1
Prímási Levéltár
Esztergom
Adatbázisok

         
Kezdőlap Kutatószolgálat A levéltár története Segédletek Kiadványok Adatbázisok Elérhetőség
         

ACTA RADICALIA    ARCHIVUM SAECULARE

Classis R.

De privilegiis, iuribus et obligatione nobilium archiepiscopatus Strigoniensis 

Az esztergomi érsekség nemeseinek privilégiumairól, jogairól és kötelességeiről szóló iratok

(1186-1823)

Az érsekség nemeseire az úgynevezett predialistákra vonatkozó iratokat tartalmazza. Felöleli azok jogi állását az országos nemesek, a vármegyékkel való viszonylatban. Birtokjogaik szabályozását Kollonich prímás alatt, a predialista székek ügykezelését, a széken folytatott pereiket, a prediumokat kérő instantiákat, prediális donatiokat tartalmazza.

A sorozathoz tartozik még egy "Elenchus Classis R. De privilegiis, iuribus et obligatione Nobilium Aeppatus Strigoniensis sub Cardinale Primate de Batthyán confectus". Ivrét nagyságú, papírkötésű könyv. Az első 12 (számozatlan oldalon) "Index in hoc elencho reperibilium" található, mely a címszó mellett a jelzetet (numerus) adja meg. Utána a számozott lapokon van a tulajdonképeni Elenchus, amely tartalmazza az irat jelzetét, bőséges tartalmi kivonatot, valamint a Liber Transsumptorium kötet- és lapszámát. Az elenchus az Act. Prot. 63. szám alatt található.

A Liber Transsumptorum kötetbe, amely az Act. Prot. 100. jelzet alatt található, 1-89. számig vannak bemásolva az iratok.         

Raktáriszám

Jelzet Nr.

Leírás Évszám 
  1.-10. Középkori gyűjtemény  
34. capsa 11. A 10. számú oklevél másolata ????
  12.-13. Középkori gyűjtemény  
34. capsa 14. A vajkai és keszőlcési prédiális nemesek kérésére indított nyomozás Bohniczky Zakariás óvári várkapitány ellen 1559
34. capsa 15. A fenti nyomozásban tett jelentés másolata királyi pecséttel ellátva 1559
34. capsa 16. Nyitrai káptalan vizsgálata a kisbéládi prediális Gyepes Péter és a néveri prediálisok közt vitás Cseke földje ügyében 1557
34. capsa 17. A fenti vizsgálatban meghallgatott tanúk ????
34. capsa 18. Mérei Mihály nádori helytartó leirata Cseke földje ügyében 1557
34. capsa 19. Mérei Mihály nádori helytartó levele Bars vármegyéhez Cseke földje ügyében 1566
34. capsa 20. A 8. számú oklevél átirata 1569
34. capsa 21. Kollonich Lipót esztergomi érsek Szőllősy Miklósnak, Györgynek és Lászlónak Németi birtokot adományozza (Benne a prédiális székek jogairól és kötelességeiről) 1699
34. capsa 22. Keresztély Ágost engedélye Paluska Györgynek, aki Zsitvatő pusztát két bajcsi kúriáért elcserélte Kovács Andrással, Pállal és Istvánnal 1722
34. capsa 23. Tolvay Jánosnak a verebélyi és szentgyörgyi érseki székre Csáky Miklós esztergomi érsekhez benyújtott kérelmei 1751
34. capsa 24. Galántai Balogh János óvadékot helyez el a Molnár család ellen a vajki kúriát illetőleg 1752
34. capsa 25. A Bartay család óvadékot helyez el a kiscétényi birtokrész ügyében 1753
34. capsa 26. A zsitvagyarmati adományozottak tiltakozása 1753
34. capsa 27. A vajkai székhez tartozó prediális nemesek tiltakozása Managetta György János ellen, aki Csallóközben lévő birtokát Apponyi Lázárnak eladta és ezzel kivette a vajkai szék joghatósága alól 1752
  28. Hiányzik  
34. capsa 29. A Királyi Helytartótanács leirata Csáky Miklós esztergomi érsekhez, amelyben közli a királyi határozatot, miszerint a prédiális nemesek javaiban lévő nemtelenek és idegenek azok javaiból és jogaikból részesedjenek 1753
