1
Prímási Levéltár
Esztergom
Adatbázisok

         
Kezdőlap Kutatószolgálat A levéltár története Segédletek Kiadványok Adatbázisok Elérhetőség
         

ACTA RADICALIA    ARCHIVUM SAECULARE

Classis O.

De iuribus Decimarum Archiepiscopatus Strigoniensis

Az esztergomi érsekség tizedeivel kapcsolatos iratok

(1295-1825)

Az érsekség tizedszedési jogára, e jog gyakorlására és az ezzel járó perekre vonatkozó iratokat tartalmazza.

A sorozathoz tartozik még egy "Elenchus Classis O. De iuribus Decimarum archiepiscopatus Strigoniensis sub Cardinale Primate de Batthyán confectus 1793". Ivrét nagyságú, papírkötésű könyv. Az első 40 (számozatlan oldalon) "Index in hoc elencho reperibilium" található, mely a címszó mellett a jelzetet (numerus) adja meg. Utána a számozott lapokon van a tulajdonképeni Elenchus, amely tartalmazza az irat jelzetét, bőséges tartalmi kivonatot, valamint a Liber Transsumptorium kötet- és lapszámát. Az elenchus az Act. Prot. 59. szám alatt található.

A Liber Transsumptorum kötetbe, amely az Act. Prot. 98. jelzet alatt található, 1-610. számig vannak bemásolva az iratok.         

Raktáriszám

Jelzet Nr.

Leírás Évszám 
  1. Átadva a rozsnyói érsekségnek  
  2.-69. Középkori gyűjtemény. Ebből másolat: 7., 10., 12., 14., 17., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48.  
33. capsa 70. A pannonhalmi konvent levele a Komárom megyei Ekecs birtok tizede ügyében + Középkori gyűjtemény 1509
  71. Középkori gyűjtemény - Másolat O.612.  
33. capsa 72. Nádasdy Tamás, a királyi kúria ítélőbírája Fugger Antalnak, Detrekő kapitányának az Oláh Miklós, esztergomi érseknek járó báránytized ügyében 1553
33. capsa 73. Zondi Pál esztergomi nagyprépost levele Szakolca város lakóihoz a tized megtagadása ügyében 1554
  74. Hiányzik????!!  
33. capsa 75. Oláh Miklós esztergomi érsek által indított per a galgóci szőlőhegy bírái ellen tized ügyében 1564
33. capsa 76. II. Miksa levele Julius comes a Salmis et Neoburgh-nak a Verancsics Antal esztergomi érseknek szállítandó tized ügyében 1572
33. capsa 77. II. Rudolf megerősítő levele, amelyben a jezsuita turóci prépostságnak ítéli a területén lévő összes tizedet 1596
  78. Hiányzik  
33. capsa 79. Esztergom vármegye tiltakozása, amiért Kollonics Szigfrid a Bars megyei Ludány és Pásztó tizedét visszatartja 1610
33. capsa 80. Püspöky Jakab esztergomi számtartó levele Forgács Ferenc esztergomi érsekhez a Kerekesi tized ügyében 1611
33. capsa 81. Pálffy István nádor perbe hívó levele Fischer János pozsonyi polgárnak az esztergomi érsek megbízásából a pozsonyi és récsei szőlőhegyen lévő szőlői tizede miatt 1612
33. capsa 82. Ghymesi Mihály pozsonyi polgár perbe idézése felesége szőlőjének tizede miatt 1612
33. capsa 83. Forgách Ferenc esztergomi érsek levele a pozsonyi káptalanhoz a Jelchich György szentgyörgyi polgár pincéjében lévő borok elkobzásáról 1613
33. capsa 84. Forgách Ferenc esztergomi érsek pere Kerekes János özvegye ellen a pozsonyi szőlőhegyen lévő szőlők tizede ügyében 1614
33. capsa 85. Forgách Ferenc érsek pere a Szentgyörgyi bíró és hegybíró ellen a szentgyörgyi szőlőhegyről megtagadott tized ügyében 1615
33. capsa 86. Királyi leirat Pozsony városához az esztergomi érsekkel folytatott pere ügyében a pozsonyi szőlőhegy tizedéről 1615
33. capsa 87. Királyi leirat Forgách Ferenc érsekhez a pozsonyi per azonnali befejezéséről 1615
33. capsa 88. Az esztergomi káptalan levele Pázmány Péter érsekhez, amelyben visszautasítja az esztergomi kanonokok által vásárolt szőlőkre kivetett tizedet 1617
33. capsa 89. A nyitrai, egri, pozsonyi, győri és szepesi káptalan levele az esztergomi érsekhez az egyházi személyek által vásárolt szőlők tizedmentessége ügyében 1617
33. capsa 90. Az esztergomi káptalan levele Pázmány Péternek a kanonoki szőlők tizede ügyében 1618
33. capsa 91. Pozsony vármegye levele Béber Bálint által visszatartott bortizedről 1617
33. capsa 92. Komárom vármegye perbehívó levele Marczháza-i Pósár Lukácsnak a Bagota birtokról járó báránytized ügyében 1611
33. capsa 93. Az esztergomi káptalan jelentése a grinavai szőlőhegyen szedett tized ügyében 1630
33. capsa 94. Forgách Ferenc esztergomi érsek perbe hívó levele Bornemissza Lukács szempci lakos ellen, mivel az nem fizette meg a szempci szőlője után járó tizedet az érsekségnek 1607
33. capsa 95.-103. Pázmány Péter perbehívó levelei a szakolcai polgárok részére, mivel azok nem fizették meg a kötelező tizedet. A perbe idézettek: Lehotay Tamás, Hray Márton, Pogács máskép Deák Márton, Maczkovith Pál, Bárson Balázs, Maczkovith György, Stady András, Narukuta Miklós, Csanády János 1625
33. capsa 104.-134. Pázmány Péter perbehívó levelei a sárfűi lakosok részére, mivel azok nem fizették meg a kötelező tizedet. A perbe idézettek: Tóth István, Milosunik János, Molnár György, Vukovits Márton, Sudics Pál, Vukcsinovics Péter, Mátékovits Máté, Szabó Pál, Vukovits Lukács, Polyák János, Vidlics Péter, Szabó János, Hudek Pál, Prekaczka Máté, Bucsics György, Nagy Péter, Milovonicz Pál, Gerguvicz Miklós, Sikokovits Mihály, Silakuvits Mihály, Silakovits Máté, Vukcsinovits Tamás, Biskonovits János, Laposs János, Molnár János, Horváth Márton, Kuormindes Balázs, Parvics Miklós, Parvics György, Petrikovics János, Polyár Ádám, Laposs Márton 1629
33. capsa 135.-146. Pázmány Péter perbehívó levelei a németgurabi lakosok részére, mivel azok nem fizették meg a kötelező tizedet. A perbe idézettek: Huszár Simon, Rávszell Pál, Csertt Mihály, Glótz Pál, Kertess István, Hasznák Márton, Rotth Urbán, Kónya Jakab, Sántha Mihály, Kónya Pál, Udvaros György, Rauszell Mihály 1629
33. capsa 147. Nyitra vármegye törvényszéke előtt lezajlott per Hervay János ellen, mivel a szakolczai szőlőhegy tizedét nem fizette meg 1630
33. capsa 148. Nyitra vármegye bizonyságlevele Lándor Mihály szakólczai szőlőhegyen lévő szőlőjéről és annak tizedjéről 1630
33. capsa 149.-161. Pázmány Péter perbehívó levelei a sárfűi lakosok részére, mivel azok nem fizették meg a kötelező tizedet. A perbe idézettek: Prekaczka Máté, Petrikovits János, Vidlics Péter, Vukcsinovics Tamás, Hudetenecz Pál, Lapos Márton, Molnár György, Silakovics Máté, Sudics Pál, Szabó János, Vukovics Lukács, Biskopovics János, Molnár János 1630
33. capsa 162.-165. Pázmány Péter perbehívó levelei a németgurábi lakosok részére, mivel azok nem fizették meg a kötelező tizedet. A perbe idézettek: Konya Pál, Hasnák Márton, Rászell Pál, Csertt Mihály ?????
33. capsa 166. Esterházy Miklós nádor levele Pozsony vármegyéhez jobbágyok tized megtagadása ügyében 1630
33. capsa 167. Pozsony vármegye törvényszéke előtt indított per a szentgyörgyi és bazini bírók ellen a tizedszedők akadályoztatása miatt és a tized megtagadása miatt 1631
33. capsa 168. Nyitra vármegye törvényszékén indított per Pesti Tamás özvegye, Tuzik Anna ellen a vágújhelyi tized megtagadása ügyében 1629, 1630
33. capsa 169. Szalacsin György perbehívó levele Nyitra vármegye törvényszékére 1631
33. capsa 170.-172. Perbehívó levelek a Nyitrai törvényszékre tized megtagadás miatt. A perbehívottak nevei: Rayjcs Jób özvegye, Dardák Katalin, Stanislaus Molitor, Tomássovics János 1629, 1630
33. capsa 173. Nyitra vármegye bizonyságlevele a szakolcai polgárok tizedmegtagadása ügyében 1636
33. capsa 174. Pázmány Péter és a szakolczai nemesek egyessége a bortized ügyében 1636
33. capsa 175. Nyitra vármegye törvényszéke előtt folytatott per Érsekújvári Albert semptei lakos ellen tizedmegtagadás ügyében 1637
33. capsa 176. Érsekújvári Albert ellen indított per a semptei szőlőhegy utáni tized megtagadása ügyében ?????
