1
Prímási Levéltár
Esztergom
Adatbázisok

         
Kezdőlap Kutatószolgálat A levéltár története Segédletek Kiadványok Adatbázisok Elérhetőség
         

ACTA RADICALIA    ARCHIVUM SAECULARE

Classis L.

De iuribus archiepiscopalis dominii Tyrnaviensis

A nagyszombati uradalom jogairól 

(1355-1820)

Az érsekség nagyszombati uradalmához tartozó Vágszerdahely, Ribény, Chinorány, Üzbég, Cseke, Nyitraegerszeg, Vága, Zsigárd birtokokra vonatkozó iratokat tartalmazza.

A sorozathoz tartozik még egy "Elenchus Classis L. De iuribus archiepiscopalis dominii Tyrnaviensis sub Cardinale Primate de Batthyán confectus 1793". Ivrét nagyságú, papírkötésű könyv. Az első 10 (számozatlan oldalon) "Index in hoc elencho reperibilium" található, mely a címszó mellett a jelzetet (numerus) adja meg. Utána a számozott lapokon van a tulajdonképeni Elenchus, amely tartalmazza az irat jelzetét, bőséges tartalmi kivonatot, valamint a Liber Transsumptorium kötet- és lapszámát. Az elenchus az Act. Prot. 56. szám alatt található.

A Liber Transsumptorum kötetbe, amely az Act. Prot. 96. jelzet alatt található, 1-100. számig vannak bemásolva az iratok.         

Raktáriszám

Jelzet Nr.