34. capsa 30. Csáky Miklós esztergomi érsek válasza a fenti királyi határozatra 1753
34. capsa 31. Komárom vármegye bizonyságlevele Csáky Miklós esztergomi érsek Komárom vármegye közgyűlésén adott biztosítékáról, nehogy a prédiális birtokokon lévő nemesek bármiféle jogokat kapjanak 1754
34. capsa 32. Báró Tolvay János tiltakozása, amiért Aranyossy Imre és Mihály az Aranyostelekhez tartozó tizenkét jugerumnyi telek miatt Siskovits Józsefet és Antalt az érsekléli érseki szék elé idézte 1753
34. capsa 33. A verebélyi szék bizonyságlevele a kiscétényi, nemespáni, verebélyi, néveri és berzencei kúriához tartozó, valamint a gyárfási és ahosi birtokrészek birtokba vételéről 1754
34. capsa 34. Vajkai szék bizonyságlevele a Doborgazi és Bacsfalvai birtokrészek birtokbavételéről 1754
  35.-36. Hiányzik  
34. capsa 37. A császári-királyi udvari kamara és a magyar kancellária közös ülésének jegyzőkönyve 1761
34. capsa 38. A fenti ülésen hozott és a királyi Helytartótanácshoz továbbított határozatok 1761
35. capsa 39. I. Rudolf 1579-ben kiadott adománylevele I. Ferdinánd és Pázmány Péter megerősítésével Telegdy Györgynek Szerdahely városában adott kuriájáról 1635
35. capsa 40. Az esztergomi káptalan bizonyságlevele Telegdy György vágszerdahelyi kúriájába való beiktatásáról 1579
35. capsa 41. Az esztergomi káptalan bizonyságlevele Kapronczai Vokoych István vágszerdahelyi kúriájába való beiktatásáról 1581
35. capsa 42. Az esztergomi káptalan jelentése Usalyana Péter és László, valamint Telegdy György vágszerdahelyi kúriájában való beiktatásáról 1702
35. capsa 43. Az esztergomi káptalan jelentése Kisfaludi Liptay László vágszerdahelyi kúriájába való beiktatásáról 1728
35. capsa 44. Eszterházy Imre esztergomi érsek adománylevele Paar-i Gáffor Imrének egy vágszerdahelyi kúriáról 1741
35. capsa 45. Gáffor Imre engedélyének másolata 1748
35. capsa 46. Pozsony vármegye határozata Prepelics Julianna, Éva, Ilona és István részére, akik két vágszerdahelyi kúria miatt panaszt tettek Forgách Imre és a Zsigárdi család ellen 1747
35. capsa 47. A vágszerdahelyi nemesek tiltakozása 1724
35. capsa 48. Esterházy Imre esztergomi érsek által indított per a vágszerdahelyi kurialisták ellen 1730
35. capsa 49. Határozat a fenti perben hozott ítélet végrehajtásáról 1738
35. capsa 50. Királyi határozat Ordody Imrének a verebélyi szék alispánjának két vágszerdahelyi kúria perének ügyében 1748
35. capsa 51. A verebélyi érseki szék alispánjának tájékoztatása a fenti királyi határozatról 1748
35. capsa 52. Királyi engedély a fenti perben 1749
35. capsa 53. A verebélyi szék alispánjához küldött királyi határozat a zsigárdiak ellen a vágszerdahelyi kúriák ügyében folytatott tárgyban 1750
35. capsa 54. Királyi mandátum Csáky Miklós esztergomi érseknek a vágszerdahelyi kúriák ügyében 1752
35. capsa 55. Pozsony vármegye érvei a vágszerdahelyi kúriák ügyében 1752
35. capsa 56. Érvek és okok a vágszerdahelyi kúriákban visszaállítandó érseki joghatóság ügyében 1752
35. capsa 57. A Királyi Helytartótanács véleménye az érseki joghatóság visszaállítása ügyében 1752
35. capsa 58. A Királyi ügyek igazgatójának véleménye a fenti érseki joghatóságról különös tekintettel a vágszerdahelyi kúriák ügyében 1752 eredeti: 1560, 1579
35. capsa 59. Az érseki ügyek igazgatójának véleménye a fenti véleménnyel szemben ????