33. capsa 177. Nyitra vármegye törvényszéke előtt indított per Buday István ellen a semptei tized megtagadása ügyében 1638
33. capsa 178. Buday István ellen indított per Sempte város tizedmegtagadása ügyében 1637
33. capsa 179. Mészáros János ellen indított per a semptei szőlőhegy utáni tized megtagadása ügyében ????
33. capsa 180. Nyitra vármegye törvényszéke előtt folytatott per Szabó Menyhért ellen a Vittenczei tizedek ügyében 1640
33. capsa 181. Derdák Ferenc és Arvay Balázs ellen indított per a vittenczi tizedek megtagadása miatt 1640
33. capsa 182. Nyitra vármegye levele a Derdák Ferenc elleni perben lévő véleményéről 1640
33. capsa 183. Nyitra vármegye előtt indított per Gombkötő János ellen tizedmegtagadás címén 1640
33. capsa 184. Nyitra vármegye előtt indított per Stanislaus Molitor ellen tizedmegtagadás címén 1640
33. capsa 185. Nyitra vármegye bizonyságlevele Stanislaus Molitor javaiban történt eljárásról 1641
33. capsa 186. Nyitra vármegye előtt indított per Aranyassy Erzsébet, Prestyránszky János özvegye ellen tizedmegtagadás címén 1641
33. capsa 187.-208. Idézőlevelek az Új-Galgóczi tizedek megtagadása miatt. Az idézetek nevei: Révay Ilona, Balogh Ferenc özvegye, Brunczlik Pál, Horváth Dorottya, Bobál János özvegye, Ivanóczy Pál, Ocskay János, Bornemissza Imre, Szilágyi László, Presteránszky János, Milpoller János, Kovácsics István, Kovács Balázs, Köszöghi György, Bornemissza Mihály, Görgey Kristóf, Somody János, Várady máskép Csiszár István, Szente István, Fejérváry János, Sáry Ferenc, Loboda másképp Sztrázay János, Kovacsics István, Deömsödy Ambrus, Sárközy István 1642, 1646, 1649
33. capsa 209.-216. Nyitra vármegye törvényszéke elé idézettek nevei, akik 1637-ben Verbó városában nem fizették meg a tizedet. Az idézettek nevei: Boross Miklós, Györköss Miklós, Lővey János, Hervajts János, Hervajts Ferenc, Szilesy Máté, Szilesy János, Loncsányi Jakab 1642
33. capsa 217.-224. Idézőlevelek az Czabaji tizedek megtagadása miatt. Az idézetek nevei: Izdenczy András, Szibák András, Horváth Pál, Illyés György, Balogh Mihály, Czabay István, Czabay Katalin, Szakmáry István özvegye, Czabay András ?????
33. capsa 225. Lósy Imre esztergomi érsek Bakó Jánost az Újlaki tized megtagadása miatt perbe idézi 1647
33. capsa 226. Zergéni Zsigmond perbe idézése a szomolányi tized megtagadása miatt 1648
33. capsa 227. Tomásics Mihály perbe idézése a Pagyaróczi tized megtagadása miatt 1648
33. capsa 228. Golenics János perbe idézése a Nahácsi tized megtagadása miatt 1648
33. capsa 229. Fabritius Ágoston ellen indított per Nyitra vármegye törvényszéke előtt a Galgóczi tizedek megtagadása miatt 1648
33. capsa 230. Az 1649. évi országgyűlésen Lippay György érsek által előadott sérelmek, többek között a pozsonyi, bazini és szentgyörgyi tizedek ügyében 1649
33. capsa 231. Császári határozat a fenti sérelmekre 1649
33. capsa 232. Pálffy Pál nádor bizonyságlevele az esztergomi érsek tiltakozásáról, mivel Pozsony városa az 1635/XXIV.tc. és a 1649/XXIV.tc. értelmében az esztergomi érsekétől eltérő mértékegységeket írt elő a tizedszedőknek 1649
33. capsa 233. Az esztergomi káptalan bizonyságlevele arról, hogy Nagyszombat városában milyen mértéket használ a bortized beszedésénél 1649
33. capsa 234. Szakolcza város bizonyságlevele arról, hogy a bortized beszedésénél a helyes mértéket alkalmazza 1649
33. capsa 235. Draskovits György győri püspök bizonyságlevele arról, hogy Sopron városában milyen mértéket használ a bortized beszedéséhez 1649
33. capsa 236. Lábosy István, Cellarius János és Karner Illés pozsonyi polgárok megidézése Pozsony vármegye törvényszéke elé a Pozsony városában használt mértékek miatt 1650, 1651
33. capsa 237. Pozsony város tiltakozása Lippay György esztergomi érsek eljárása miatt 1650
33. capsa 238. Pálffy Pál nádor figyelmeztető levele Pozsony városához és Lippay György esztergomi érsekhez 1651
33. capsa 239. III. Ferdinánd levele Pozsony vármegyéhez az esztergomi érsek és Pozsony városa közti per miatt 1651
33. capsa 240. Esztergomi káptalan bizonyságlevele arról, hogy III. Ferdinánd levelét átadta Pozsony megye alispánjának 1651
12. doboz 241.-267. Lippay György esztergomi érsek idéző levelei a pozsonyi polgárok számára, akik a helyes mérték használatát megtagadták. Az idézettek nevei: Lajch Márton, Maurics György, Feringer Volfgang, Prehkell Zsigmond, Osmicz Miklós, Palmon András, Vindiss János, Ramada Miklós, Kibell Máté, Bán András, Janchovics György, Golcz Henrik, Aver Jakab, Paver János, Szőke Péter, Schemberger Márton, Schepfeöl Wolfgang, Maczteth Lőrinc, Galgóczy Márton, Maczsteth Márton, Fiechlt János, Azmán Frigyes, Achinger Tóbiás, Manner Kristóf, Peh Kristóf, Althmon Mihály, Mayrhoffer Márton, Csernánszky Miklós 1651
12. doboz 268. Lippay György esztergomi érsek érdeklődő levele Pozsony városa felé, mi módon vélekedik Bazin és Szentgyörgy városa az 1649/XXIV.tc.-ben előírt mértékek használatáról ??????
12. doboz 269. Megegyezés Lippay György esztergomi érsek és Pozsony városa között a használandó mértékekről ????
