1
Prímási Levéltár
Esztergom
Adatbázisok

         
Kezdőlap Kutatószolgálat A levéltár története Segédletek Kiadványok Adatbázisok Elérhetőség
         

ACTA RADICALIA    ARCHIVUM SAECULARE

Classis T.

De iuribus diversarum Regni Hungariae Familiarum

Magyarország különböző családjainak jogai 

(1275-1820)

Különféle családokra vonatkozó iratokat tartalmaz. Nagyobb számú oklevéllel szerepel Oláh Miklós és unokahúgának férje Listhius János, a Panaszi Pázmány család a velük rokon Nagyfalusi Toldiakkal, továbbá Zrínyi Miklós és Péter. Nagy tömeget alkotnak a nemességkérvények a XVIII. századból.

A sorozathoz tartozik még egy "Elenchus Classis T. De iuribus diversarum Regni Hungariae Familiarum sub Cardinale Primate de Batthyán confectus". Ivrét nagyságú, papírkötésű könyv. Az első 49 (számozatlan oldalon) "Index in hoc elencho reperibilium" található, mely a címszó mellett a jelzetet (numerus) adja meg. Utána a számozott lapokon van a tulajdonképeni Elenchus, amely tartalmazza az irat jelzetét és a bőséges tartalmi kivonatot. Az elenchus az Act. Prot. 65. szám alatt található.         

Raktáriszám

Jelzet Nr.