35. capsa 60. Királyi határozat másolata Vágszerdahely városában lévő és a zsigárdi család által birtokolt kúriák ügyében 1752
35. capsa 61. Vármegyei jelentés a vágszerdahelyi nemesek jogairól 1689
35. capsa 62. Az esztergomi káptalan előtt kiadott zálogszerződés Szombathelyi György és felesége részére Vágszerdahely városába 1665
35. capsa 63. Kuprics Mihály lányai vágszerdahelyi kúriájukat Gyarmath-i Kis Mihálynak elzálogosítják 1665
35. capsa 64. Haray Judit, Golszky Márton özvegye két vágszerdahelyi kúriáját eladja Szelepcsényi György esztergomi érseknek 1676
35. capsa 65. Pexa Imre és felesége vágszerdahelyi kúriájukat Czompo Jánosnak 25 évre elzálogosítja 1687
35. capsa 66. A verebélyi és a szentgyörgyi nemesek prédiális székének protocolluma 1717
35. capsa 67. A prédiális nemesek jogainak vizsgálata a nádori szék előtt 1724
  68. Középkori gyűjtemény  
35. capsa 69. Az esztergomi káptalan vizsgálata a vágszerdahelyi nemesek ügyében 1689
35. capsa 70. A Vágszerdahelyen lévő Bajcsi-Fodoricz kúria eladása 1711
35. capsa 71. Tájékoztatás a vágszerdahelyi kúria állapotáról 1752
35. capsa 72. Királyi mandátum a zsigárdiak jogainak kivizsgálásáról 1752
35. capsa 73. Királyi mandátum Csáky Miklós esztergomi érseknek Lipthay Katalin ügyében 1755
35. capsa 74. Királyi mandátum az esztergomi érseknek a brachiális mandátumok ügyében 1756
35. capsa 75. Az érsekléli érseki szék bizonyságlevele az érseki tiszttartó tiltakozásáról 1761
35. capsa 76. A verebélyi és a szentgyörgyi érseki szék bizonyságlevelei 1761
35. capsa 77. A vágszerdahelyi kúriák összeírása 1755
35. capsa 78. A verebélyi székhez tartozó kúriák összeírása 1727
  79. Hiányzik  
36. capsa 80. A verebélyi és a szentgyörgyi nemesek jogainak reviziójáról szóló protocollum 1699
36. capsa 81. A verebélyi és szentgyörgyi nemesek kúriáinak összeírása 1727
36. capsa 82. A vajkai érseki szék kúriáinak összeírása 1726
36. capsa 83. Az érsekléli szék összeírása 1726
35. capsa 84. Pozsony vármegye bizonyságlevele Esterházy Imre érsek kijelentésével kapcsolatban a prédiális nemesek telkeiről 1728
35. capsa 85. Zsigmond király privilégiumának másolata a Bars és Komárom vármegyében élő esztergomi érsekek nemesei számára 1435
35. capsa 86. A királyi ügyek intézője és Kovács István, András és Pál közt lezajlott adásvételi szerződés Zsitvatő pusztát illetőleg 1725
36. capsa 87. Komárom vármegye vizsgálati jegyzőkönyve az adókról és a díjakról 1715
35. capsa 88. A pénzügyi prokurátor tájékoztatása a Csejkőszőllősi kúriáról Barkóczy Ferenc esztergomi érseknek 1762
35. capsa 89. A királyi kúria vizsgálata a vágszerdahelyi és zsigárdi nemesek ügyében 1769
35. capsa 90. Baráti és Bernecze esküdjeinek bizonyságlevele a területükön található érseki kúriákkal kapcsolatban 1770
35. capsa 91. Királyi határozat másolata, amelyben Vass Mihály Verebély városában lévő kúriájának jövedelmét Balassa Ferencre íratják át 1771
35. capsa 92. A Verebélyi és a Szentgyörgyi székhez tartozó kúriák összeírása 1711
35. capsa 93. Az oktavális itélőszék jegyzőkönyve 1752, 1753
35. capsa 94. Az oktavális ítélőszék jegyzőkönyve 1773
35. capsa 95. A megfellebbezett ügyek listája 1773
35. capsa 96. Az ítélőszék előtti ügyek listája ?????