12. doboz 270. Nyitra vármegye statútumai a tizedperek formájáról 1650
12. doboz 271. Thurzó György nádor Torna vármegye törvényszéke előtt kiadott mandátuma a Torna megyei tizedszedés formájáról 1652
12. doboz 272. Nyitra vármegye törvényszéke előtt folytatott per Pap másképp Geczych Tamás ellen a lopassói tizedek megtagadása ügyében 1661
12. doboz 273.-275. Pozsony vármegye törvényszéke elé idézett vágszerdahelyi lakosok tized megtagadás ügyében. Az idézettek nevei: Kuprics Mihály, Párthy György, Komáromi Pál 1661
12. doboz 276. Nagy Balázs és Kenczell János ellen indított per Majthén birtokon megtagadott tized ügyében 1661
12. doboz 277. Bajczy Katalin Fodoroczy Mihály özvegye és Kalmár Katalin Csizmazia Simon özvegye ellen indított per Szeredi tizedmegtagadás ügyében 1662
12. doboz 278.-281. Kismacsédról, Szentábrahámról és Nagymacsédról beidézettek tizedmegtagadás ügyében. A beidézettek nevei: Biliczky János, Bondor István, Balogh Kristóf, Nagy János 1662
12. doboz 282. Pikoli Mihály érseki számtartó pere Lasics Ádám bazini plébános és Deáky György a bazini kerület tizedszedője ellen a bortized ügyében 1680
12. doboz 283. Nyitra vármegye törvényszékének figyelmeztetése Ray László, Threncsényi Imre, Tötösy János részére a vágújhelyi tizedek megfizetése miatt 1686
12. doboz 284. Turóczy Mátyás, Kardos Pál, Körmendy József és más nemesek megidézése a Nyitra megyei törvényszékre a csejtei tizedek ügyében 1686
12. doboz 285. Pozsony vármegye vizsgálati jegyzőkönyve a szomolányi tizedek ügyében 1685
12. doboz 286. Csetnek város bizonyságlevele az 1688-ban befizetett tizedről 1689
12. doboz 287. I. Lipót mandátuma Pozsony vármegyéhez a Széchényi György esztergomi érsek által indított tizedperek ügyében 1690
12. doboz 288. Széchényi György esztergomi érsek által indított per Varasdy Márton, Godály István és Sánta István ellen a szeredi tizedek ügyében 1690
12. doboz 289. Széchényi György esztergomi érsek által indított per Lendvay Ferenc szempci harmincadszedő ellen a szempci bortized ügyében 1691
12. doboz 290. I. Lipót utasítása alapján Esterházy Pál nádor Széchényi György és csejtei és vágújhelyi nemesek közti per befejezését rendeli el 1691
  291. Átadva a rozsnyói püspöknek  
12. doboz 292. I. Lipót végítélete Széchényi György és Janucha János perében 1694
12. doboz 293. A fenti ítélet másolata  
12. doboz 294. I. Lipót határozata, amely szerint Kolonits Lipót esztergomi érsek összes tized bevételét, amit eddig az esztergomi érsekek házi ellátására fordítottak, saját maga használhatja fel 1695
12. doboz 295. Komárom megye bizonyságlevele Csehy falu tizedmentességéről 1695
12. doboz 296. Esterházy Pál nádor levele I. Lipóthoz a győri káptalan tized ügyében 1700
12. doboz 297. I. Lipót pátense, amelyben a magyar klérus minden tized jogát visszaállítja 1701
12. doboz 298. I. Lipót határozatának másolata Kollonits Lipót esztergomi érsekhez, amelyben visszaállítja minden tizedjogát és megerősíti előző ítéleteit 1701
12. doboz 299. A Bécsi Kamara leirata a Budai kamarai adminisztrációhoz, amelyben közli I. Lipót 297. szám alatt kelt rendeletét 1701
12. doboz 300. I. Lipót leirata Kollonits Lipót esztergomi érsekhez az érseki tizedek ügyében 1701
12. doboz 301. A semptei kerület tizedszedőjének jelentése, amelyben közli, hogy Appaj, Kossúth, Nagyszeg (vagy Nádszeg), Majtény és Taksony lakói nem fizették meg a kötelező tizedet 1711
12. doboz 302. Nyitra vármegye törvényszékének figyelmeztetése Hamenile Pál, Kollonics Ádám és Brnozy Pál Czobor birtok tiszttartói számára Maniga birtok tizede ügyében 1714
  303. Átadva a rozsnyói püspöknek  
12. doboz 304. Illésházy Miklós kancellár levele a Trencsén vár kerületében lévő tizedekről 1714
12. doboz 305. Palugyay Antal Pozsony vármegye alispánjának rendelete, amely szerint Pozsony vármegye lakói nem szállíthatják be termésüket, amíg azt egy érseki tizedszedő meg nem vizsgálta 1716
  306. Átadva a rozsnyói püspöknek  
12. doboz 307. Bakics Pál somorjai (Szamaria) kincstárnok (camerarius) elimervénye a somorjai szőlőhegyen kifizetett tizedekről 1716
  308. Átadva a rozsnyói püspöknek  
12. doboz 309. Pozsony vármegye vizsgálata Gajarszky Jakab tulajdonában lévő Jaszlócz földjéről 1717
12. doboz 310. Kárász Zsigmond sárfői káplán jelentése Sárfő birtokon beszedett adóról 1717
12. doboz 311. A Királyi Táblán kiadott bizonyságlevél Bazin város mérték használatáról 1717
12. doboz 312. A fenti bizonyságlevélre adott válaszlevelek és az ebből keletkező vita 1718-1720
12. doboz 313. Nagyszombat város bizonyságlevele a házanként beszedendő tizedről 1718
12. doboz 314.-316. Szentgyörgy, Szakolcza és Pozsony bizonyságlevele a bortizedről 1718
12. doboz 317. Bazin város megidézése Pozsony vármegye törvényszéke elé, mivel bortized beszedéséhez használt mértékét nem igazította a többi városéhoz 1718
12. doboz 318. III. Károly figyelmeztető levele Bazin városához, hogy Keresztély Ágost esztergomi érsek által megkövetelt mértéket használja a bortized beszedésénél 1718
12. doboz 319. A Magyar Kancellária levele Pozsony vármegyéhez Bazin város és az esztergomi érsek kibékítése ügyében 1718
12. doboz 320. Okolicsányi János lekéri apát bizonyítja, hogy Csermend és Farnad tizede a lekéri apátot illeti 1718
12. doboz 321. Az esztergomi érsek válasza a lekéri apát levelére, amelyben bizonyítja, hogy Csermend és Farnad tizedei mindig az esztergomi érseket illeték 1718
12. doboz 322. Nyitra vármegye vizsgálata Ságh és Décs birtok szőlőhegyének tizede ügyében a Berényi, Soki, Sándor és Viczai család vitája miatt 1718
12. doboz 323. Pozsony vármegye vizsgálata Balogh György ellen, aki a szempczi tizedeket visszatartotta 1718
12. doboz 324. Balogh György Esterházy Ferenc provizorjának idézése Pozsony vármegye törvényszéke elé 1718
12. doboz 325. Balogh György pere a szempczi elvett tizedek ügyében 1718
12. doboz 326. Bazin város levele az esztergomi érsekhez, amelyben kitart a tizedszedés régi rendje mellett 1720
12. doboz 327. Déczy Zsigmond, Senkviczy Ferenc és Krasóvszky Ferenc megidézése Nyitra vármegye törvényszéke elé, mivel 1707 és 1720 között nem fizették meg az Elecske birtokról járó kötelező bárány tizedet 1720
12. doboz 328. Pozsony vármegye törvényszéke előtt folytatott per Katlócz birtok ellen, mivel Szent István napja előtt behordták a termést és így elrejtették a tizedszedők elől 1720
12. doboz 329. Pozsony vármegye törvényszéke előtt folytatott per Dejthő birtok lakosai ellen a tized megtagadása miatt 1720
12. doboz 330. Pozsony vármegye törvényszéke előtt indított per Bocskay György, dejtei plébános, Bocsuk István, Vranovics György, Fronk János, Zergényi Erzsébet Györffy István özvegye, Paulisics Pál, Hrozenka György, Skipata János, Csundekovics Mihály, János és György, Simoncsics Jnos, Bucsek Márton és Krusár János ellen a szomolányi, felsődiósi, nahácsi és felsődombói 1707-től 1720-ig megtagadott tizedek ügyében 1720
12. doboz 331. Nyitra vármegye vizsgálata az esztergomi érsek és Illyésházy Miklós tizedszedői ellen, mivel azok Vittencze városában a lakosokat tizedmegtagadás miatt bántalmazták 1720
12. doboz 332. III. Károly leirata Nyitra vármegyéhez a tizedperek ügyében 1721
12. doboz 333. Nyitra vármegye bizonyságlevele Devek-Ujfalu-i Újfalusy László és Mátyás Koros birtokon lévő tized megtagadásáról 1722
12. doboz 334. Komárom vármegye vizsgálata a táti tizedekről 1726
12. doboz 335. Komárom vármegye figyelmezteti a táti birtokosokat, Jeszenszky Istvánt és Krapff József bárót a tized beszállítására 1726
12. doboz 336. Pozsony vármegye figyelmeztetése Forgács Imre, Piber Ferenc, Sánta István, Bittó András, Rajcsányi József, Bereczky György, Sepery György, Ekécsy János, Pető Zsuzsanna, Starniszky János, Borbély Márton, Rucska György és Vargha Márton szeredi lakosok részére, nehogy terményeiket elrejtsék és a tizedet megtagadják 1730
12. doboz 337. A Királyi Tábla figyelmeztetése Kutnár-i Jászy Pál részére a szentendrei Zichy birtokról járó tizedek befizetésére 1731
12. doboz 338. Pozsony vármegye vizsgálata a Miklós János és a Nagy család birtokában lévő Alsóbakai birtokról járó tizedekről 1732
12. doboz 339. Pozsony vármegye bizonyságlevele Miklós János valamint Nagy István és József tizedbefizetéséről 1732
12. doboz 340. Pozsony vármegye vizsgálata a Takács György birtokában lévő alsóbakai birtok tizedéről 1732
12. doboz 341. Takács György válasza az alsóbakai tized ügyében 1732
12. doboz 342. Pest vármegye törvényszéke előtt indított per Esterházy Imre esztergomi érsek által Székes-i Bercsényi Zsuzsanna, Vásonkő-i Zichy Péter özvegye ellen Kissing puszta és Békásmegyer megtagadott tizedei miatt ??????
12. doboz 343. Nyitra vármegye bizonyságlevele Temetvén birtok, valamint Lubina és Kosztolán falu tizedeiről 1743
12. doboz 344. Bérleti szerződés a gellei kerület tizedeiről 1752
12. doboz 345. Az érseki ítélőtábla határozata a budai jezsuita kollégium számára a Fehérvár és a budai Pálosvölgy tizedmentessége ügyében 1752
12. doboz 346. Csáky Miklós esztergomi érsek elismeri az érseki ítélőtábla fenti határozatát 1753
12. doboz 347. A Királyi Ítélőtábla bizonyságlevele Pozsony, Modor, Bazin és Szentgyörgy városban használt mértékekről 1753
12. doboz 348. Pozsony vármegye alispánja előtt lefolytatott per töredéke a pozsonyi, modori, bazini és szentgyörgyi mértékek ügyében ????
