1
Prímási Levéltár
Esztergom
Adatbázisok

         
Kezdőlap Kutatószolgálat A levéltár története Segédletek Kiadványok Adatbázisok Elérhetőség
         

ACTA RADICALIA    ARCHIVUM SAECULARE

Classis N.

De iuribus Archiepiscopalis dominii Verebély

A verebélyi uradalom jogairól 

(1216-1817)

Az érsekség verebélyi (Bars és Nyitra m.) uradalmával kapcsolatos birtokjogi iratok, amelyek Verebély érseki mezővárosra, Tild, Aha, Lédec, Cétény és Nagykér helységekre vonatkoznak. Részleteiben a birtokok megszerzésére vonatkozó oklevelek, határmegállapító levelek, birtokperek, hatalmaskodási esetek vizsgálati iratai, amelyek részben a jobbágyközségek egymás ellen folytatott támadásaiból, másrészt a Forgách grófoknak az érsekséggel szemben fennállott viszálykodásaiból keletkeztek; végül a verebélyi és kéri prédialisták ügyei. Kiemelendő az N.27. szám alatt található az érsek aláírásával hitelesített utasítás a verebélyi provisor számára, amelyben urbarium is található egyéb gazdasági iratokkal és az uradalmak leírásának mintájával.

A sorozathoz tartozik még egy "Elenchus Classis N. De iuribus archiepiscopalis dominii Verebély sub Cardinale Primate de Batthyán confectus 1793". Ivrét nagyságú, papírkötésű könyv. Az első 9 (számozatlan oldalon) "Index in hoc elencho reperibilium" található, mely a címszó mellett a jelzetet (numerus) adja meg. Utána a számozott lapokon van a tulajdonképeni Elenchus, amely tartalmazza az irat jelzetét, bőséges tartalmi kivonatot, valamint a Liber Transsumptorium kötet- és lapszámát. Az elenchus az Act. Prot. 58. szám alatt található.

A Liber Transsumptorum kötetbe, amely az Act. Prot. 97. jelzet alatt található, 1-65. számig vannak bemásolva az iratok.         

Raktáriszám

Jelzet Nr.