35. capsa 97. Törvényszéki határozat kivonata 1773
35. capsa 98. A vágszerdahelyi kúriák összeírása 1750
36. capsa 99. A verebélyi és szentgyörgyi prédialista nemesek jogairól szóló protocollum 1698
36. capsa 100. A vajkai és érsekléli prédialista nemesek jogairól szóló protocollum 1702
37. capsa 101. A pozsonyi káptalan bizonyságlevelei Csente birtokra vonatkozóan 1777
37. capsa 102. A pozsonyi káptalan kiadványai Csente birtokra vonatkozóan 1777
37. capsa 103. Az esztergomi káptalan bizonyságlevele Vrana és Kamocsay nemesekről 1777
37. capsa 104. Esterházy prímás alatt hozott ítéletek 1735
37. capsa 105. Török Ferencnek a királyi kamara tanácsosának tájékoztatása a vágszerdahelyi nemesekről 1768
37. capsa 106. Az oktavális ítélőszék jegyzőkönyvének részlete 1726
37. capsa 107. Vajkai szék bizonyságlevele arról, hogy Felkiss József Vajka városában lévő birtokrészét Kálmán Ferenc halála után elfoglalta 1754
37. capsa 108. Az érseki jószágigazgatói hivatal jelentése Nagy Gáspár prédialista nemes ügyében 1737
37. capsa 109. Vizsgálata a Kuralyi kúria ügyében 1731
37. capsa 110. Kompa és Berekallya határjárása 1728
37. capsa 111. Vizsgálat Verebély városban Vassin Miklós által megvásárolt kurialista telek ügyében 1711
37. capsa 112. Vassi Miklós kúriái ügyében keletkezett iratok ????
37. capsa 113. Vajkai széken hozott néhány ítélet töredéke 1702
37. capsa 114. Pozsony vármegye előtt lezajlott perek iratai 1770
37. capsa 115. Az érsekléli székről a prímási levéltárba került iratok jegyzéke Egy része a középkori gyűjteményben 1787
37. capsa 116. Doborgázi telkek kihasítására vonatkozó akták 1764
37. capsa 117. Az érseki prédialista kúriákról készült kimutatás ?????
37. capsa 118. A vágszerdahelyi kúriákra vonatkozó és az esztergomi káptalan levéltárában található oklevelek jegyzéke ????
37. capsa 119. A verebélyi Vass kúria eladásával kapcsolatos iratok 1779
37. capsa 120. Nádasdi Lipót Muray Ferenc özvegye és Csécsy István ellen indított perének ítélete ????
37. capsa 121. Mitosnika Mihály tiltakozása ????
  122. Hiányzik  
37. capsa 123. A vajkai szék kúriáinak állapotáról 1723
37. capsa 124. Balogh László az oktavális ítélőszék jegyzőkönyvének kiadását kéri a prímási levéltárból ????
37. capsa 125. Az érsekség prédiális kúriáinak helyzetéről ld. 243.sz. ????
37. capsa 126. A levéltáros jelentése az Orosziban lévő érseki kúriákról 1777
37. capsa 127. Az érseki kúriák helyzetéről, amelyek régebben magánbirtokokhoz tartoztak 1788
37. capsa 128. A levéltáros jelentése a vágszerdahelyi kúriákról ????