12. doboz 349. Királyi tiltó határozat Farkas Gáspár, Pozsony vármegye alispánja számára, hogy Pozsony, Szentgyörgy, Bazin, Modor ellen folytatott pereket szüntesse be 1755
12. doboz 350. Tizeddel való visszaélés a szempczi és cseklészi kerületben 1755
12. doboz 351. Hyros János pozsonyi kanonok egy tizeddel való visszaélési esetet közöl az esztergomi érsekkel 1755
12. doboz 352. Tizeddel való visszaélések a szuhai és vöröskői kerületben ?????
12. doboz 353. Tizeddel való visszaélések a bazini, szentgyörgyi és modori kerületben 1753
12. doboz 354. A fenti visszaélések ügyében kihallgatott tanúk 1754
12. doboz 355. Pozsony vármegye vizsgálata Kápolna birtok tizedével kapcsolatban 1755
12. doboz 356. Másolatok a 85., 167., 233., 234., 235., 232., 239 és 287. számú iratokról 1755
12. doboz 257. Pálffy Károlyhoz tartozó gellei kerület tizedeinek ügye 1756
  358.-361. Átadva a rozsnyói püspökségnek  
  362. Átadva a besztercebányai püspökségnek  
12. doboz 363. Bizonyító érvelés arról, hogy a tizedeket a főrendek nem idegeníthetik el  
12. doboz 364. Bizonyító érvelés arról, hogy az esztergomi kanonokok bárhogyan megszerzett szőlőjük után tizeddel tartoznak ????
12. doboz 365. Verbicze város kérelme Kollonits Lipót esztergomi érsekhez tizede ügyében ????
12. doboz 366. Keresztély Ágost esztergomi érsek a budai bortizedet bérbe adja Szécsényi Pál kalocsai érseknek 1707
13. doboz 367. Keresztély Ágost esztergomi érsek és Volkra Otto veszprémi püspök megegyezése a budai tizedek ügyében 1710
13. doboz 368. Keresztély Ágost esztergomi érsek és Esterházy Imre veszprémi püspök megegyezése a budai tizedek ügyében 1723
13. doboz 369. Az esztergomi érsekség és a veszprémi püspökség meghatározza tiszttartói (officialis) és tizedszedői feladatkörét 1729
13. doboz 370. A budai tizedek szétosztásának és részesedésének megállapítása az esztergomi érsek és a veszprémi püspök között 1741
13. doboz 371. A helytartótanács királyi táblájának bizonyságlevele a megegyezésről, amely létrejött az esztergomi érsekség, a veszprémi püspökség és az esztergomi káptalan között a budai szőlők tizedét illetőleg 1743
13. doboz 372. Amend Ferenc József érseki tizedszedő által indított per a budai szőlőhegyen a veszprémi püspök által visszatartott tized ügyében 1746
13. doboz 373. Bíró Márton veszprémi püspök kérelme a királyhoz a budai tizedek ügyében ?????
13. doboz 374. A Magyar Kamara levele Jankovics Miklóshoz, érseki prefektushoz a budai tizedek ügyében 1747
13. doboz 375. Jankovics Miklós válaszlevele a Budai Kamarának 1747
13. doboz 376. A Magyar Kamara véleménye a budai tizedekről 1748??
13. doboz 377. A Magyar Kamara fenti véleményének másolata 1747
13. doboz 378. Királyi határozat az esztergomi érsek és a veszprémi püspök vitájában a budai tizedeket illetőleg 1748
  379. Középkori gyűjtemény  
13. doboz 380. Történeti áttekintés a budai tizedek tulajdonjogáról Egy része a középkori gyűjteményben 1752
  381. Középkori gyűjtemény  
13. doboz 382. Bizonyító érvelés arról, hogy a budai parókiák mindig az esztergomi érsekhez tartoztak Több középkori oklevél kivonatával ????
  383.-384. Középkori gyűjtemény  
13. doboz 385. Csáky Miklós esztergomi érsek tiltakozása a veszprémi püspök ellen a budai tizedek ügyében ????
13. doboz 386. Megegyezés Csáky Miklós esztergomi érsek és a veszprémi püspök között a budai tizedeket illetőleg ?????
  387.-388. Középkori gyűjtemény 388. másolata????  
13. doboz 389. Révay Ferenc nádori helytartó levele a garamszentbenedeki konventhez az esztergomi érsekséget illető liptóújvári tizedek ügyében 1542
13. doboz 390. Mátyás főherceg levele a Magyar Kamarához a csejtei és újhelyi tizedeket illetőleg 1599
13. doboz 391. Számlák az Illésházy családnak bérbe adott újhelyi, jókői, csejtei és temetvényi tizedekről 1630-1752
13. doboz 392. Pázmány Péter által indított per Nyitra vármegye törvényszéke előtt Szabó András ellen a semptei tizedek ügyében 1637
13. doboz 393. Pázmány Péter által indított per Nyitra vármegye törvényszéke előtt Viszkelety György ellen a semptei tizedek ügyében 1637
13. doboz 394. Pázmány Péter által indított per Nyitra vármegye törvényszéke előtt Buday István ellen a semptei tizedek ügyében 1637
13. doboz 395. Az esztergomi káptalan jelentése a nagyszombati érseki provizor ellentmondásáról a semptei szőlőhegy tizedmentessége ügyében 1641
13. doboz 396. Nyitra vármegye jelentése Dejthay Pál vittenczei birtokáról megtagadott tizedek ügyében 1641
13. doboz 397. Bars vármegye bizonyságlevele Lippay György esztergomi érsek tiltakozásáról, mert az evangélikus vallású lelkipásztorok tizenhatodát a vármegye magának tartja fenn 1648
13. doboz 398.-399. Lippay György esztergomi érsek által indított per Nyitra vármegye törvényszéke előtt az újgalgóci tizedek megtagadása miatt. A megidézettek nevei: Párducz Lukács, Moton István ?????
13. doboz 400. Pozsony vármegye törvényszéke előtt indított per Ágh Tamás ellen a nagy-nyárasdi birtokról megtagadott tizedek miatt 1649
13. doboz 401.-412. Lippay György esztergomi érsek által indított per Pozsony város lakói ellen Pozsony vármegye törvényszéke előtt tizedmegtagadás ügyében. A megidézettek nevei: Schöedl Márton, Mülner Dániel, Trittl Kristóf, Prain Jakab, Tajcher Otto, Fisser János, Hajzler Ferdinánd Menyhért, Tutzentaller Mátyás, Szegner András, Mauroch Illés, Szeleczky János, Suffner János 1650-1651
13. doboz 413. Az esztergomi káptalan jelentése arról, hogy Esterházy Farkas uradalmi szőlőibe beiktatatott 1651
  414.-415. Átadva a rozsnyói püspöknek  
13. doboz 416. Az esztergomi káptalan jelentése a Budai és Sasadi szőlők határjárásáról 1700
14. doboz 417. Esztergom vármegye bizonyságlevele a fehérvári tizedekről 1711
14. doboz 418. Keresztély Ágost esztergomi érsek véleménye a Magyar Királyság tizedeinek bérbeadásáról 1716
14. doboz 419. Az esztergomi káptalan levele, amelyben kéri Keresztély Ágost esztergomi érseket Nevegh puszta, Sasad és Örs tizedeinek visszaállításáról Egy része a középkori gyűjteményben 1715
14. doboz 420. VI. Károly bizonyságlevele Keresztély Ágost tiltakozásáról a fehérvári tizedek miatt 1718
14. doboz 421. Nyitra vármegye vizsgálata a Ság-i szőlők tizede ügyében 1718
14. doboz 422. Illésházy József levele az esztergomi érsekhez a vágújhelyi kerület tizedeinek ügyében 1729
14. doboz 423. Királyi pecséttel ellátott bizonyságlevél Jankovics Miklós jelentéséről a Fajkürti negyed ügyében 1735
14. doboz 424. Szeged város elismervénye arról, hogy Esterházy Imre az érsekség tizedének egy részét átengedte a parókiális templom és a piarista rendház restaurálására 1740
  425. Átadva a rozsnyói püspökségnek  
14. doboz 426. Barkóczy Ferenc elismervénye Szomolány tizedének bérletéről 1762
14. doboz 427. Barkóczy Ferenc elismervénye Somorja tizedének bérletéről 1762
14. doboz 428. Barkóczy Ferenc elismervénye Tierliny birtok tizedének bérletéről 1762
14. doboz 429. Barkóczy Ferenc elismervénye Dubova tizedének bérletéről 1762
14. doboz 430. Barkóczy Ferenc elismervénye Vágújhely kerület (Bucsán, Komárno, Zolnafalva, mindkét Botfalva, Örevity, Hrussó, Lubina, Vagyócz, Kosztolán, Visni, Krajna, Ratnócz, Brimócz, Patvarócz, Mossócz, Vieszka, Szentkereszt, Hubina, Duczó, mindkét Lehota, mindkét Modrovka, Hradek, Hourka, Luka Morova, Kosztolán) tizedének bérletéről 1762
14. doboz 431. Barkóczy Ferenc elismervénye Karkócz és Felsőzela tizedének bérletéről 1762
14. doboz 432. Barkóczy Ferenc elismervénye Bajna, Sáp, Sárisáp és Szomor, valamint a Szigetközi és Csillizközi kerület tizedének bérletéről 1762
14. doboz 433. Barkóczy Ferenc elismervénye Komárom város tizedének bérletéről 1762
14. doboz 434. Barkóczy Ferenc elismervénye Kiliti, Radvány és Nyárad tizedének bérletéről 1762
14. doboz 435. Barkóczy Ferenc elismervénye Sül birtok tizedének bérletéről 1762
14. doboz 436. Barkóczy Ferenc elismervénye Várkony tizedének bérletéről 1762
14. doboz 437. Barkóczy Ferenc elismervénye Bős és Túriszakállas tizedének bérletéről 1762
