1
Prímási Levéltár
Esztergom
Adatbázisok

         
Kezdőlap Kutatószolgálat A levéltár története Segédletek Kiadványok Adatbázisok Elérhetőség
         

ACTA RADICALIA    ARCHIVUM SAECULARE

Classis G.

A pozsonyi uradalom birtokjogairól 

(1563-1824)

Az érsekség pozsonyi uradalmának iratai, főként az érsekség püspöki, szúnyogdi és csöllei birtokaival, valamint a pozsonyi érseki palotával és az ottani ház- és földvásárlásokkal kapcsolatos birtokjogi és igazgatási ügyeit tartalmazzák. A sorozat jelentékeny részét az érseki és az azokkal határos idegen birtokok közott felmerült határperek, illetőleg határmegállapítások teszik, melyek nagyrészt azáltal álltak elő, hogy a birtokhatárt alkotó Duna medrét ismételten változtatta és így a határok elmosódtak. Számos adat található az érsekségi jobbágyok és prédiális nemesek helyzetére vonatkozóan. Különösen érdekesek a jobbágyok panaszlevelei és felségfolyamodványai, továbbá az érsekségi birtokok G.121. sz. alatt fekvő birtok és jobbágy összeírásai, valamint az egyes egyházak számadásai. Felemlítendő még néhány, az úriszék előtt lefolytatott bűn- és magánjogi per.

A sorozathoz tartozik még egy "Elenchus Classis G. De iuribus archiepiscopalis dominii Posoniensis sub Cardinale Primate de Batthyán confectus". Ivrét nagyságú, papírkötésű könyv. Az első 10 (számozatlan oldalon) "Index in hoc elencho reperibilium" található, mely a címszó mellett a jelzetet (numerus) adja meg. Utána a számozott lapokon van a tulajdonképeni elenchus, amely tartalmazza az irat jelzetét, bőséges tartalmi kivonatot, valamint a Liber Transsumptorum kötet- és lapszámát. Az elenchus az Act. Prot. 52. szám alatt található.

A Liber Transsumptorum kötetbe, amely az Act. Prot. 92. jelzet alatt található, 1-96. számig vannak bemásolva az iratok.         

Raktáriszám

Jelzet Nr.