37. capsa 129. A levéltáros jelentése a csintói kúriákról ?????
37. capsa 130. Balogh László elismervénye az oktavális ítélőszék jegyzőkönyveinek és pecsétjének kiadásáról 1752, 1753, 1773
37. capsa 131. Különböző prédiális iratok 1696-1742
37. capsa 132. Ordody Simon lányainak örökségéről Tardoskedd városában 1742
37. capsa 133. A vágszerdahelyi kúriák jogairól 1752
37. capsa 134. A veszprémi püspök Bíró Márton a vajkai Bíró családot ajánlja 1755
38. capsa 135. Prédialista nemesek kérelmei Esterházy prímáshoz ????
38. capsa 136. Prédialista nemesek kérelmei Csáky prímáshoz ????
38. capsa 137. Prédialista nemesek kérelmei Barkóczy prímáshoz ????
38. capsa 138. A vajkai szék közösségének (universitas) panasza néhány nemes és nem nemes ellen az erdők kiirtása ügyében 1763
38. capsa 139. Amade Tádénak a vajkai és érsekléli széken lévő aktái ????
38. capsa 140. Az érseki székek irányítása ügyében keletkezett iratok 1776
38. capsa 141. Batthyány József prímás utasítása az érseki székek jobb, kényelmesebb és gazdaságosabb irányítása ügyében ????
34. doboz 142. Prédialista és feudális jogok összeírása 1784
34. doboz 143. Az érseki ítélőszék különböző aktái Batthyány prímás idejéből  
34. doboz 144. A leánynegyed szabályozása ????
34. doboz 145. A verebélyi és szentgyörgyi szék jegyzőkönyve az magisztrátus visszaállítására vonatkozóan 1781
34. doboz 146. A levéltáros jelentése az érsekléli székhez tartozó kúriák helyzetéről ????
35. doboz 147. A prímási hivatal és az érseki szék pecsétje  
35. doboz 148. Ajánlások a királyi tábla ülnöke, uradalmi számtartó és procurator tisztségre 1776
35. doboz 149. Balogh László két levele a vajkai széktől elvett szentgyörgyi földekről és az ítélőszék pecsétjéről 1783
35. doboz 150. Batthyány Györgyre, Józsefre és Foglár Imrére vonatkozó iratok Nemesorosziban lévő kúriájuk ügyében ????
35. doboz 151. Pélyi István Nemesoroszi ellen indított pere 1779
35. doboz 152. Különböző prédiális akták 1777-1784
35. doboz 153. Különböző prédiális akták 1777-1779
36. doboz 154. Különböző prédiális akták 1777-1780
36. doboz 155. Különböző prédiális akták 1776-1783
36. doboz 156. Különböző prédiális akták 1777-1787
37. doboz 157. Különböző prédiális akták 1777-1784
37. doboz 158. Jelentések kincstári és vagyoni ügyekről 1776-1784
37. doboz 159. Különböző prédiális akták 1755-1787
37. doboz 160. A prédialista nemesekhez írt különböző levelek másolatai ?????
37. doboz 161. Rabcsek András kanonok és Balogh László közt lezajlott transakció 1777
37. doboz 162. Zsigárdy Ferenc tiltakozása a vágszerdahelyi kúria ügyében 1788
37. doboz 163. Boronkay prefektus jelentése Nemesoroszi feudális jogairól, pecsétjéről, stb. 1788
37. doboz 164. A vajkai szék alispánjának panasza, mivel 12 éve nem kapott fizetést 1780
37. doboz 165. Az érseki székek területén történt bűnesetek aktái 1776-1788
38. doboz 166. Különböző ajándékozási iratok Batthyány József idejéből 1777-1778
38. doboz 167. Különböző ajándékozási iratok 1779-1787
38. doboz 168. Veissenthal Godefridus adománya Püspöki városban 1784
38. doboz 169. Varady Jánosra és adományaira vonatkozó akták ????