  438. Hiányzik ????  
14. doboz 439. Barkóczy Ferenc elismervénye Uszor tizedének bérletéről 1762
14. doboz 440. Barkóczy Ferenc elismervénye Csákány tizedének bérletéről 1762
14. doboz 441. Barkóczy Ferenc elismervénye Németbél, Boldogfalva, Diószeg, Dunaszeg, Újhelyjóka, mindkét Janok, Tarnolo, Nagymagyar, Csergő, Vata, Rén és a pozsonyi klarissza kolostor tizedének bérletéről 1762
14. doboz 442. Barkóczy Ferenc elismervénye Pusztapáty tizedének bérletéről 1762
14. doboz 443. Barkóczy Ferenc elismervénye Kismacséd tizedének bérletéről 1762
14. doboz 444. Barkóczy Ferenc elismervénye Cziffer tizedének bérletéről 1762
14. doboz 445. Barkóczy Ferenc elismervénye Báhony tizedének bérletéről 1762
14. doboz 446. Barkóczy Ferenc elismervénye Szempci és semptei kerület tizedének bérletéről 1762
  447. Átadva a rozsnyói püspöknek  
14. doboz 448. Barkóczy Ferenc elismervénye Pásztó és Ladány tizedkerület és Kiliti, Radvány és Nyárod birtok tizedének bérletéről 1762
14. doboz 449. Barkóczy Ferenc elismervénye Csütörtök és Pruk tizedének bérletéről 1762
14. doboz 450. Barkóczy Ferenc elismervénye Uny tizedének bérletéről 1762
14. doboz 451. Barkóczy Ferenc elismervénye Alsódombó tizedének bérletéről 1762
14. doboz 452. Barkóczy Ferenc elismervénye Nagytany, Varbogya és Vedrőd tizedének bérletéről 1762
14. doboz 453. Barkóczy Ferenc elismervénye Losonc tizedének bérletéről 1762
14. doboz 454. Barkóczy Ferenc elismervénye Tóthújfalu tizedének bérletéről 1762
  455. Hiányzik!!!  
14. doboz 456. Barkóczy Ferenc elismervénye Spáca, Alsókorompa, Felsőkorompa, Bohunic tizedének bérletéről 1762
14. doboz 457. Barkóczy Ferenc elismervénye Sándorff, Jablonca, Huboka, Nádas tizedének bérletéről 1762
14. doboz 458. Barkóczy Ferenc elismervénye Béla tizedének bérletéről 1762
14. doboz 459. Barkóczy Ferenc elismervénye Visegrád tizedének bérletéről 1762
14. doboz 460. Barkóczy Ferenc elismervénye Kispaka, Torcs, szeméth és Misérd tizedének bérletéről 1762
14. doboz 461. Barkóczy Ferenc elismervénye Csehi és Bessenyő tizedének bérletéről 1762
14. doboz 462. Barkóczy Ferenc elismervénye Szűny tizedének bérletéről 1762
14. doboz 463. Barkóczy Ferenc elismervénye Tök tizedének bérletéről 1762
14. doboz 464. Barkóczy Ferenc elismervénye Alsópél, Középhegy tizedének bérletéről 1762
14. doboz 465. Barkóczy Ferenc elismervénye Hradistye tizedének bérletéről 1762
14. doboz 466. Barkóczy Ferenc elismervénye Zulkoc tizedének bérletéről 1762
14. doboz 467. Barkóczy Ferenc elismervénye Rátkócz tizedének bérletéről 1762
14. doboz 468. Barkóczy Ferenc elismervénye Pecsenyéd tizedének bérletéről 1762
14. doboz 469. Barkóczy Ferenc elismervénye Petőfalva és Abalehota tizedének bérletéről 1762
14. doboz 470. Barkóczy Ferenc elismervénye Zakosztolány tizedének bérletéről 1762
14. doboz 471. Barkóczy Ferenc elismervénye Alsódubován tizedének bérletéről 1762
14. doboz 472. Barkóczy Ferenc elismervénye Rakovica tizedének bérletéről 1762
14. doboz 473. Barkóczy Ferenc elismervénye Veszele és Tyapkó tizedének bérletéről 1762
14. doboz 474. Barkóczy Ferenc elismervénye Maniga tizedének bérletéről 1762
14. doboz 475. Barkóczy Ferenc elismervénye Nizna tizedének bérletéről 1762
14. doboz 476. Barkóczy Ferenc elismervénye Nagykosztolány tizedének bérletéről 1762
14. doboz 477. Barkóczy Ferenc elismervénye Brezova tizedének bérletéről 1762
14. doboz 478. Barkóczy Ferenc elismervénye Drahócz tizedének bérletéről 1762
14. doboz 479. Barkóczy Ferenc elismervénye Ocskó és Felsődubován tizedének bérletéről 1762
14. doboz 480. Barkóczy Ferenc elismervénye Sipkó tizedének bérletéről 1762
14. doboz 481. Barkóczy Ferenc elismervénye Koritna tizedének bérletéről 1762
14. doboz 482. Barkóczy Ferenc elismervénye Sztrázsa tizedének bérletéről 1762
14. doboz 483. Barkóczy Ferenc elismervénye Podolin és Csasztkóc tizedének bérletéről 1762
14. doboz 484. Barkóczy Ferenc elismervénye Csejte tizedének bérletéről 1762
14. doboz 485. Barkóczy Ferenc elismervénye Bossoc és Pobjedin tizedének bérletéről 1762
14. doboz 486. Barkóczy Ferenc elismervénye Vágújhely tizedének bérletéről 1762
14. doboz 487. Barkóczy Ferenc elismervénye Révfalu tizedének bérletéről 1762
14. doboz 488. Barkóczy Ferenc elismervénye Szrnye, Hracovistye és Gable tizedének bérletéről 1762
14. doboz 489. Barkóczy Ferenc elismervénye Alsózela tizedének bérletéről 1762
14. doboz 490. Barkóczy Ferenc elismervénye Lieszkó tizedének bérletéről 1762
14. doboz 491. Barkóczy Ferenc elismervénye Pöstyén és Szentpéter tizedének bérletéről 1762
14. doboz 492. Barkóczy Ferenc elismervénye Csabaj, Geszte és Formos tizedének bérletéről 1762
14. doboz 493. Barkóczy Ferenc elismervénye Újlak tizedének bérletéről 1762
14. doboz 494. Barkóczy Ferenc elismervénye Kelecsén tizedének bérletéről 1762
14. doboz 495. Barkóczy Ferenc elismervénye Püsky tizedének bérletéről 1762
14. doboz 496. Barkóczy Ferenc elismervénye Tótsók tizedének bérletéről 1762
14. doboz 497. Barkóczy Ferenc elismervénye Ság, Andács, Felsőkap, Neszete, Nagyréppény, Behenic, Belesz, Vitkoc, Sulyán, Nagy Leánd, Elecske, Kaplat tizedének bérletéről 1762
14. doboz 498. Barkóczy Ferenc elismervénye Récsény és Szverbic tizedének bérletéről 1762
14. doboz 499. Barkóczy Ferenc elismervénye Csermend tizedének bérletéről 1762
14. doboz 500. Barkóczy Ferenc elismervénye Galgóci uradalom tizedének bérletéről 1762
14. doboz 501. Barkóczy Ferenc elismervénye Libichava és Tótdiós tizedének bérletéről 1762
14. doboz 502. Barkóczy Ferenc elismervénye Nagytapolcsányi kerület tizedének bérletéről 1762
14. doboz 503. Barkóczy Ferenc elismervénye Apátúr, Ludány tizedének bérletéről 1762
14. doboz 504. Barkóczy Ferenc elismervénye Bölgyén, Koros, Farkasdovorán és Vámosújfalu tizedének bérletéről 1762
14. doboz 505. Barkóczy Ferenc elismervénye Helbény, Lipovnik, Koros tizedének bérletéről 1762
14. doboz 506. Barkóczy Ferenc elismervénye Pereszlény, Körtvélyes tizedének bérletéről 1762
14. doboz 507. Barkóczy Ferenc elismervénye Nyitravicsap tizedének bérletéről 1762
14. doboz 508. Barkóczy Ferenc elismervénye Kálmánfalva tizedének bérletéről 1762
14. doboz 509. Barkóczy Ferenc elismervénye Rajcsán tizedének bérletéről 1762
14. doboz 510. Barkóczy Ferenc elismervénye Sárfű tizedének bérletéről 1762
14. doboz 511. Barkóczy Ferenc elismervénye Onor és Szolcsány tizedének bérletéről 1762
14. doboz 512. Barkóczy Ferenc elismervénye Csitár tizedének bérletéről 1762
14. doboz 513. Barkóczy Ferenc elismervénye Csornok tizedének bérletéről 1762
14. doboz 514. Barkóczy Ferenc elismervénye Nagynógrádi kerület tizedének bérletéről 1762
14. doboz 515. Barkóczy Ferenc elismervénye Túróc vármegye tizedének bérletéről 1762