Leírás Évszám 
  1.-11. Középkori gyűjtemény  
26. capsa 12. Vizsgálat a Rébény földjein kárt okozó Rivinka folyóról 1545
26. capsa 13. Izbég, Ethej és Kendi puszta határjárása Nagysalló részéről 1548
26. capsa 14. Adásvételi szerződés Várday Pál esztergomi érsek, valamint Nebojsza-i Balogh Ferenc és Szeptencz-i György között az Izbég határában lévő Szilvás puszta ügyében 1548
26. capsa 15. I. Ferdinánd utasítása Izbég határjárására 1549
26. capsa 16. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele arról, hogy Oláh Miklós esztergomi érseket Nádasdi Tamás nádor parancsára és Alsó Lephant-i Simon kérésére megidézték az Izbégiek által erőszakosan elfoglalt Nagysarló birtok miatt 1554
26. capsa 17. Nádasdi Tamás nádor vizsgálata Alsó Lephant-i Simon által erőszakkal elfogott és megvert érseki jobbágyok ügyében 1556
26. capsa 18. A nyitrai káptalan bizonyságlevele az Alsó Lephant-i nemesek számára arról, hogy Oláh Miklós esztergomi érseket perbe idézték 1557
26. capsa 19. A fenti bizonyságlevél másolata ?????
26. capsa 20. Mére-i Mihály nádori helytartóság tisztjének bizonyságlevele arról, hogy az Alsó Lephant-i nemesek, amenyiben a tárgyalástól való hiányzásuk okát nem tudják igazolni, elmarasztaltatnak 1565
26. capsa 21. Gyarmath-i Balassa Menyhért és Ghymes-i Forgács Zsigmond részére Nyitra megye által készített vizsgálat a Tapolcsányi várhoz tartozó Kendi pusztáról 1591
26. capsa 22. Nyitra vármegye vizsgálata Izbég és Nagysarló birtok vitájában 1592
26. capsa 23. Pázmány Péter panasza a királynak a nagyszombati lakosok Bethlen Gábor hadjárata során az érseki palota ellen elkövetett garázdálkodásairól ?????
26. capsa 24. II. Ferdinánd adománylevele Pázmány Péter esztergomi érseknek és utódainak a Nagyszombatban lévő érseki palotáról 1621
26. capsa 25. Pozsonyi káptalanhoz küldött rendelet Pázmány Péter nagyszombati házába való beiktatásról 1621
26. capsa 26. Pozsonyi káptalan jelentése arról, hogy Pázmány Pétert beiktaták nagyszombati házába a város tiltakozása mellett 1622
26. capsa 27. II. Ferdinánd leirata, amelyben megtalálható a beiktatás ellen tiltakozó nagyszombatiak ellen indított per leírása 1628
26. capa 28. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele, amelyben a nagyszombatiak kérésére újra perbe idézi Pázmány Pétert 1631
26. capsa 29. A pozsonyi káptalanhoz intézett királyi levél, ahol leírják Pázmány Péter és Nagyszombat városának perét a nagyszombati érseki palota ügyében 1635
26. capsa 30. Érvek és ellenérvek a fenti per ítéletével szemben ????
26. capsa 31. II. Ferdinánd levele a pozsonyi kamarához a nagyszombati érseki házról hozott ítélet ügyében 1636
26. capsa 32. Esterházy Miklós nádor bizonyságlevele arról, hogy Pázmány Péter hat márkát helyezett el az adománylevélben lévő hiba kijavítása miatt 1636
26. capsa 33. II. Ferdinánd adománylevele a nagyszombati házról az érvényesítő formula nélkül (clausula iustificatoria) 1636
  34. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele arról, hogy Pázmány Péter érseket újra beiktatták a nagyszombati házba és Nagyszombat városa újra tiltakozott 1636
26. capsa 35. Nyitra vármegye bizonyságlevele az érsekség tiltakozásáról a Nyitra folyó által Chinoránban okozott károkról 1633
26. capsa 36. Nyitra vármegye vizsgálata az Izbégi jobbágyok vitájáról 1645
26. capsa 37. Lippay György által a fenti ügyben indított per 1643
26. capsa 38. Nyitra vármegye bizonyságlevele Szalkay Ferenc és Nagy János kitiltásáról az izbégi erdőkből 1648
26. capsa 39. Nyitra vármegye vizsgálata Surovics István jobbágy ügyében 1648
26. capsa 40. Nyitra vármegye alispánjának levele Surovics István jobbágy ügyében a Nyitra megyei bírósághoz 1648
26. capsa 41. Izbég, Andács, Cseke és Csáb határjárása 1722
26. capsa 42. A fenti határjárás másolata 1722
26. capsa 43. Izbég és Cseke határjárása 1723
26. capsa 44. Egerszeg és Berg puszta határjárása ?????
26. capsa 45. Nyitra vármegye vizsgálata a csekei és izbégi jobbágyok vitájának ügyében 1726
26. capsa 46. Az érseki Ribin és Illésházy birtokhoz tartozó Pecsenyéd határjárása 1743
26. capsa 47. Az érseki Izbég és a káptalanhoz tartozó Nagysalló határjárása 1745
26. capsa 48. Izbég, Kende, Etej és Nagysalló határvitája 1745
26. capsa 49. Az érseki Ribin és a Nyitrai püspökséghez tartozó Trencsén megyei Naszticz határvitája 1747
  50.-54. Középkori gyűjtemény  
26.capsa 55. A nyitrai káptalan bizonyságlevele Oláh Miklós érseknek és Usaly Péter érseki provizornak, hogy az izbégi és egerszegi jobbágyok rablása ügyében a királyi kúriába megidéztetnek 1556
26. capsa 56. A nyitrai káptalan bizonyságlevele, amelyben Oláh Miklós érseket és Usaly Péter provizort újra a királyi kúria elé idézi 1557
  57. Középkori gyűjtemény  
26. capsa 58. A nyitrai káptalan bizonyságlevele Balassa Istvánnak és más izbégi lakosoknak a területükön épített malom ügyében 1591
26. capsa 59. Nyitra megye idézőlevelének másolata a Chinoráni jobbágyoknak bizonyos rétek lekaszálása ügyében 1592
26. capsa 60. Nyitra megye vizsgálata arról, hogy a chinoráni kaszálók egy része egy bizonyos zsámbokréti lakosnál van bérben 1592
26. capsa 61. Nyitra vármegye idézőlevele Nagysarló lakosainak kérésére az érseki officiálishoz az izbégi marhák ügyében 1592
26. capsa 62. Forgách Zsigmond levele a királyhoz a nagyszombati érseki ház ügyében 1621