38. doboz 170. Gyulay Ferenc és Zsitvatő puszta prédialista nemesei közti megegyezés 1725
38. doboz 171. Különböző levelek fogalmazványai Keresztély Ágost és Esterházy prímás idejéből  
38. doboz 172. Tájékoztatás a Szluhai perről ????
38. doboz 173. Kollonics Lipót adománya Schöllhamer János részére Szentgyörgyúron 1702
38. doboz 174. Bizonyságlevelek három adásvételről 1777
38. doboz 175. Különböző bevallások 1700-1755
38. doboz 176. Különböző mandátumok az érseki prédialisták ügyében 1716-1754
39. doboz 177. Az érseki nemesek aktái jogaik elismeréséről 1724
40. doboz 178. Esterházy Imre és Csáky Miklós perbehívó levelei prédiális nemesek részére 1726
40. doboz 179. Vágszerdahelyi kúriára vonatkozó iratok 1795
40. doboz 180. Az érseki nemesek és földbirtokok összeírása 1788
40. doboz 181. A zágrábi püspök tájékoztatása ?????
40. doboz 182. Ismertetés az érseki nemesekről és privilégiumaikról ????
40. doboz 183. Boros titkár megjegyzései néhány jogi kérdésben ????
40. doboz 184. A nagyszombati megegyezés jegyzőkönyve 1776
40. doboz 185. A pozsonyi oktavális ítélőszék jegyzőkönyve 1777
40. doboz 186. A püspöki kúriával kapcsolatos tárgyalások 1777
40. doboz 187. Boronkay prefektus tájékoztatása a Magyarbélben lévő oktavális ítélőszékről 1778
40. doboz 188. A szilasi konvertita Poda Ferenc prédiális jogai 1780
40. doboz 189. Boronkay jelentése az érseki székekről és nádorokról 1789
40. doboz 190. Boronkay tájékoztatása a feudális jogokról 1788
41. doboz 191. Adománylevelek és beiktatások 1777-1784
41. doboz 192. A Gadocz-on lévő Újlaky és Lehoczky kúria körüli vita 1787
41. doboz 193. Laurenthy iratai Pruszkay Antal ellen a püspöki-i kúriáért felvett pénzösszeg miatt 1778
41. doboz 194. Boronkay jelentése a püspöki-i kúriákról 1787
41. doboz 195. A vadkerti prédiális nemesek kérvénye a makkoltatás ügyében 1789
41. doboz 196. Prédialis iratok 1790
41. doboz 197. A prédiális nemesek és székek privilégiumai 1791
41. doboz 198. Boronkay jelentése a szilasi kúriákról 1791
41. doboz 199. Szokoly Ferenc nemes a Nyitra vármegyei üldözések miatt védelmet kér 1791
42. doboz 200. A prédiális székeken való iratkezelésről 1791
42. doboz 201. Vegyes iratok 1791
42. doboz 202. Vegyes iratok 1792
42. doboz 203. Prédiális nemesek kiváltságairól és mentességeiről ????
43. doboz 204. Mészáros Péter pere Bogyó László és Berecz István ellen a Pán-i kúria ügyében 1793
43. doboz 205. Szőllősi ügy aktái 1793
43. doboz 206. Molnár Ignác részére történt adomány fogalmazványa 1793
43. doboz 207. Az oktavális ítélőszék jegyzőkönyve 1792
43. doboz 208. Doborgáziak panasza juhaik elhajtása miatt 1793
43. doboz 209. Tolvay, az érseki szék nádora a jogügyi bizottság határozatáról 1794
43. doboz 210. Vajkai érseki szék a doborgáziak panaszáról 1794
43. doboz 211. Spatay özvegyének panasza 1794
43. doboz 212. Kratokvila nevű érsekújvári kőműves Pán birtokon üresedésben lévő Párkányi parókia jövedelmét kéri 1794
43. doboz 213. Ribánszky árvák pere Mészáros András ellen Verebélyen lévő örökségük ügyében 1794
43. doboz 214. A verebélyi szék helyreállításáról 1795
43. doboz 215. Ormosdy István részére kiadott adománylevél másolata Imely és Naszvad birtokon 1795
43. doboz 216. Boronkay jelentése az elmúlt évek magvaszakadási kérelmeiről ????