  516. Hiányzik!!!!  
14. doboz 517. Barkóczy Ferenc elismervénye Zilis, Garam, Vezekény, Nagysáró és Kissalló tizedének bérletéről 1762
14. doboz 518. Barkóczy Ferenc elismervénye Csata, Gény és a márianosztrai pálosok tizedének bérletéről 1762
14. doboz 519. Barkóczy Ferenc elismervénye Garammikola tizedének bérletéről 1762
14. doboz 520. Barkóczy Ferenc elismervénye Rajecz kerület (Rajecz, Jaszenó, Zbinyov, Konszka, Stravszkó, Kamena, Poruba, Gyurcsina, Frivald, Nagy- és Kiscserna, Kungerad, Klacsan és Suja) tizedének bérletéről 1762
14. doboz 521. Barkóczy Ferenc elismervénye Fajkürt tizedének bérletéről 1762
14. doboz 522. Barkóczy Ferenc elismervénye Megyer, Andód, Farkasd, Sók, Szelőtze, Bánkeszi, Keresztúr, Szentgyörgy tizedének bérletéről 1762
14. doboz 523. Barkóczy Ferenc elismervénye Csuz tizedének bérletéről 1762
14. doboz 524. Barkóczy Ferenc elismervénye Székesfehérvár tizedének bérletéről 1762
14. doboz 525. Barkóczy Ferenc elismervénye Néma tizedének bérletéről 1762
15. doboz 526. Barkóczy Ferenc elismervénye Szentendre tizedének bérletéről 1762
15. doboz 527. Barkóczy Ferenc elismervénye Nagykeszi tizedének bérletéről 1762
15. doboz 528. Barkóczy Ferenc elismervénye Tata tizedének bérletéről 1762
15. doboz 529. Barkóczy Ferenc elismervénye Lábatlan tizedének bérletéről 1762
15. doboz 530. Barkóczy Ferenc elismervénye Pozsonyi malmok tizedének bérletéről 1762
15. doboz 531. Barkóczy Ferenc elismervénye Csukárd tizedének bérletéről 1762
15. doboz 532. Barkóczy Ferenc elismervénye Nagymegyer, Csicsó és Isáp tizedének bérletéről 1762
15. doboz 533. Barkóczy Ferenc elismervénye Szakolca tizedének bérletéről 1762
15. doboz 534. Barkóczy Ferenc elismervénye Popudin tizedének bérletéről 1762
  535. Hiányzik !!!!! 1762
15. doboz 536. Barkóczy Ferenc elismervénye Szotinafalva tizedének bérletéről 1762
15. doboz 537. Barkóczy Ferenc elismervénye Vradniscsa tizedének bérletéről 1762
15. doboz 538. Barkóczy Ferenc elismervénye Alsó- és Felsőoszuska tizedének bérletéről 1762
15. doboz 539. Barkóczy Ferenc elismervénye Pritrsd, Szmrdák, Bukócz, Turoluka, Szabatist, Verbóc, Csasztkóc, Rohov, Kiskovalóc, Chropo, Rovenszkó, Ribke, Kunov, Csacsó, Szenice tizedének bérletéről 1762
15. doboz 540. Barkóczy Ferenc elismervénye Éléskői uradalom tizedének bérletéről 1762
15. doboz 541. A nagyszombati jezsuita kollégium elismervénye Sellye, Pered, Királyfalva és Szerdahely tizedjéről 1762
15. doboz 542. Jeszenák János és Zitkovszky István elismervénye az éberhardi kerület tizedjéről 1762
15. doboz 543. Pozsonyi alispán bizonyságlevele Pálffy grófoknak és Kollonics Lászlónak küldött figyelmeztetésről 1762
15. doboz 544. Illésházy József elismervénye arról, hogy az éberhardi kerület tizedjét kifizette 1762
15. doboz 545. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele az esztergomi érsek tiltakozásáról a vágújhelyi kerület bérlete miatt 1762
15. doboz 546. Czimerolla-i Brentanó János elismervénye a Závodi, újfalusi, Humeneczi, Hrussovai, Bixardi és Kuklóvi tizedekről 1763
  547. Középkori gyűjtemény  
15. doboz 548. Az esztergomi helynökség levele Majtényi Jánoshoz, aki a nyitraszegi tizedeket erőszakosan eltulajdonította 1561
15. doboz 549. Majtényi János és az esztergomi helynökség közti egyezmény ????
15. doboz 550. Figyelmeztetés a Berencsi uradalom birtokosainak a tized megfizetése miatt 1752
15. doboz 551. Bizonyságlevél arról, hogy a berencsi uradalomban Szenicze, Szobotist és Kunó birtok tizedmentességét elveszik 1753
15. doboz 552. Bizonyságlevél arról, hogy Szenicze és Kunó birtokosai nem akarják megfizetni a kötelező tizedet 1753
15. doboz 553. Nyitra vármegye bizonyságlevele arról, hogy Nyáry József nem akarja megfizetni a kötelező tizedet 1754
15. doboz 554. Nyitra vármegye bizonyságlevele arról, hogy Zsarnoczay Mihály nem akarja megfizetni a berencsi uradalomból járó kötelező tizedet 1754
15. doboz 555. Bizonyságlevél arról, hogy Szenicze város lakói terményeiket az érseki tizedszedő elől elrejtették ????
15. doboz 556. Bizonyságlevél arról, hogy a Nyáry tulajdonban lévő Chropó lakosai nem fizették meg a kötelező tizedet 1754
15. doboz 557. Nyitra vármegye vizsgálata arról, hogy Nyáry József nem fizette meg a berencsi uradalom után járó kötelező tizedet 1753-ban 1754
15. doboz 558. Nyitra vármegye vizsgálata a berencsi uradalom birtokosai ellen, akik nem fizették meg a kötelező tizedet 1754, 1755
15. doboz 559. Vizsgálati jegyzőkönyv arról, kinek a parancsára tagadták meg a tizedet a berencsi uradalomban 1755
15. doboz 560. Nyitra vármegye vizsgálata a Czabaj birtokról 1752 és 1754 között be nem fizetett tizedről 1755
15. doboz 561. Nyitra vármegye bizonyságlevele Czabaj birtokosainak figyelmeztetéséről a meg nem fizetett tized ügyében 1755
15. doboz 562. Pozsony vármegye bizonyságlevele arról, hogy Csütörtök, Torcs, Prukk és Misérd kifizette a kötelező tizedet, Kürth azonban nem 1765
15. doboz 563. Barkóczy Ferenc esztergomi érsek figyelmezteti Aponyi Györgyöt az éberhardi uradalomban lévő birtoka utáni tized megfizetésére 1765
15. doboz 564. Nyitra vármegye vizsgálata a felsődubovai tized ügyében 1763
15. doboz 565. Stomphai és Dévényi tizedkerületben tapasztalt visszaélésekről szóló jelentés 1753
15. doboz 566. Komárom vármegye bizonyságlevele a csúzi és füri birtokosok figyelmeztetéséről a tized megfizetése ügyében 1761
15. doboz 567. Barkóczy Ferenc által indított per Hunyadi Sándor, Csuzi Gáspár, Bogyai János, Blaskovics József, Csuzi Magdolna, Csuzy Julianna, Végh Péter özvegye és Zmeskáll Jób ellen a Csúz birtokról megtagadott tizedek ügyében 1761
15. doboz 568. Barkóczy Ferenc által indított per Ocskay Imre, Sándor, Ignác és Ferenc ellen Felsődubován és Ocsko tizede miatt 1763
15. doboz 569. A berencsi uradalom jobbágyainak bizonyságlevele az érseknek fizetendő tized ügyében 1754
15. doboz 570. Vizsgálat a rohoi, radossoczi, dejcsi, szmrdaki, pritrsdi és szeniczei plébánosok által fizetendő tizenhatod összegéről 1753
15. doboz 571. Királyhoz írt kérelem a tized beszedése közben tapasztalt visszaélések megszüntetésére ?????