Leírás Évszám 
17. capsa 1. I. Ferdinánd király privilégiuma, amelyben Püspöki városának vásárjogot adományoz 1563
17. capsa 2. Mérei Mihály nádori helytartó levele a Püspökihez tartozó erdő kivágása ügyében 1564
17. capsa 3. Szunyogdi és Felrév határjárása 1591
17. capsa 4. Vizsgálati jegyzőkönyv a Csém és Püspöki közti erdő határairól, amelyek a Duna új medre miatt megváltoztak 1592
17. capsa 5. Szunyogdi és Püspöki, valamint a velük határos birtokok Vereknye és Felrév határjárása 1599
17. capsa 6. Szunyogdi, Felrév és Vereknye határjárása 1599
17. capsa 7. Püspöki és Pruck (Dunahidas) határjárása 1612
17. capsa 8. Grattinger Mátyás és Lippay János közti jogügyletről, amelynek eredményeképp Grattinger Mátyás megszerzi a érseki palota melletti házat 1682
17. capsa 9. Széchenyi György érsek vizsgálata Püspöki, Szúnyogdi és Csölle lakosainak ügyében 1687
17. capsa 10. Grattinger Mátyás eladja Ghyllányi Györgynek az érseki palota mellett lévő házát 1689
17. capsa 11. Az esztergomi érsek megveszi Ruttkay Istvántól az érseki palota melletti házat 1709
17. capsa 12.-13. Megegyezés az esztergomi érsek és Pozsony város szenátusa között, amelyben a pozsonyi szenátus engedélyt ad az érseki palota mellett lévő Ruttkay ház lebontására és átalakítására 1710
17. capsa 14.-15. Szerződés az esztergomi érsek és Lippay Miklós, vágújhelyi prépost között, amelynek értelmében ez utóbbi eladja az érseki palotával szomszédos házát az érseknek. 1711
17. capsa 16.-19. Szerződés az esztergomi érsek és Kollonics Ádám között, amelynek értelmében az esztergomi érsek eladja a Lippay féle ház egy részét Kollonics Ádámnak 1711, 1714
17. capsa 20. Szerződés a pozsonyi orsolyita apácák és Csáky Miklós esztergomi érsek között, amelyben az apácák pozsonyi birtokukat bérbe adják az érseknek 1752
17. capsa 21. Pozsony város bizonyságlevele, arról, hogy egy bizonyos földdarabot Csáky Miklós esztergomi érseknek eladott 1753
17. capsa 22. Melczer Ferdinánd eladja Püspökiben lévő házát az esztergomi érseknek 1715
17. capsa 23.-24. Melczer Ferdinánd panaszos levele Püspökiben lévő kocsmájának megtámadása miatt 1718
17. capsa 25. Pozsony vármegyei esküdtek mandátuma Melczer Ferdinánd Püspökiben lévő háza ügyében 1718
17. capsa 26.-27. Pozsony vármegye úriszéke előtt lezajlott per jegyzőkönyve Püspöki, Szunyogdi és Csölle területén lévő földek birtoklása ügyében 1735
17. capsa 28. Pozsony megye ülnökének levele, amelyben figyelmezteti Melczer Ferdinándot Püspökin és Szunyogdin lévő birtokai ügyében 1743
17. capsa 29. Melczer Ferdinánd kifizeti a Püspöki területén lévő földjei árát 1744
17. capsa 30. Pozsony vármegye ítélőszékének vizsgálata az egykor Palugyay Gábor által birtokolt, Püspökiben lévő földek ügyében 1747
17. capsa 31.-33. Frivaldszky János özvegye, Tatay Anna Püspökiben lévő kertjeinek és írtásainak összeírása 1747
17. capsa 34. Püspöki, Csölle és a Pilisi apátság birtokainak határjárása 1750
17. capsa 35. Bűnügyi per Horváth Judit, Jókay Mihály felesége ügyében gyermekgyilkosság vádjával 1754
17. capsa 36.-40. Vizsgálatok Déschán János felsőcsöllei vadász ügyében az érseki jobbágyok zargatása ügyében 1754
18. capsa 41. Megegyezés Csáky Miklós esztergomi érsek és Déschán János között a per elhagyásával 1754
18. capsa 42.-43. Ujszigeth nevű sziget régi határainak leírása 1755
18. capsa 44. Kovács-Szigeth nevű sziget régi határainak leírása 1755
18. capsa 45. Vizsgálat Perec-Szigeth nevű sziget tulajdonjogáról 1755
18. capsa 46. Az esztergomi érsek tiltakozása Perec-Szigeth tulajdonjoga felett 1755
18. capsa 47. Nádori leirat Uj- és Kovács-Szigeth határainak leírása ügyében 1756
18. capsa 48. Vizsgálat néhai Rajner István püspöki lakos, érseki jobbágy ügyében 1756
18. capsa 49. Vizsgálat a püspöki lakosok tulajdonában lévő Pap Szeri és Eper Széli-Gyöp nevű földdarabról 1758