43. doboz 217. Az érseki székek nádorainak különböző jelentései 1790
44. doboz 218. Rudnyák András kérelme a Csintóy magvaszakadás miatt 1790
44. doboz 219. Kántor Ferenc és János a kiskéri birtokon lévő adományukról 1792
44. doboz 220. Kiscétényi birtokon magvaszakadás miatt Mészáros Péter és Bogyó kapitány közt támadt vita 1792
44. doboz 221. Néver birtokon lévő királyi javadalmakról 1792
44. doboz 222. Czibula Istvánnak Nemespán birtokon tett adománya 1793
44. doboz 223. Hárosi Nagypánban tett ajándékozási iratai 1791
44. doboz 224. Bacskádynak Néver birtokon tett adománya 1792
44. doboz 225. Sikos magvaszakadása miatt Gaál István kéri a Zsitvagyarmati birtokot 1792
45. doboz 226. Jankovics Mátyás nagyölvedi kúriájára vonatkozó iratok 1789
45. doboz 227. Rabcsek magvaszakadása és a Rabcsek örökösökkel való tárgyalások 1794
45. doboz 228. A Vass-i segélyre vonatkozó iratok 1771
45. doboz 229. Kropiczin Magdolna Schüllner Józsefnek benyújtott kérelme a püspöki-i kúriáért adott pénzösszeg ügyében 1787
45. doboz 230. Hetényben lévő Baranyai kúriának telkei 1788
46. doboz 231. Nemesőrsi kúriára vonatkozó iratok 1787
47. doboz 232. A prímási levéltáros jelentése néhány, az esztergomi érsekséghez tartozó, de titkon jobbágyok által elfoglalt birtokról 1787
47. doboz 233. A bősi földbirtok visszaigénylése 1791
  234. Hiányzik  
47. doboz 235. Ormosdy jószágigazgató jelentése a Pánból Verebélyre áttelepített börtönről és hajdúszállásról 1793
47. doboz 236. Ormosdy jelentése a Boronkay kúriákról Verebélyen 1791
47. doboz 237. A levéltáros jelentése a Páll örökösök 1778-ban befejeződött peréről 1792
47. doboz 238. Forgách László kéri Illésházy János ellen indított birtokpere iratainak másolatát kiadatni 1792
47. doboz 239. Nádasdi Mihály Kistany ügyében folytatott pere iratainak másolatát kéri a prímási világi levéltárból 1807
47. doboz 240. Határfelosztás tervezete Komárom és Örs, Gadócz és Kava puszta közt 1799
47. doboz 241. III. Ferdinánd megerősíti a Csallóközi prédiális nemesek adómentességét ????
47. doboz 242. Körözőlevelek 1786
  243. A levéltáros jelentése az esztergomi érsekség kúriáiról Áttéve a 125. számhoz!!!! 1787
47. doboz 244. Bossány és Ormosdy István közti per a Lengyeli kúriáért és a Naszvadban lévő birtokrészérért 1788
48. doboz 245. A feudális javadalmak ügyének kezelése az érseki székeken 1792
48. doboz 246. Majláth országbíró utasítása a feudális ügyek átvizsgálására az érseki székeken 1798
48. doboz 247. A vajkai érseki szék vizsgálata Zichy Károly előtt 1799
48. doboz 248. Boronkay jelentése a verebélyi nemesekről 1799
48. doboz 249. Boronkay jelentése a Doborgazi birtokrészről 1799
48. doboz 250. Tolvay Ferenc jelentése a szentgyörgyi és verebélyi érseki szék előtt a nagyölvedi erdőben kivágott fák miatt 1799
48. doboz 251. Gadóczi prédiális kúria helyreállításáról 1799
48. doboz 252. Boronkay jelentése különböző prédiális ügyekről ????