15. doboz 572. Barkóczy Ferenchez írott levelek a tizedbérléssel kapcsolatban 1762
15. doboz 573. Komárom vármegye bizonyságlevele a csúzi és füri lakosok figyelmeztetéséről 1761
15. doboz 574. A Magyar Királyi Kamara határozata Bazin várost illetőleg az érseki tizedek ügyében 1761
15. doboz 575. III. Ferdinánd megerősíti a korábban kiadott királyi okleveleket, amelyekben Gellét, Csentefalvát, Egyházpakát, Nagylucsét, Benkepatonyt és Boczfalvát az esztergomi érsekségnek adja 1646
15. doboz 576. Utasítás az esztergomi érsekség tizedszedői számára 1752
15. doboz 577. Nyitra vármegye törvényszékének bizonyságlevele az Ocskay Imre ellen folytatott eljárásról 1764
15. doboz 578. Nyitra vármegye bizonyságlevele arról, hogy a berencsi uradalomhoz tartozó Csácsó birtokosait figyelmeztették a tized befizetésére 1765
15. doboz 579. Nyitra vármegye határozata Jókő tizedmentességéről 1762
15. doboz 580. Tiltakozás a fenti határozat ellen 1762
15. doboz 581. Nyitra vármegye újabb határozata a tiltakozás miatt, amely szerint Jókő városa tizeddel tartozik az esztergomi érseknek ?????
15. doboz 582. Nyitra vármegye vizsgálata a Felsődubovai tizedmegtagadás ügyében 1763
15. doboz 583. Pozsony vármegye bizonyságlevele Somogyi László, Ferenc és Ádám ellen intézett figyelmeztetésről Csütörtök birtok tizede ügyében 1755
15. doboz 584. Nyitra vármegye bizonyságlevele arról, hogy Felsődubova és Ocskó birtokosai továbbra sem akarják megfizetni a tizedet 1764
15. doboz 585. Pozsony vármegye alispánja figyelmezteti Barkóczy Ferenc esztergomi érseket az éléskői uradalom neki járó tizedének befizetésére 1764
15. doboz 586. A királyi Helytartótanács határozata az orthodoxok tizedmentességéről 1763
16. doboz 587. Erdődy Gábor egri püspök pere Szabolcs vármegye ellen a vármegyei tizedek ügyében ?????
16. doboz 588. Barkóczy Ferenc esztergomi érsek Sáros vármegye törvényszéke előtt indított pere Eperjes, Bártfa és Szeben városa ellen a tizedek ügyében ld. Mohács előtti gyűjtemény 1747
17. doboz 589. Horányi Gábor, a veszprémi püspök teljhatalmú megbizottjának sérelmei Amend József érseki tizedszedő ellen a budai tizedek ügyében 1746
17. doboz 590. Sogner András a budai tizedszedő tájékoztatása a budai tizedekről 1763
17. doboz 591. Különböző kamarai utasítás az érseki igazgatáshoz a berencsi uradalom tizedei ügyében 1757
17. doboz 592. Az esztergomi érsekség tizedpere Batthyány Ádám ellen az éléskői uradalom tizedei ügyében 1764, 1766
18. doboz 593. Az esztergomi érseknek Zichy Bernárd ellen indított pere a németdiósi szőlőhegy tizede ügyében 1554
18. doboz 594. Pálffy Péterhez, Saffarith Jánoshoz és Bardony Balázshoz küldött levelek a tizedek ügyében 1554
  595. Középkori gyűjtemény??!!  
18. doboz 596. Soklyosy László esztergomi kanonok bérbe adja a Szent Katalin oltár tizedének negyedét és a nagytapolcsányi kerület tizedét Usaly Péternek 1553
18. doboz 597. Demetrius semptei tiszttartó elismervénye Sempte és Galgóc város tizedének harmadáról, amelyet Usaly Péternek adott bérbe 1557
18. doboz 598. Pozsonyi káptalan vizsgálata a stomphai és detrekői kerület tizenhatod és tized jövedelméről 1625
18. doboz 599. Nógrád vármegye tizedeinek és bérleteinek jegyzéke 1688
18. doboz 600. A Királyi Tábla vizsgálata a nagyszombati jezsuita kollégium Sellye, Pered és Királyfalva birtokon ki nem fizetett tizedéről 1728
18. doboz 601. A Királyi Tábla bizonyságlevele a nagyszombati jezsuita kollégium figyelmeztetéséről a tized megtagadása miatt 1728
18. doboz 602. A Királyi Tábla figyelmeztetése Éléskő és Sasvár uradalom, különösen Szentjános, Szekula, Kuklov, Strása és Nagykovalov birtokosai ellen a tized ügyében 1729
18. doboz 603. A Királyi Tábla figyelmeztetés Cselesztő, Nagy- és Kisszarva, Szentmihály, Illésháza, tonkháza, Sárosfalva, Ógelle, Szerdahely, Pókatelek, Kisudvarnok, Bár, Kispaka, Beke, Kismadarász, Hidegség és Bústelek birtokosai ellen a tized ügyében 1729
18. doboz 604. A Királyi Tábla figyelmeztetése Lubina, Nagy- és Kismodrava, mindkét Lehota, Hubina, Ducsó, Moravanka, Hradek és Horka birtokosai ellen a tized ügyében 1729
18. doboz 605. Pozsony vármegye bizonyságlevele Paluska György, az esztergomi érsekség teljhatalmú megbízottjának tiltakozásáról a Czobor tulajdonban lévő birtokokról beszedett tizedbérlet ügyében 1729
18. doboz 606. Eszterházy Imre figyelmeztetése Szeged városának, hogy a Keresztély Ágost által adományozott tizedmentesség csak annak haláláig szólt 1727
18. doboz 607. Komárom vármegye vizsgálata a tatai uradalomhoz tartozó Baj szőlőhegy tizede ügyében 1725
18. doboz 608. Szentgyörgy és Bazin város bizonyságlevele a kifizetett tizedről 1728
18. doboz 609. Eszterházy Imre esztergomi érsek figyelmezteti Pozsony vármegye törvényszéke útján Szentgyörgy és Bazin városokat a szőlőhegyükről járó tized megfizetésére 1727
18. doboz 610. Nyitra vármegye törvényszékének idézőlevele Csemeky János, Domsedy Ambrus, Soldán Ferenc és Szegesdy István részére az újgalgócban megtagadott tizedek miatt 1642, 1646
18. doboz 611. Pozsony vármegye törvényszéke megidézi Turóczy Ambrus pozsonyi polgárt a megtagadott bortized miatt 1651
18. doboz 612. Tamás esztergomi érsek és a Komárom megyei Nagymegyer, Isáp, Csicsó birtok lakóinak megegyezéséről készült másolat Eredeti: O71!!!! ?????
18. doboz 613. Verebélyi törvényszék bizonyságlevele Tarány birtok tizedéről 1724
18. doboz 614. Győr vármegye bizonyságlevele Révfalu birtok lakóinak figyelmeztetéséről a 1754. és 1755. évi tizedbérlet kifizetése ügyében 1755
18. doboz 615. Az esztergomi érsek figyelmeztetése Szentmária tizedéről 1754
18. doboz 616. Nyitra vármegye bizonyságlevele arról, hogy az érseki prefektus megegyezett a berencsi uradalom tizedbérletét illetőleg 1766
  617. Középkori gyűjtemény  
18. doboz 618. Keresztély Ágost esztergomi érsek visszaadja Akasztóhegy és Neveg birtok tulajdonjogát az esztergomi káptalannak, de a tizedet magának tartja fenn 1716
18. doboz 619. Pest vármegye bizonyságlevele arról, hogy az esztergomi érsek figyelmeztette az esztergomi káptalant, hogy Akasztóhegy és Néveg birtok tizedét ne magának tartsa fenn 1728
18. doboz 620. Nyitra vármegye alispánja előtt Esterházy Imre esztergomi érsek által indított per Szomolyánka birtokosai ellen tized megtagadás ügyében 1732
18. doboz 621. Az esztergomi érsekség Bars vármegye alispánja előtt indított pere ifjabb Forgács László ellen a Velsicsi szőlőhegyről megtagadott tized ügyében 1773
18. doboz 622. Az esztergomi érsekség által indított per Nyitra vármegye alispánja előtt Traun Ferenc és János, Batthyán János, Kalus Katalin, Ordody Antal felesége, Vajay Anna, Malonyay József özvegye ellen Kis- és Nagyszulán tizede ügyében 1772
18. doboz 623. A fenti perek lezárása 1773
18. doboz 624. Az esztergomi érsekség által indított per Nyitra vármegye alispánja előtt Lusinszky Éva, Berényi Zsigmond özvegye, Kellembach János és Grajczar György ellen Behinc birtok tizede ügyében 1772
18. doboz 625. A fenti perben hozott ítélet 1773
18. doboz 626. Az esztergomi érsekség által indított per Nyitra vármegye alispánja előtt Berényi Tamás ellen a Nyitravicsápi, alsóbehinci és sárfői tizedek ügyében 1772
18. doboz 627. A fenti perben hozott ítélet 1773
18. doboz 628. Az esztergomi érsekség által indított per Nyitra vármegye alispánja előtt Prileszky Lajos és Prileszky Eszter ellen Csermend, Belesz és Alsóbehinc birtok tizede ügyében 1772
18. doboz 629. A fenti perben hozott ítélet 1773
18. doboz 630. Magyar Kancellária bizonyságlevele Fél, Nagymadarász, Bústelek, Tonkháza, Illyésháza, Kisudvarnok, Ujfalu, Albár, Tönye, Dióspatony, Szentmihályfalva, Nagypaka, Kispaka tizede ügyében 1731
19. doboz 631. Esterházy Imre esztergomi érsek Erdődy Gábor érseknek bérbe adja Verbó, Kosztolány és Nisnya tizedét élete végéig 1729
19. doboz 632. I. Lipót megerősíti III. Ferdinánd kiváltságlevelét Dobravoda birtok részére, amelyben tizedmentességet adományoz neki 1697
19. doboz 633. VI. Károly megerősíti I. Lipót fenti adománylevelét 1712
19. doboz 634. Lippay György esztergomi érsek által indított per Nyitra vármegye törvényszéke előtt Görgey Kristóf ellen Újgalgóc tizede ügyében 1648
19. doboz 635. Pozsony vármegye bizonyságlevele Lippay György esztergomi érsek tiltakozásáról, mivel a földbirtokosok már nem veszik meg és nem bérlik a tizedeket 1648
19. doboz 636. III. Ferdinánd mandátuma Szentgyörgy városának a bor tizedének mérése ügyében 1643
19. doboz 637. A fentihez hasonló tartalmú mandátum Bazin városához 1643
19. doboz 638. Batthyány József esztergomi érsek által indított per Nyitra vármegye alispánja előtt Zay Péter ellen Verbó város tizede ügyében 1776
19. doboz 639. A fenti perben hozott ítélet 1780
19. doboz 640.-643. Batthyány József esztergomi érsek által indított per Verbó tizede ügyében. A megidézettek: Báró Révay Antal, Csáky Imre, Báró Mednyánszky Antal, Báró Révay János ?????
