1
Prímási Levéltár
Esztergom
Adatbázisok

         
Kezdőlap Kutatószolgálat A levéltár története Segédletek Kiadványok Adatbázisok Elérhetőség
         

ACTA RADICALIA    ARCHIVUM SAECULARE

Classis M.

De iuribus Archiepiscopalis Dominii Ujvariensis

Az érsekújvári uradalom jogairól

(1239-1817)

Az érsekség ujvári uradalmára vonatkozó iratokat tartalmazza. Ehhez az uradalomhoz tartoztak: Érsekújvár, Anyala, Bajcs, Gug, Gyarak, Imely, Leek, Martos, Naszvad, Nyárhíd, Tardoskedd, Udvard, Szémő.

A sorozathoz tartozik még egy "Elenchus Classis M. De iuribus archiepiscopalis dominii Ujvariensis sub Cardinale Primate de Batthyán confectus 1793". Ivrét nagyságú, papírkötésű könyv. Az első 12 (számozatlan oldalon) "Index in hoc elencho reperibilium" található, mely a címszó mellett a jelzetet (numerus) adja meg. Utána a számozott lapokon van a tulajdonképeni Elenchus, amely tartalmazza az irat jelzetét, bőséges tartalmi kivonatot, valamint a Liber Transsumptorium kötet- és lapszámát. Az elenchus az Act. Prot. 57. szám alatt található.

A Liber Transsumptorum kötetbe, amely az Act. Prot. 97. jelzet alatt található, 1-89. számig vannak bemásolva az iratok.         

Raktáriszám

Jelzet Nr.

