan bizonyságlevele arról, hogy királyi engedény alapján a komáromi vár kapitánya szénát gyűjthet az érsekség nagy- és kisguttai rétén 1560
11. capsa 78. Komárom vármegye bizonyságlevele a királyi Szőny, Szentpéter, Várfölde, Radvár és az érseki Hetény és Mocsa közti határvitáról 1612
11. capsa 79. Szőny és Mocsa határjárásáról 1630
11. capsa 80. Komárom vármegye vizsgálata Nagyigmánd és Csém vitájában 1657
11. capsa 81. Nyitra vármegye vizsgálata arról, hogy Kamocsa lakosok engedély nélkül Gutta területén legeltettek 1719
11. capsa 82. Kisigmánd és Csém határjárása 1726
  83. Középkori gyűjtemény  
2. doboz 84. A hadi tanács mandátuma a guttai helyőrségnek, nehogy az érsekség guttai jobbágyai jogtalan földeket foglaljanak el 1677
2. doboz 85. Komárom vármegye bizonyságlevele Csém és Bábolna határa ügyében 1768
2. doboz 86.-98. Vizsgálat Negyed és Gutta határa ügyében 1768-1769
2. doboz 99. Vizsgálati levél arról, hogy a guttaiak jogosan halásztak-e a Naszvad területén lévő Dunában 1702
2. doboz 100.-105. Tarján és Héreg határjárása és pere 1694, 1770
2. doboz 106. Héreg, Tardos és Tarján határainak kiigazítása 1769
2. doboz 107. Héreg, Tardos és Tarján határainak kijelölése 1772
2. doboz 108. Guttai uradalomhoz tartozó jobbágyok kihallgatási jegyzőkönyve Gutta, Hetény, Perbete, Héreg, Mocsa és Tardos községből 1767
2. doboz 109. A guttai uradalom leírása 1762
2. doboz 110. Gutta városára vonatkozó privilégiális oklevelek kivonatainak gyűjteménye  
  111. Hiányzik  
2. doboz 112. Komárom vármegye bizonyságlevele Gutta és Kamocsa közti földrészről 1722
2. doboz 113. Bizonyságlevél a mocsai szőlőhegyről 1712
2. doboz 114. Vass Miklós tiltakozása a komáromi főesperesség negyedére vonatkozóan 1714
2. doboz 115. Bizonyságlevél Héreg és Tarján vitája ügyében 1709
2. doboz 116. Szőny és Mocsa közti megegyezés 1743
2. doboz 117. Bizonyságlevél a Szőny és Mocsa közti határvitában 1630
  118. Térképtár  
2. doboz 119. Kamocsa, Gutta, Keszegfalva és Bálványszakállas közti határvita 1780
2. doboz 120. Héreg és Tarján határjárása 1815
2. doboz 121. Héreg, Bajna, Puszta-Gyarmat, Küllőd és Sárás határjárása 1813
2. doboz 122. Határ kijelölés Bábolna, Nagy- és Kisigmánd és Csém közt 1813
2. doboz 123. Gutta és "Alsó Király Réttye" és "Felső Király Réttye" határjárása 1816
  124. Hiányzik  
2. doboz 125. Mocsa, Csicsó, Tömörd és Nagyigmánd határjárása 1814
2. doboz 126. Perbete, Szentmiklós, Újgyalla, Madar, Für, Csúz, Szentpéter és Bátorkeszi határjárása 1814
2. doboz 127. Bálványszakállas, Várbogya, Megyercs és Lőgér határjárása 1817
2. doboz 128. Gutta, Kamocsa, Alsószeli, Negyed, Várbogya, Apácaszakállas, Aszód és Mádéföldje határjárása 1813
  129. Térképtár  
2. doboz 130. Kavalhát és Újfalu határjárása 1822
2. doboz 131. Kavalhát és Keszegfalva határjárása 1822
2. doboz 132. Hetény félszigetének Ládor-Belsőnek és Komárom városának határjárása 1805
2. doboz 133. Feljegyzés a guttai határt jelző földhányásokról és határkövekről 1811

 
MKB-LUX Kft. A WEB-oldalt üzemelteti: MKB-LUX Kft. Budapest Prímási Levéltár Esztergom (c) All right reserved