Leírás Évszám 
  1.-14. Középkori gyűjtemény  
31. capsa 15. I. Ferdinánd bizonyságlevele, amelyben elrendezik a Várday Pál esztergomi érsek és Forgách Sebestyén, László és Zsigmond közt lévő vitás ügyeket 1539
31. capsa 16. Megegyezés Forgách László, Ádám, Péter és az esztergomi érsekség között Lédecz és Ghymes birtokot illetőleg ????
31. capsa 17. Nyitra vármegye figyelmeztetése Pázmány Péter érseknek, hogy Takácsi Pétert galgóci számtartót az őt ért károk miatt elégítse ki 1626
31. capsa 18. Lédec, Ghymes, Kosztolány és Velcsic határjárása 1676
31. capsa 19. A fenti határjárás másolata ?????
31. capsa 20. A nyitrai káptalan bizonyságlevele Lédec határjárásáról 1638, 1697, 1747
31. capsa 21. Majtényi János vizsgálata a Pogrányi lakosok által megtámadott és megrongált javai ügyében 1721
31. capsa 22. Ghymes, Kosztolány és Lédec határjárása és a Forgách birtok alattvalóinak garázdálkodásáról 1722
31. capsa 23. Lédec, Ghymes és Kosztolány határjárása 1723
31. capsa 24. Bars vármegye vizsgálata a Ghymeskosztolányi lakosok által megtámadott és kirabolt Lédeci jobbágy ügyében 1724
31. capsa 25. Bars vármegye bizonyságlevele a ghymeskosztolányi lakosok által bántalmazott lédeci jobbágy állapotáról 1724
31. capsa 26. Bars vármegye jegyzőkönyve a ghymeskosztolányi és lédeci per ügyében 1724
31. capsa 27. Verebélyi uradalom provizorának jelentése az uradalom urbáriumáról 1727
31. capsa 28. Forgách Pál elismeri Lédec birtok határait 1739
31. capsa 29. Lédeci lakosok panasza a Forgách birtokban lévő Velcsic, Kosztolány és Ghymes lakosai által elkövetett erőszakoskodásról és rablásról 1747
31. capsa 30. Jankovics Miklós előterjesztése, amelyben az N16. számú dokumentum alapján a lédeciek panaszát jogtalannak ítéli 1747
31. capsa 31. A Magyar Kamara válasza Jankovics Miklós előterjesztésére a lédeciek ügyében 1748
31. capsa 32. Lédec határjárása Bars vármegye részéről 1749
31. capsa 33. Lédec határjárása Nyitra vármegye részéről 1749
31. capsa 34. Batthyáni Lajos nádor levele Csáky Miklós és Forgách Pál megegyezéséről Lédec, Ghymes, Velcsic és Ghymeskosztolány határait illetőleg 1756
31. capsa 35. Nagykér, Komjáti, Lüt, Keszi és Tarány puszták határjárása 1754
31. capsa 36. Apátikér, Lüt puszta, Komjáti határjárása 1754
31. capsa 37. Czétény és Felsőszőlős határjárása 1755
31. capsa 38. Hölgyi Gáspár érseki jószágigazgató panasza Céténybe szökött jobbágya miatt 1592
31. capsa 39. A verebélyiek ellen indított per jegyzőkönyve 1639
31. capsa 40. A verebélyiek ellen indított per Verebély és Aha határai ügyében 1672
31. capsa 41. Lédec, Ghymeskosztolány és Velcsic határaira vonatkozó iratok 1739
  42. Középkori gyűjtemény  
31. capsa 43. Pográny, Csitár és Geszte határjárása 1714
31. capsa 44. Pográny és Csitár határjárása 1721
31. capsa 45. Csitár határjárása 1721
31. capsa 46. Pogrányi plébános a csitáriak és a pogrányiak megegyezéséről 1721
31. capsa 47. Nyitra vármegye bizonyságlevele a csitári és pogrányi lakosok vitájáról 1723
31. capsa 48. Pográny és Csitár határjárása 1760
31. capsa 49. Nyitra vármegye vizsgálata arról, hogy egy lédeci jobbágy megsebesítette a ghymesiek vadászát 1752
32. capsa 50. Veres Ferenc és felesége Krizsán Anna ellen indított per nagykéri bérleti díjuk ügyében 1751
32. capsa 51. Csáky Ferenc tiltólevele Veres Ferenc részére, nehogy Nagykér területén új épületet építsen 1754
32. capsa 52. Az esztergomi érsek által indított per Veres Ferenc ellen a birtokuk visszaszerzéséért 1754
32. capsa 53. Nyitra vármegye vizsgálata Veres Ferenc nagykéri erőszakoskodása ügyében 1750
32. capsa 54. A Királyi Kamara leirata az esztergomi érseknek arról, hogy Veres Ferenc ellen indítson pert 1751
32. capsa 55. Hasonló leirat a nagykéri prédialisták ügyében 1750
32. capsa 56. I. Ferdinánd megerősíti Várdai Pál adományát a nagykéri malomról Molnár János részére 1552
32. capsa 57. Nagykér, Komjáti, Keszi és Tarány határjárása 1751
32. capsa 58. Bars vármegye vizsgálata a verebélyi prédiális nemesek által birtokolt ingatlan vagyonról 1752
32. capsa 59. Verebély és Dicske határkijelölése 1756
32. capsa 60. Vizsgálat Verebélytől elidegenített birtokok ügyében 1756
32. capsa 61. Pográny és Csitár határjárása ????
32. capsa 62. Bars vármegye előtt indított per Taynay András nemes ellen az ahai érseki jobbágyok megverése ügyében 1768
32. capsa 63. I. Ulászló oklevele a Verebélyhez tartozó dusnoki szőlő kilencede ügyében Középkori gyűjtemény!!! 1494
32. capsa 64. A Nagykérben lévő és Veres Ferenc által megtámadott malom épületek felmérése; Nagykér és Komjáti határjárása 1764
32. capsa 65. Az úriszék véleménye a prédiális nemesek által birtokolt nagykéri malomról Aha birtok aktái áttéve a Szentkereszti uradalom iratai közé: 10, 30, 31, 33, 34. 1733
32. capsa 66. Szelepcsényi György esztergomi érsek adománylevele a nagykéri malomról Dékány Mártonnak 1676
32. capsa 67. Tildi lakosok Verebély ellen indított perük anyagát kérik a prímási levéltárból 1786
32. capsa 68. Závodszky István tájékoztatása a nagykéri malomról Veres Ferenc ellen 1764
32. capsa 69. Aha, Tild és Verebély határjárása 1815
32. capsa 70. Nagycétény, Lapásgyarmat, Csehy, Kiscétény, Nemespann, Nagyfalu, Berencs és Felsőszőlős határjárása 1816
32. capsa 71. Nagykér, Berencs, Komját, Mezőkeszi és Tarány határjárása 1817
32. capsa 72. Lédec és Nagyszelezén határjárása 1816
32. capsa 73. Pográn és Csitár határjárása 1817
  74. Térképtár  
  75. Hiányzik  

 
MKB-LUX Kft. A WEB-oldalt üzemelteti: MKB-LUX Kft. Budapest Prímási Levéltár Esztergom (c) All right reserved