Leírás Évszám 
  1.-20. Középkori gyűjtemény  
28. capsa 21. Rudolf király pecsétjével hitelesített levél Tardoskedd, Surány, Nagykér és Komjáti birtokok határvitájáról és annak elrendezéséről 1582
28. capsa 22. Nyitra vármegye bizonyságlevele Nyárhíd és Andód puszta határjárásáról 1601
28. capsa 23. Komárom vármegye bizonyságlevele az érsekség tiltakozásáról, amiért Kaza János érsekújvári főkapitány Challatoronyhel nevű érseki pusztát elfoglalta 1603
28. capsa 24. Komárom vármegye bizonyságlevele a Kaza János által önkényesen kitett Naszvad és Anyala közti határjelekről és ezáltal megcsonkított Csallatoronyhel nevű pusztáról 1607
28. capsa 25. Naszvad határainak leírása 1608
28. capsa 26. Jattó puszta Tardoskeddi lakosok által kitépett határainak visszaállítása 1611
28. capsa 27. Tardoskedd és Jattó határainak vizsgálata Nyitra megye részéről 1620
28. capsa 28. Tardoskedd és Keresztúr határjárása 1697
28. capsa 29. Érsekújvár városának bizonyságlevele arról, hogy Palugyay Gábor harmincadszedő telkét a városra íratták 1699
28. capsa 30. Tapolcsányi Tamás újvári számtartó elismervénye Palugyay Gábor harmincadszedő telkéről 1699
28. capsa 31. Palugyay Gábor harmincadszedő házának rajza Tervrajz!!! ?????
28. capsa 32. Érsekújvár lakosainak és telkeinek összeírása 1700
28. capsa 33. Széchényi György esztergomi érsek és az érsekújvári lakosok I. Lipót által megerősített szerződése új lakosok beköltözéséről és a földesúri terhekről 1692
28. capsa 34. Az érsekújvári úriszék előtt lezajlott perek 1711
28. capsa 35. Bars vármegye vizsgálata Tardoskeddről és Udvardról megszökött jobbágyok ügyében 1715
28. capsa 36. Az esztergomi érsek pere az egri káptalan ellen a pesti törvényszék előtt bizonyos megszökött érseki jobbágyok ügyében 1715
28. capsa 37. Az esztergomi érsek pere az egri káptalan ellen a fenti megszökött jobbágyok ügyében 1715
28. capsa 38. Tardoskedd határjárása 1719
28. capsa 39. Komárom vármegye törvényszékének figyelmeztető levele Skultety Jakab újvári provizorhoz a megszökött jobbágyok ügyében 1721
28. capsa 40. Komárom vármegye törvényszékének vizsgálata Szluha Ferenc ellen, aki a Nyitra folyón engedély nélkül malmot és hidat épített 1722
28. capsa 41. Vizsgálat arról, hogy a fenn említett sáncot és malmot Skultety Jakab érsekújvári provizor parancsára lerombolták 1723
28. capsa 42. Vizsgálat arról, hogy a Konkoly területén lévő hidat a Martosi lakosok lerombolták 1723
28. capsa 43. Vizsgálat arról, hogy a Nyitra folyónak mely része van a Konkolyi család és Szluha Ferenc birtokában 1723
28. capsa 44. Vizsgálat arról, hogy a keresztények hogyan erősítették meg az újvári várat a Nyitra folyó felől a törökök ellen és a Nyitra folyón lévő malmokról 1723
28. capsa 45. Martos, Vék és Konkoly puszta határjárása 1723
28. capsa 46. Vizsgálat a Szluha Ferenc által a Nyitra folyóra épített malomról 1723
28. capsa 47. Szluha Ferenc által állított tanúk kihallgatása Konkoly és Martos határai ügyében 1723
28. capsa 48. Bodics Ferenc megerősíti a fenti ügyben tett vallomását 1723
28. capsa 49. Szluha Ferenc által indított per az érseki tulajdonban lévő Martos lakói ellen 1723
28. capsa 50. Szluha Ferenc pere Paluska György ellen a Nyitrán lévő malom lerombolása ügyében 1723
28. capsa 51. Szluha Ferenc követelése a lerombolt malom és sánc miatt 1728
28. capsa 52. A verebélyi úriszék vizsgálata a Tardoskeddről Érsekújvárra vezető út ügyében 1725
28. capsa 53. A verebélyi úriszék vizsgálata a fenti ügyben okozott károk ügyében 1725
28. capsa 54. Komárom vármegye vizsgálata arról, hogy az Imelyi út mellett lévő kaszáló Konkolyi László tulajdona 1727
28. capsa 55. Komárom vármegye bizonyságlevele a Bajcs puszta és Bagota birtok közé kitett határjelekről 1740
28. capsa 56. Komárom vármegye figyelmeztetése Konkolyi János felé, nehogy a Nyitra folyón sáncot vagy malmot építsen. Újvár és Udvárd határjárása átrakva D57. 1761
  57.-59. Középkori gyűjtemény  
29. capsa 60. Várday Pál esztergomi érsek a nyitrai káptalannak egy tardoskeddiek által elfogott Ilméri jobbágy ügyében 1549
29. capsa 61. Nyitra vármegye idézőlevele Hölgyi Gáspárnak az érseki ügyek adminisztrátorának és Cseri Mihály számtartónak a nyárhidi jobbágyok ügyében 1592
29. capsa 62. A fenti ügyben megidézett alperesek tagadják a vádat 1593
29. capsa 63. Alsólindva-i Bánffy János idézőlevele Hölgyi Gáspárnak az érseki ügyek adminisztrátorának és Cseri Mihály számtartónak Poráz Bálint andódi jobbágy bántalmazása ügyében 1593
29. capsa 64. Vizsgálat Megyer és Andod közt lévő Szentgyörgy mezeje nemesi kúria ügyében 1616
29. capsa 65. Bodári Benedek levele Pázmány Péter érsekhez a fenti kúria ügyében 1617