19. doboz 644.-645. Batthyány József esztergomi érsek által indított per. A megidézettek: Bossányi Julianna, Révay János özvegye, Czobll László ????
19. doboz 646. Pálffy János biztosítékot kér Keresztély Ágost esztergomi érsektől arról, hogy Bajmóc, Vöröskő, Szuha, Szentgyörgy és Bazin birtokról nem követel tizedet 1723
19. doboz 647. Majtényi család válasza Novák, Szebedrász és Nagylehota tizede ügyében 1729
19. doboz 648. Az esztergomi káptalan bizonyságlevele az esztergomi érsek tiltakozásáról, amiért Pálffy István megtagadta Vöröskő vára, Szentgyörgy és Bazin tizedét 1645
19. doboz 649. Tizedekről szóló törvények ????
19. doboz 650. Emlékeztető a Nógrád vármegye ellen zajlott tizedperről 1781
19. doboz 651. Levéltáros tájékoztatása Bazin, Pozsony, Szentgyörgy, Modor és Récse városában használt bormérő edényekről ????
19. doboz 652. A Magyar Kamara leirata a Magyar Királyság érseki tizedeinek átadásáról a Királyi Fiscus részére háborús költségekre 1718
19. doboz 653. Királyi határozat a rácoktól beszedett tizedről 1725
19. doboz 654. Győri káptalan levele Püsky és Nádaslak tizedéről 1752
19. doboz 655. Kosstyán Sándor tájékoztatása a tizedmegtagadás ügyében folytatott perről 1764
19. doboz 656. Tomcsányi János tájékoztatása a budai tizedek ügyében a veszprémi püspökkel folyó vitáról 1761
19. doboz 657. Horányi Gábor a veszprémi püspökség tizedszedőjének panasza Tomcsányi János, a budai tizedek érseki felügyelője ellen 1761
19. doboz 658. A Magyar Kamara a nógrádi tizedperre vonatkozó iratok kiadását kéri 1777
19. doboz 659. Jelentés a Pálffy Miklós, a bazini tizedek bérlője és Bazin városa közt folyó vitáról 1779
19. doboz 660. A bazini tizedekre vonatkozó iratok ????
19. doboz 661. A modori tizedekre vonatkozó iratok ?????
19. doboz 662. Vizkoci nemesek egyessége az érseki tizedeket illetőleg 1718
20. doboz 663. Az esztergomi érsekség tizedeinek bérbeadásáról készült lista 1784, 1787-1790, 1793
20. doboz 664. Tizedszámadások 1598-1730
21. doboz 664. Tizedszámadások 1598-1730
22. doboz 664. Tizedszámadások 1598-1730
23. doboz 664. Tizedszámadások 1598-1730
24. doboz 664. Tizedszámadások 1598-1730
25. doboz 664. Tizedszámadások 1598-1730
26. doboz 664. Tizedszámadások 1598-1730
27. doboz 664. Tizedszámadások 1598-1730
28. doboz 664. Tizedszámadások 1598-1730
29. doboz 664. Tizedszámadások 1598-1730
30. doboz 664. Tizedszámadások 1598-1730
30. doboz 665. A csesztei kórház tizedei Stephanó, Dubova és Borova birtokra vonatkozólag 1593
30. doboz 666. A Komáromi Főesperesség negyedére vonatkozó iratok 1694
30. doboz 667. A Tatai uradalom tizedére vonatkozó iratok ????
30. doboz 668. Berencs uradalom tizedére vonatkozó iratok 1780
31. doboz 669. Nógrád vármegye tizedbérletére vonatkozó iratok ????
31. doboz 670. A Főszékesegyházi Főesperesség nemeseinek és előkelőinek tiltakozása Paluska György, érseki tizedszedő ellen 1717
31. doboz 671. Gömör vármegyében élő juhászok privilégiumai és tizedkedvezményei 1686
31. doboz 672. A Pozsonyi káptalan elismervényei a Csallóközi negyedekről 1712
31. doboz 673. A budai tizedekre vonatkozó iratok ?????
31. doboz 674. Különböző negyedekre vonatkozó iratok (Komáromi Főesperesség, Szent László oltár, Esztergomi őrség, Nagyszombati prebendáriusok) 1776
31. doboz 675. Az érsekség különböző birtokokra vonatkozó tizedei: Vágújhely, Lédec, Zsolnafalva, Komárom, Léb, Egbell, Kutti, Kopcsán, Broczka, Szomolán, Jókő, Misérd, Sárkány, Gömör vármegye, Kovalóc, Pobedin, Vradise, Grinava, Eberhardi kerület, Alsószeli, Varsány, Vámos 1794
32. doboz 676. Boronkay, érseki prefektus levelezése több tizedbérlővel ????
32. doboz 677. Récsei tizedekre vonatkozó iratok 1781
32. doboz 678. Ujváry István, érseki ügyek igazgatójának (director causarum archiepiscopalium) jelentése a berencsi uradalom tizedeiről 1798
32. doboz 679. A cseklészi és semptei uradalom tizedbérletei 1804
32. doboz 680. Nagymegyer, Isap, Csicsó és Ekecs tizedbérletére vonatkozó iratok ?????
32. doboz 681. A rozsnyói püspök Koháry család ellen indított pere Gömör vármegye tizedei ügyében ?????
32. doboz 682. Klobusinszky tanácsos által iktatott tizedekre vonatkozó iratok a prímási levéltárban ????
32. doboz 683. Boronkay jelentése a tizedekről 1789
32. doboz 684. Muslay Antal nógrádi alispán jelentése a tizedekről 1794
32. doboz 685. Vilt József esztergomi éneklőkanonok kéri a levéltárból a semtei uradalomból neki járó negyed jogosságát biztosító iratokat 1805
32. doboz 686. Kondé kormányzó jelentése a budai borok tizedéről 1808
32. doboz 687. Arady általános helynök a berencsi uradalom tizedéről 1809
32. doboz 688. Instrukció az érseki tizedszedőknek ????
32. doboz 689. Berencs uradalom tizedére vonatkozó új megállapodás ?????
32. doboz 690. Budai tizedekre vonatkozó iratok 1823
32. doboz 691. A Csukárdi tizedek felének bérletét kéri a pozsonyi káptalan 1825
32. doboz 692. Mokriháj, Pritrsd és Vradisd birtok lakói kérik, hogy tizedjüket pénzben fizethessék ki 1824
32. doboz 693. Az almási plébános kéri az almási és neszmélyi tizedekből a tizenhatodát 1823
32. doboz 694. Tizedszámadások Batthyány József érsek idejében  
32. doboz 695. Csáky Miklós esztergomi érsek pere Stompha városa ellen a tizedek ügyében ??????

 
MKB-LUX Kft. A WEB-oldalt üzemelteti: MKB-LUX Kft. Budapest Prímási Levéltár Esztergom (c) All right reserved