26. capsa 63. Nagyszombat város tanácsa a nagyszombati érseki palota ügyében Pázmány Péter esztergomi érsekhez ?????
26. capsa 64. Nyitra vármegye bizonyságlevele Losy Imre esztergomi érsek protestációjáról Appony Balázs özvegye Serinyi Barbara ellen, aki az érsek egerszegi jobbágyát elfogatta 1641
26. capsa 65. Nyitra vármegye bizonyságlevele arról, hogy Szalkay Ferenc és Nagy János nemesek az izbégi erdő használatától eltiltattak 1648
26. capsa 66. Vágszerdahely, Szered, Sempte, Nagymacséd határjárása 1735
26. capsa 67. Nyitra vármegye figyelmeztető levele az izbégi lakosokhoz, nehogy a csehieket eltiltsák a legeltetéstől 1750
26. capsa 68. Nyitra megye bizonyságlevele a Vágha-i lakosok Sopornyára kóborolt marháiról 1752
26. capsa 69. Vágha, Sopornya és Majsén határjárása 1752
26. capsa 70. Sopornya határjárása 1752
26. capsa 71. Egerszeg és Nemesperg határjárása 1754
26. capsa 72. Orbán István és Olách János zsigárdi jobbágy vitája 1760
26. capsa 73. Vágszerdahely határjárása 1733
26. capsa 74. Nyitra vármegye vizsgálata, amelyből kiderül, hogy a Vágon túli sziget a vágszerdahelyiek birtokában van 1735
26. capsa 75. Vágha és Sopornya határjárása 1752
26. capsa 76. Vágszerdahely határjárása 1759
26. capsa 77. Vágszerdahely és Semte határjárása 1760
26. capsa 78. Hegedűs Ferenc semptei lakos szerződést bont a vágszerdahelyi lakosokkal 1760
26. capsa 79. Semptei birtokper 1759
26. capsa 80. Nyitra vármegye bizonyságlevele Vágha területén lévő elmosott szigetekről 1760
27. capsa 81. Nyitra vármegye vizsgálata a Vág folyó által Vágszerdahelytől elfoglalt területek ügyében 1766
27. capsa 82. Vizsgálat a Vágszerdahely területén elöntött szigetekről 1766
27. capsa 83. Hasonló vizsgálat az elöntött szigetekről és a Semptei uradalom emberei által kivágott bokrokról 1766
27. capsa 84. Sopornya és Vága közötti határok lerombolásáról 1764
27. capsa 85. Nyitra vármegye vizsgálata a semptei uradalom részéről egy bizonyos Kajlás nevű földdarab ügyében 1766
27. capsa 86. Pozsony vármegye vizsgálata a Kajlás nevű földdarab ügyében 1766
27. capsa 87. Nyitra vármegye vizsgálata a Semptei uradalom részéről a beregi erdők ügyében 1766
27. capsa 88. Pozsony vármegye vizsgálata a beregi erdő kivágása ügyében 1766
  89. Hiányzik  
27. capsa 90. Nyitra vármegye vizsgálata arról, hogy a semptei lakosok hogyan bántalmazták a vágszerdahelyi lakosokat 1762
27. capsa 91. Vágszerdahely, Vága, Sempta, Sopornya határjárása 1769
27. capsa 92. Nyitra vármegye vizsgálata arról, hogy a Kiklői halastónál a csekei lakosok bántalmazták az egerszegi lakosokat 1759
27. capsa 93. Nyitra vármegye vizsgálata arról, hogy nemes Ürményi János bántalmazta a chinorani jobbágyokat 1763
27. capsa 94. Ürményi János által az előző ügyben Trencsén megyében indított vizsgálat 1763
27. capsa 95. Megegyezés az izbégi és az általuk bántalmazott andacsi lakosok között 1722
27. capsa 96. Ribiny, Nasztich határkijelölése 1761
27. capsa 97. Vizsgálat a Chinoránhoz tartozó rétek és Rakolub erdő ügyében 1760
27. capsa 98. Hasonló vizsgálata a Rakolub nevű erdő ügyében és határainak kijelölése 1760
27. capsa 99. A nagyszombati jezsuita társaság Modorban lévő házát és szőlőjét eladja Batthány József esztergomi érseknek Voltak még jezsuiták?? 1780
27. capsa 100. A tanulmányi alap számvevőjének jelentése arról, hogy a budai egyetem hány forintot fizetett a modori ház fenntartásához 1780
27. capsa 101. A nagyszombati házhoz tartozó javak tiszttartójának Kállóczy Istvánnak számadása 1695
27. capsa 102. Vága településen a Vág folyó kiöntése által okozott károk leírása 1761
27. capsa 103. Vágszerdahely, Szered és Macséd határainak leírása Térkép!!!! 1734
  104. Hiányzik vagy térkép????  
27. capsa 105. Ribin birtokról való urbáriumok 1772
27. capsa 106. Vágszerdahely és Sempte határjárása 1752
27. capsa 107. Ribény, Livina, Livinaapáti, Barcsán, Pecsened, Alsónasztic és Pravotic határjárása 1811-1815
27. capsa 108. Jelentés a nagyszombati birtokok árveréséről 1796
27. capsa 109. Vága határjárása 1815
27. capsa 110. Vágszerdahely határjárása 1815
27. capsa 111. Zsigárd határjárása 1813
27. capsa 112. Chinorán, Nagylám és Nagysztrice határjárása 1815
27. capsa 113. Izbég, Sarluska, Abalehota, Ujlak, Elecske, Andács, Csap, Nemesszeg, Csekej és Darázsi határjárása 1815
27. capsa 114. Egerszeg, Lajosfalva, Nemesperk és Pusztaperk határjárása 1815
27. capsa 115. A Ribényben építendő templom terve és költségvetése 1808
  116.-117. Térképtár  
  118.-119. Hiányzik  
27. capsa 120. Egerszeg és Lajosfalva határkijelölése 1741
27. capsa 121. Chinorán és Isztrice határjárása 1784
27. capsa 122. Vágszerdahely és Semte határvitája 1786
27. capsa 123. Chinorán és Kraszno határainak kijelölése 1787
27. capsa 124. Egerszeg és Perk határkijelölése 1789
27. capsa 125. Vága és Vágszerdahely határvitája 1791
27. capsa 126. Izbég és Andács határkijelölése 1793
27. capsa 127. Vágszerdahely és Sempte térképe 1860
  128.-130. Hiányzik, térképtár????  
27. capsa 131. Zsigárd, Selly és Pered határaira vonatkozó dokumentumok 1773, 1820
27. capsa 132. A nagyszombati érseki házra vonatkozó iratok Batthányi érsek idejéből ?????

 
MKB-LUX Kft. A WEB-oldalt üzemelteti: MKB-LUX Kft. Budapest Prímási Levéltár Esztergom (c) All right reserved