  50. Középkori gyűjtemény  
18. capsa 51. Vizsgálat Püspöki, Szunyogdi és Oroszvár közti vitás földdarabról, amelyben egy 1565-ben kelt vizsgálatot is átírnak 1565, 1763
18. capsa 52. Vizsgálata a Püspöki területén lévő Nadastó tulajdonjogáról 1612, 1763
18. capsa 53. Püspöki város telkeinek és lakosainak részletes leírása 1757
18. capsa 54. Püspöki városhoz tartozó földek felosztása 1757 körül
18. capsa 55. Csölle birtok térképe 1758
18. capsa 56. Nádori leirat Oroszvár és Püspöki határainak megvizsgálására 1564
18. capsa 57. Oláh Miklós levele az Oroszvár felé eső püspöki erdők használatáról 1565
18. capsa 58. II. Rudolf Szúnyogdi határjárásának elvégzésére 1591
18. capsa 59. Adásvételi szerződés az esztergomi érsek és a pozsonyi orsolyita apácák között egy Pozsony területén lévő földdarabról 1763
18. capsa 60. Adásvételi szerződés Várady Ferenc özvegye és az esztergomi érsek között egy, a pozsonyi szőlőhegyen lévő szőlőről 1763
18. capsa 61. Adásvételi szerződés Pozsony városa és az esztergomi érsek között egy, a pozsonyi szőlőhegyen lévő földdarabról 1765
18. capsa 62. Adásvételi szerződés Mikossi Mária Katalin és az esztergomi érsek között egy, a pozsonyi szőlőhegyen lévő szőlőről 1765
18. capsa 63. Adásvételi szerződés Schneider György, Hermán Máté és az esztergomi érsek között egy, a pozsonyi szőlőhegyen lévő szőlőről 1763
18. capsa 64. Adásvételi szerződés Skariczi örökösök és az esztergomi érsek között egy, a pozsonyi szőlőhegyen lévő szőlőről 1765
18. capsa 65. Pruszkay Antal püspöki nemes elismervénye arról, hogy az érseki uradalom neki húsz öl fát átadott 1769
18. capsa 66. Az esztergomi érsek tiltakozása Pruszkay Antal ellen, aki Püspöki területén téglaégető kemencét építetett 1770
18. capsa 67.-68. Vizsgálat Püspöki területén lévő Cottman nemesi telkek ügyében és a telkek ügyében 1759
18. capsa 69. II. Rudolf császár levele, amelyben vizsgálatot kér a katonák által Püspöki, Sellye, Szunyogdi és Dénesd lakosai ellen elkövetett károkról 1602
18. capsa 70.-71. Vizsgálat Püspöki és Csúny (Dunacsún) között lévő vitás Uj-Szigeth nevű szigetről 1744
18. capsa 72. A köpcsényi provizor figyelmeztetése, hogy tartozását fizesse ki 1752
18. capsa 73. Bizonyságlevél az Oroszvárra elkóborolt négy püspöki marháról 1754
18. capsa 74. Királyi leirat, amelyben a Skariczai örökösöket eltiltják pozsonyi szőlőjük kiirtásától 1768
18. capsa 75. Elismervény a Skariczai örökösök által kiirtott földdarab árának az esztergomi érsek által történt kifizetéséről 1768
18. capsa 76. Perirat Horváth Judit szunyogdi lakos és férje Jokay Mihály ellen gyermekgyilkosság ügyében 1754
18. capsa 77. Szuzi özvegy által indított per Lejtzinger József ellen hajózási keresetének számadása ügyében 1772
18. capsa 78. Szerződés az esztergomi érsek és Pruszkay Antal között, amelyben Pruszkay minden Püspökiben lévő ingó és ingatlan vagyonát átadja az esztergomi érseknek 1777
18. capsa 79. A Pruszkay házban lévő ingó vagyon leírása 1778
18. capsa 80. Pruszkay Antal által átadott ingatlan vagyon leírása 1778
  81. Hiányzik  
19. capsa 82. Bérbeadásai szerződés Schuller József és Várady István között 1772
19. capsa 83. Figyelmeztetés Várady István özvegyének, hogy elzálogosított Püspökiben lévő házát Kuboczy Imrének három hónapon belül adja át 1778
19. capsa 84. A Püspöki ház megosztása Melczer József és Shuller Antal felesége között 1757
19. capsa 85. Trojer Erzsébet Várady István özvegye egész Püspökiben lévő házát az esztergomi érseknek adja át 1778
19. capsa 86. Melczer Jozefa Kuboczy György özvegye Püspökiben lévő házát az esztergomi érseknek adja át 1779
19. capsa 87. Melczer család különböző akták a Püspökiben lévő házra vonatkozólag 1774
19. capsa 88. Oláh Miklós levele, amelyben a Töttösy utódokat minden kötelezettségük alól felmenti 1559