29. capsa 66. Koháry Péter az érsekújvári vár alkapitányának elismervénye a katonák kifizetéséről 1616
29. capsa 67. Pázmány Péter nevében írt leírás a királynak az újvári malom és korcsma tulajdonjogáról 1626
29. capsa 68. Királyi határozat másolata arról, hogy Pázmány Péter esztergomi érsek egy-két évre átengedi bizonyos összegért az érsekújvári malmot és korcsmát a királynak 1626
29. capsa 69. A magyar kamara levele az esztergomi érsekhez, amelyben közlik Ferdinánd határozatát arról, hogy az esztergomi érsek és a győri püspök az újvári és a győri erődítménynek malmot építsen 1629
29. capsa 70. I. Lipót leirata bizonyos pénzösszegről, amellyel az esztergomi érseknek tartozott 1662
29. capsa 71. Martos határjárása 1674
29. capsa 72. Imely, Gyalla és Bagota határjárása 1723
29. capsa 73. Királyi leirat Csáky Miklós esztergomi püspökhöz egy újvári ház ügyében 1754
29. capsa 74. Keresztély Ágost szász herceg kötelezvénye 150 forintról és tíz hordó borról, amelyet nem lehet árusítani 1713
29. capsa 75. A Haditanács reverzálisa a borról 1713
29. capsa 76. Érsekújvár térképe Megyerrel és Szémővel ????
29. capsa 77. Vizsgálata a Szelőcsei lakosok megverése ügyében 1764
29. capsa 78. Imely határjárása 1762
29. capsa 79. Az Imelyi határjárás másolata ??????
29. capsa 80. Érsekújvár és Györögh puszta határjárása 1765
29. capsa 81. Vizsgálat az újváriaktól elvett tárgyak ügyében 1765
29. capsa 82. Újvár területén lévő és a városiak által szétosztott földek jegyzéke 1717
29. capsa 83. A fentihez hasonló jegyzék 1750
29. capsa 84. Timon János elismervénye két házról és telekről Érsekújvár városában, amit Kollonits Lipóttól kapott 1699
29. capsa 85. Az érsekújvári lakosok panasza földesuruk ellen 1765, 1766
29. capsa 86. Tardoskedd, Surány, Nagyszeg határkijelölése 1772
29. capsa 87. A verebélyi és a szentgyörgyi széken folytatott vizsgálat, hogy mielőtt Érsekújvár az érsek tulajdonába került volna, szabadon birtokolták a földeket 1727
29. capsa 88. Molnár György, tardoskeddi prédiális nemes elismervénye arról, hogy Tardoskedd területén soha nem gyakorolta a korcsmáltatás jogát 1734
29. capsa 89. Szabó Ilona, Benke János tardoskeddi prédiális nemes özvegyének elismervénye arról, hogy Tardoskedd területén soha nem gyakorolta a korcsmáltatás jogát 1733
29. capsa 90. Bűnügyi perek az újvári uradalom területén 1716-19
29. capsa 91. Ormosdy István jelentése az újvári uradalom gazdálkodásáról 1771
  92. Hiányzik  
29. capsa 93. I. Lipót megerősíti Széchényi György esztergomi érseknek adott oklevelét, amelyben Érsekújvár városának mentességet adományoz 1692
29. capsa 94. Szluha Ferenc kérelme az érsekhez az érseki tisztviselők által lerombolt, Nyitra folyón lévő malma és gátja miatt 1728
29. capsa 95. Nyitra vármegye tájékoztatása az esztergomi érsekhez az érsekújvári és komjáti malmok ügyében 1764
29. capsa 96. Tardoskedd és Surány határvitája Térkép!!! 1772
29. capsa 97. Nagy János újvári provizor esküje 1650
30. capsa 98. Török Ferenc tájékoztatása Újvár városának urbáriumáról ??????
30. capsa 99. Mérey Zsigmond, a királyi ítélőtábla jegyzőjének bizonyságlevele Konkoly és Martos birtok vitájában 1713
30. capsa 100. Elszámolás az érsekújvári uradalom borairól 1736
30. capsa 101. Megyeri per Kaunitz tisztviselője ellen elrabolt juhok ügyében 1722
30. capsa 102. A Helytartótanács leirata az érsekújvári falak lerombolásáról 1725
30. capsa 103. Ormosdy István jelentése a Bajcsi és Naszvadi útról 1789
30. capsa 104. Gug puszta és Andód határjárása 1791
30. capsa 105. Csike puszta és Surány közti határvita aktáit kérik a Prímási Levéltárból 1812
30. capsa 106. Martos, Ógyalla, Keszegfalva, Vék, Izsa, Vízvár határjárása 1817
30. capsa 107. Érsekújvár, Andód, Bánkeszi, Besenyő, Szentgyörgy puszta, Surány, Felsőgug határjárása 1814
30. capsa 108. Kürt, Bátorkeszi, Kisfalu, Für és Arad puszta határjárása 1814
30. capsa 109. Tardoskedd, Surány, Szelőcze, Keresztúr, Mezőkeszi és Báb határjárása 1813
30. capsa 110. Udvard, Szentmiklós, Csúz, Baromlak, Szemere és Bessenyő határjárása 1813
30. capsa 111. Szémő, Tótmegyer, Negyed, Felsőgug, Szentgyörgy határjárása 1814
30. capsa 112. Ógyalla, Bajcs, Bagota, Leveled és Fajkürt határjárása 1813, 1815
  113. Hiányzik - Térképtár??  
30.capsa 114. A nyitrai káptalan jelentése Timon János beiktatásáról az érsek által adományozott Bajcsi és Imelyi telkekbe 1699
  115. Hiányzik - Térképtár????  
30. capsa 116. Érsekújvári malomról 1755
  117. Hiányzik  
30. capsa 126, 98-116 Az érsekújvári vám és serfőző építéséről - Az iratok valószínűleg nem tartoznak ide, a listán feltüntetve nincsenek!!!!!  

 
MKB-LUX Kft. A WEB-oldalt üzemelteti: MKB-LUX Kft. Budapest Prímási Levéltár Esztergom (c) All right reserved