1
Prímási Levéltár
Esztergom
Adatbázisok

         
Kezdőlap Kutatószolgálat A levéltár története Segédletek Kiadványok Adatbázisok Elérhetőség
         

ACTA RADICALIA    ARCHIVUM SAECULARE

Classis P.

De iuribus archiepiscopatum Strigoniensem generatis concernentibus et de domo Budensi 

A budai házra és az esztergomi érsekség általános jogaira vonatkozó iratok

(1343-1774)

Vegyes tartalmú iratok, melyek főként az érsekség bitok- és más vagyoni jogaival kapcsolatos bírói eljárások külöböző fázisaival függnek össze, vagyis perrendi kiadványok, mint idézőlevelek, vallatási parancsok, vizsgálatok, birtokbaiktatási parancsok és ellentmondások, elmarasztalások, ítéletek és azok végrehajtására vonatkozó parancsok, az érsekségnek okozott károk felvételére irányuló kérelmek. De ezeken kívül találhatók XVI.-XVII. századbeli urbáriális ügyek, jobbágyi szolgáltatások elismervényei, jószágkormányzói számadások, egyházak, paróchiák, iskolamesterek helyzetéről szóló jelentések (1773), az egyházmegyéhez tartozó helységek névtára Oláh Miklós idejéből és a XVIII. század végéről. Kiemelhetők Csáky Miklós budai házvásárlására vonatkozó iratok és Szelepcsényi érsek urbáriuma a XVII. század végéről, amely az összes birtokok és helyek tiszttartóságok szerinti összeírását, a Szelepcsényi féle cenzust, a porták számát és végül az összegzést tartalmazza.

A sorozathoz tartozik még egy "Elenchus Classis P et Q. De iuribus archiepiscopatum Strigoniensem generatim concernentibus et de domo Budensi, item de iuribus archiepiscopatum respicientibus sed per eum non possessis sub Cardinale Primate de Batthyán confectus". Ivrét nagyságú, papírkötésű könyv. Az első 7 (számozatlan oldalon) "Index in hoc elencho reperibilium" található, mely a címszó mellett a jelzetet (numerus) adja meg. Utána a számozott lapokon van a tulajdonképeni Elenchus, amely tartalmazza az irat jelzetét, bőséges tartalmi kivonatot, valamint a Liber Transsumptorium kötet- és lapszámát. Az elenchus az Act. Prot. 61. szám alatt található.

A Liber Transsumptorum kötetbe, amely az Act. Prot. 99. jelzet alatt található, 1-31. számig vannak bemásolva az iratok.         

Raktáriszám

Jelzet Nr.

Leírás Évszám 
  1.-11. Középkori gyűjtemény  
33. doboz 12. Az esztergomi káptalan bizonyságlevele Ferdinánd királynak Németh János komáromi várkapitány által Oláh Miklós érseknek kiadott iratokról 1556
33. doboz 13. Az esztergomi káptalan jelentése arról, hogy Naborszky, Sándor Miklós, Nedeczky Balázs, Kosczáll János és Rovasz Mihály javait Oláh Miklós esztergomi érsek részére beiktatta 1556
33. doboz 14. Mérei Mihály nádori helytartó bizonyságlevele Gyarmath-i Balassa János perbe idézéséről 1565
33. doboz 15. Mérei Mihály nádori helytartó bizonyságlevele Marczelháza-i Posár Ambrus és Lukács elmarasztalásáról 1561
33. doboz 16. Mérei Mihály nádori helytartó bizonyságlevele Felpewtzi Ferenc komáromi alispán, Markházy Balázs és Martos-i Jászti Márton komáromi ülnökök elmarasztalásáról 1561
33. doboz 17. A garamszentbenedeki konvent jelentése Bars vármegye alispánjának és szolgabíróinak megidézéséről 1561
33. doboz 18. Hont vármegye levele Csutor János érseki jószágigazgató (proventuum administrator) és Lorándt Orsolya peréről 1587
33. doboz 19. II. Ferdinánd sürgető levele az esztergomi káptalanhoz 1630
33. doboz 20. Rákóczy Pál országbíró bizonyságlevele Horváth másképp Voxith György nógrádi alispán megidézéséről 1635
33. doboz 21. Nyitra vármegye általános megbízása Lippay György esztergomi érsek vizsgálatáról 1648
33. doboz 22. Esztergom vármegye bizonyságlevele Alvinczy Péter protonotárius Nagy Jánosnak kiadott leveléről 1659
  23.-25. Középkori gyűjtemény  
33. doboz 26. A garamszentbenedeki konvent bizonyságlevele Thorma András, Nagy Urbán, Serus Mátyás, Váthy Lukács elleni eljárásról 1557
33. doboz 27. Báthory András királyi országbíró sürgető levele a garamszentbenedeki konventhez a fenti per lefolytatására 1558
33. doboz 28. A garamszentbenedeki konvent bizonyságlevele a fenti ügyben megidézett vérszerinti rokonokról 1558
  29. Középkori gyűjtemény  
33. doboz 30. Mérei Mihály nádori helytartó Gyarmath-i Balassa János elmarasztalásáról 1561
33. doboz 31. Az esztergomi káptalan bizonyságlevele arról, hogy I. Miksa király mandátuma alapján Paxy Péter megidéztette Thorday Péter, pannonhalmi apátot és Oláh Miklós érseket 1565
33. doboz 32. Az esztergomi érsekségre vonatkozó Magyar Királyi Kamara levéltárában található oklevelek jegyzéke ?????
33. doboz 33. Buda szabad királyi városa elad egy házat a hozzá tartozó 1945 négyzetöles telekkel együtt Csáky Miklós esztergomi érseknek 1752
33. doboz 34. Buda szabad királyi városa tájékoztatja a Magyar Kamarát, hogy az esztergomi érsek budai házának egy részét még nem fizette ki 1764
33. doboz 35. Az esztergomi érsekséghez tartozó összes birtok, puszta, város összeírása Szelepcsényi idejéből 1570???
33. doboz 36. Tájékoztatás az érseki birtokokon lévő parókiák és tanítóhivatalok állapotáról 1773
33. doboz 37. Az esztergomi érsekséghez tartozó helyek felsorolása ????
33. doboz 38. Az esztergomi érsekség különböző határleveleinek felsorolása ????
33. doboz 39. Mária Teréziának az esztergomi érsekség jobbágyaira vonatkozó úrbér rendezési rendeletei 1766
33. doboz 40. Török Ferenc tanácsos kéri a Kamarai Levéltárból az érsekség számadására vonatkozó iratokat ????
33. doboz 41. Az érseki birtokokon újonnan épített vagy javított parókiák listája ?????
33. doboz 42. Az esztergomi érsekség jószágigazgatójának (administrator Bonorum) Török Ferencnek számadásai 1745, 1757-1774
33. doboz 43. Török Ferenc levele Barkóczy Ferenc esztergomi érsekhez a gazdasági ügyek intézéséről 1762
  44. Hiányzik  
33. doboz 45. Az esztergomi érsekségnek a Magyar Királyi Kamara levéltárában található privilégiumainak listája 1592

 
MKB-LUX Kft. A WEB-oldalt üzemelteti: MKB-LUX Kft. Budapest Prímási Levéltár Esztergom (c) All right reserved