19. capsa 89. Szerződés Kenyesey Anna, Töttösy Mihály özvegye és Bolthoss Miklós között Püspökiben lévő házuk egy részéről 1627
19. capsa 90. Adásvételiszerződés Kenyesey Anna, Töttösy Mihály özvegye és Somogyi Ilona, Bolthos Miklós között a Püspökiben lévő ház ügyében 1639
19. capsa 91. Láng András János elzálogosítja Püspökiben lévő házát Branik Györgynek 1792
19. capsa 92.-94. Pozsony város aljegyzőjének bizonyságlevele arról, hogy Esterházy József az érseki palotával szomszédos falat és a rajta lévő ablakokat lebontatta 1748
19. capsa 93. Az ablakok befalazásáról 1748
19. capsa 94. Pozsony város bizonyságlevele arról, hogy Esterházy József a fenti határozatot nem teljesítette 1748 - 1752
19. capsa 95. Az érseki palota mellett lévő kanális építéséről 1752
19. capsa 96. Pozsony város bizonyságlevele arról, hogy az esztergomi érsek új kutakat építhet kertjei ellátására 1737
19. capsa 97.-100. Vizsgálat a Szúnyogdi területén lévő cserjésről 1716-1718
19. capsa 101. Pozsony vármegye levele egy Püspöki területén gyújtogató molnárról 1767
19. capsa 102. Egyezség Csölle és Püspöki lakosai közt a köztük lévő vitás földdarab termékeinek elosztásáról 1760
19. capsa 103. Pozsony vármegye bizonyságlevele a püspökiek négy, Alsócsöllére vándorolt marhájáról 1763
19. capsa 104. Pozsony vármegye vizsgálata a Püspökiben lévő Fő-Révről 1733
19. capsa 105.-106. Határkijelölés Püspöki, Felsőcsölle és Oroszvár között 1784
19. capsa 107. Lelkes András szunyogdi lakos különböző kötelezvényei 1766-1767
19. capsa 108. Bűnügyi eljárás Gloszner Frederik püspöki lakos ellen 1727-1728
19. capsa 109. Vizsgálat a püspöki uradalom ispánja, Maran János ellen Püspöki panaszos beadványa miatt 1775
19. capsa 110. Jelentés Uj- és Kovács-Szigeth viszálya ügyében 1756
19. capsa 111. Püspöki és a Dunán túli részek határvitáinak listája 1755
19. capsa 112. Az esztergomi érseki szentszék jelentése Oberuffeni plébános ügyében 1732
19. capsa 113. Krisán János kérelme egy Pozsonyban lévő, bérbe adandó malom ügyében 1762
19. capsa 114. Jelentés a Püspökiben lévő Csapói földekről 1779
19. capsa 115. Ormosdi és Boronkay jelentése a Püspökiben lévő Pruszkai földekről 1776
  116. Hiányzik  
  117.-118. Térképtár  
19. capsa 119. A Pozsonyban lévő érseki palota kertjeihez vezető csatorna térképe  
19. capsa 120. Kollonics érsek engedélye katonai kórház építésére Pozsonyban 1699
19.-21. capsa 121. Úrbéri iratok Püspöki, Szunyogdi és Csölle érseki birtokokról 1795
3. doboz 122. Boronkay levéltáros által összegyűjtött Pozsonyi uradalomra vonatkozó akták 1795
3. doboz 123. A pozsonyi uradalom telekkönyvei (a könyvek hiányoznak, csak a borítólap van meg) 1780
  124. Hiányzik  
3. doboz 125. Az Ormosdi házban lévő, a pozsonyi érseki palota felé néző ablakokról 1800
3. doboz 126. Ujváry István jelentése a Duna szabályozásáról Jarendorff, Köpcsén és Püspöki között 1799
3. doboz 127. Pozsony vármegyében lévő Duna ág szabályozásáról 1799
3. doboz 128. A pozsonyi provizor jelentése a Püspöki erdejeiben vadászókról 1808
3. doboz 129. Kondé Jószef jószágigazgató jelentése a Püspökiben lévő Albert ház falának építéséről 1808
3. doboz 130. Mérey Sánor érseki uradalmi igazgató jelentése a Püspöki és Jarendorff közt fekvő szigetekről 1809
3. doboz 131. Püspöki, Szunyogdi, Csölle és Misérd határjárása 1815
3. doboz 132. Vizsgálat a Szunyogdi, Vereknye és Fő-Rév közti határvitában 1788
  133.-134. Hiányzik  
3. doboz 135. Megegyezés Püspöki és Jarendorff határait illetőleg 1822
3. doboz 136. Szunyogdi, Pruk és Vereknye határjárása 1824
3. doboz 137. Az esztergomi érsek és a Pálffy család közti Vartling szigetére vonatkozó határvita elrendezése 1824

 
MKB-LUX Kft. A WEB-oldalt üzemelteti: MKB-LUX Kft. Budapest Prímási Levéltár Esztergom (c) All right reserved