48. doboz 253. Ujváry István jelentése a vágszerdahelyi kúria bérbeadásáról 1799
48. doboz 254. Károly Ambrus kinevezi Amade Ferencet a vajkai és érsekléli szék nádorává 1808
48. doboz 255. Prédialista nemesek panasza a verebélyi és érsekléli szék előtt a Pogrányi birtok elvétele miatt 1808
48. doboz 256. A prédiális székek bandériumának felállításáról 1808
48. doboz 257. Szerdahelyi Gábor besztercebányai püspök az esztergomi érsekség feldarabolása után püspöksége területére került feudalista birtokosokról 1809
48. doboz 258. Bujna Mihály és Haderman György részére tett adomány Érseklél és Pán birtokon 1808
48. doboz 259. A vajkai és érsekléli szék új pecsétje 1808
48. doboz 260. Ujváry István jogügyigazgató (causarum director) jubileumáról és Mérey Sándor kinevezéséről 1808
49. doboz 261. Az érseki revizori ülés iratai 1808
49. doboz 262. Károly Ambrus folyamodványa földbirtokokért az üres kúriák megnevezésével 1808
49. doboz 263. A prédiális székek felkelésére (Insurrectio) vonatkozó iratok 1809
49. doboz 264. Prédiális székek jelentése az érseknek a kúriák helyzetéről, a nem nemesek számáról, stb. 1809
49. doboz 265. Az érsekléli prédiális szék karai és rendjei Komárom vármegye nemesi felkelésében való résztvételért fizetést kapnak 1809
49. doboz 266. Verebélyi Mihály a kéri kúriáról 1809
49. doboz 267. A Pán birtokon lévő, Szent István szemináriumhoz tartozó telekrészről 1809
50. doboz 268. A vágszerdahelyi nemesek és jobbágyok vitájáról 1809
50. doboz 269. Az esztergomi érsekség tiltakozása különböző birtokelidegenítések miatt 1818
50. doboz 270. Csécsy család tiltakozása Rocsházán lévő birtokrészük ügyében 1818
50. doboz 271. Vadkert városában lévő Árvay Latkoczy és Soóky kúriák ügyében 1793
50. doboz 272. Bitto Istvánnak Doborgazon tett adomány másolata 1798
50. doboz 273. Kürthy János fiscalis a prédialisták felkeléséről 1809
50. doboz 274. Jelentés a prédialista székek állapotáról és a prédialista nemesek régi kötelességeiről ????
50. doboz 275. Prédiális akták az X 196.-ból 1820
50. doboz 276. A vajkai érseki szék figyelmeztetése Urba Annának a Püspökiben lévő Ormosdy ház bérlőjének 1821
50. doboz 277. Szentkereszti prédialistákra vonatkozó akták 1777
  278. Hiányzik  
50. doboz 279. A vajkai érseki szék tisztviselőinek javadalmazása ????
50. doboz 280. A prímási oktavális ítélőszék ülnökeinek kinevezése 1823
50. doboz 281. Folyamodvány az érseki földbirtokokért 1820
50. doboz 282. Köszönetnyílvánítás az érseki földbirtokokért ????
50. doboz 283. A prédialista kúriák összeírása széküresedés idején 1802
51. doboz 284. A tardoskeddi prédialisták panasza az uradalmi tiszttartók ellen 1798
51. doboz 285. A kéri prédialisták és jobbágyok panasza 1796
51. doboz 286. Nagy István kéri prédialista részére telket hasítanak ki a közös legelőből 1803
51. doboz 287. Fogarassy Józseftől Érsekújváron visszavásárolt kúria iratai 1796
51. doboz 288. Esterházy prímás adománylevele Némethy János és Mitoschinka Mihály részére 1730
  Jelzet nélkül Deductio privilegiorum nobilium aeppalium  

 
MKB-LUX Kft. A WEB-oldalt üzemelteti: MKB-LUX Kft. Budapest Prímási Levéltár Esztergom (c) All right reserved