Leírás Évszám 
  1.-44. Középkori gyűjtemény  
40. capsa 45. Zsigmond király adománylevele Szentbertalan-i Mihály fia László számára 1403
  46.-88. Középkori gyűjtemény  
40. capsa 89. A váradi káptalan bizonyságlevele arról, hogy Kolosvár-i Nagy Dénes özvegye Orsolya és Ádám diák (litteratus) szolgálója Dorottya elismerik, hogy az elhunyt Ádám diák javait átvették 1530
40. capsa 90. Nagythüre-i Kollosy Mihály levele arról, hogy Tildy Istvánnak kölcsönadott 32 forintot Pusztakovácsi birtok jövedelméről 1536
40. capsa 91. Kollosy Mihály levele Verebély város lakóihoz, hogy a Kovácsi birtokhoz tartozó szántóföldeket elfoglalta 1532
40. capsa 92. Martonos-i Pesthény György királyi helytartó levele a budai káptalanhoz, amelyben kéri Doczy Margit Heves megyében lévő Patha és Tarján birtokba történt beiktatásáról készült oklevél másolatát 1536
40. capsa 93. A váradi káptalan hiteles kiadványa arról, hogy Szapolyai János rendeletére megidézte Panasz-i Pázmány Pétert és Gáspárt, Chyres-i Chybak Mihályt és Andrást a Bihar megyei Sebeskörösön lévő malom ügyében 1535
40. capsa 94. Martonos-i Pesthény György királyi helytartó levele a Pest megyei Macha és Sidó közt lévő Nagyüveg és Kisüveg partja földek ügyében 1537
40. capsa 95. A vasvári káptalan bizonyságlevele arról, hogy Nemesnépfalva-i Dávid Albert nemesi kúriáját és Zala megyei Nemesnépfalva nevű birtokát 32 forintért örökjogon eladja Szentgyörgyvölgye-i Szabó Mátyásnak 1538
40. capsa 96. A garamszentbenedeki konvent bizonyságlevele arról, hogy Brogyán-i György Bars megyében lévő Pusztakovácsi birtokát 427 forintért örökjogon eladja Nagytüre-i Kollosy Györgynek, Mártonnak és Mihálynak 1538
40. capsa 97. Pesthényi György bizonyságlevele arról, hogy Redneki János tiltakozott a Nagy Mátyásnak adott 400 forintos kölcsön miatt 1538
40. capsa 98. A kolozsmonostori konvent jelentése, hogy Szapolyai János rendeletére megidézte Sarmasságh-i Mihályt, Istvánt és Lászlót a Külső Szolnok megyében lévő Bogdán és Garond birotokokról elhajtott állatok ügyében 1539
40. capsa 99. A király és a pozsonyi káptalan vizsgálata Sárkány Orsolya, Czobor Gáspár özvegye ügyében Czobor János ellen, aki a Sasvári várat megtámadta és kirabolta 1539
40. capsa 100. A fenti ügyben egy békés megegyezés tervezete 1539
  101. Középkori gyűjtemény  
40. capsa 102. Kollosy Mihály kötelezvénye Tildy Istvánnak és Imre Benedeknek átadott 57 forintról 1539
40. capsa 103. Garamszentbenedeki konvent bizonyságlevele Borogyan-i György fia Sebestyén tiltakozásáról Nagy-Thüre-i Kollosy Mihály ellen Pusztakovácsi birtok ügyében 1540
40. capsa 104. A garamszentbenedeki konvent jelentése arról, hogy Léva-i Gábor és Borogyán-i Sebestyén kérésére Pusztakovácsi birtokot felbecsültették 1540
40. capsa 105. A garamszentbenedeki konvent bizonyságlevele arról, hogy Thurzó Elek helytartó rendeletére Brogyán-i Sebestyént be akarták vezetni Pusztakovácsi birtokba, ami ellen Léva-i Gábor tiltakozott 1540
40. capsa 106. Thurzó Elek helytartó kiadványa a Brogyán-i Sebestyén és Léva-i Gábor között lezajlott perről 1540
40. capsa 107. Ferdinánd király kiadványa Brogyán-i Sebestyén és Léva-i Gábor közt lezajlott perről Pusztakovácsi birtok ügyében 1543
40. capsa 108. Thurzó Elek bizonyságlevele arról, hogy Dóczy Margit, Redneky János felesége Pest megyében lévő Macha, Chap, Szentmárton, Chatar, Szentgyörgy, Nógrád megyében lévő Erkény, Heves megyében lévő Patha és Tarján, Pilis megyében lévő Szempce és Pomács és Nyitra megyében lévő Kovarch birtokait 5000 forintért férjének adja zálogba 1542
  109. Hiányzik  
40. capsa 110. Serédy Gáspár felső-magyarországi főkapitány levele arról, hogy Bazint és Szentgyörgyöt, valamint a hozzá tartozó falvakat és birtokokat Ferdinánd király 33000 forintért megváltotta 1544
40. capsa 111. Kolosvár-i Holdin Anna végrendeletének másolata 1544
40. capsa 112. A váradi káptalan bizonyságlevele Palota-i Chybak András özvegyének Brigittának tiltakozásáról, mivel Nagymihály-i Edenffy László a váradi vár tiszttartója megtámadta birtokait 1544
40. capsa 113. A váradi káptalan bizonyságlevele Chybak András özvegyének tiltakozásáról, mivel Chybak Mihály fia László a Bihar megyében lévő Mintszenth birtokot a Chybak család ellenében Panasz-i Pázmány Péternek akarja eladni 1545
40. capsa 114. Ferdinánd király rendelete a garamszentbenedeki konventhez Pusztakovácsi birtok ügyében 1545
40. capsa 115. A váradi káptalan bizonyságlevele Nagymihály-i Edenffy László megidézéséről 1546
40. capsa 116. Ferdinánd király levele, amelyben engedélyezi Mére-i Mihály, királyi helytartónak, hogy Pozsony megyében lévő Eberhardt várát, amely Bozin-i Kristóf halálával megüresedett elfoglalja 1540
  117. Hiányzik  
40. capsa 118. A váradi káptalan bizonyságlevele arról, hogy Gires-i Czybak László Giresen lévő két jobbágytelkét eladja Panaszi Pázmán Gáspárnak 1547
40. capsa 119. A váradi káptalan bizonyságlevele Pázmán Péter felesége Chaak-i Katalin törvényes képviselőjéről 1547
40. capsa 120. Nádasdi Tamás nádor átírja a Pozsonyi káptalan bizonyságlevelét, amelyben Várday Pál esztergomi érsek Perneszy Miklós özvegyét, Katalint, annak 2147 forintos tartozása miatt 1549
40. capsa 121. Révay Ferenc nádori helytartó levele a pozsonyi káptalanhoz Bodor Mihály beidézése ügyében 1550
40. capsa 122. Ujlaky Ferenc győri püspök mandátuma Somorja város adóinak ügyében 1551
40. capsa 123. Guth-i Ország Kristóf elismervénye Németdiós városában megvett Zych-i Bernát féle házról 1552
40. capsa 124. Szerződés Oláh Miklós egri püspök és Byd-i Mihály fia Mihály közt, Oláh Miklós unokahúgának hitbére ügyében 1552
40. capsa 125. Ferdinánd király levele Bihar megyéhez, hogy Keresztszeg, Zalard, Margitfalva, Beszermon, Bessenyő, Apáthi, Thülykerek, Körmösd, Mihes, Nagy- és Kisthoty, Tessa, Pankota, Ivand, Árpád, Ujfalu, Sitkér, Sitkérvölgy, Kecskehát, Borslik, Totfalu, Adorján, Abram, Keetz, Akvor, Kohan, Szunyogd, Dedd, Syki, Dyser, Kenyethe, Szeghalom, Traz, Darvas, Tyekmeő, Erz, Félegyháza birtok tulajdonjogának ügyében 1552
40. capsa 126. A pozsonyi káptalan jelentése Bozin-i és Szentgyörgyi Barbara Szentgyörgy városban lévő háza ügyében 1553
40. capsa 127. A fenti jelentés másolata 1553
40. capsa 128. Szentiván-i Kemdy Ferenc és Ruszka-i Dobó István, erdélyi vajda adománya Gyalu-i Vas László részére a Fehér megyei Hidegvéz és Mihályfalva és a Küküllő megyei Harangláb birtokról 1554
40. capsa 129. A gyulafehérvári káptalan kiadványa arról, hogy Gyalu-i Vas László adományba kapott birtokait Oláh Miklósnak engedi át 1555
  130. Hiányzik  
40. capsa 131. Ferdinánd király adománylevele, amelyben lemond Fehér megyében lévő Bolya, Isthyno, Salygo, Sáldorf, Ujfalu és Rakovicza királyi jogáról Listhius János és testvérei javára 1555
40. capsa 132. A pozsonyi káptalan jelentése arról, hogy Jeroczky Gáspár özvegye Barbara néhány földrészét Sered-i Györgynek átadta 1556
40. capsa 133. Ferdinánd király adománylevele Bogáth és Priche birtokról Listhius János és Zolnoki Benedek javára 1557
40. capsa 134. Ferdinánd király ismételt adománylevele Bogáth, Priche és Nyék birtokról a nemesi kúriával együtt Listhius János és Zolnoki Benedek javára 1558
40. capsa 135. A leleszi konvent beiktató levele a fenti birtokokról 1558
40. capsa 136. Ferdinánd király 134. szám alatti adománylevelének átirata 1559
40. capsa 137. Ferdinánd király adománylevele Listhius Jánosnak és feleségének Lukréciának egy Dévényi szőlőről 1559
40. capsa 138. Listhius János és István közti csereügylet Etlestal nevű birtokról ?????
40. capsa 139. Ferdinánd király adománylevele Oláh Miklósnak és Listhius Jánosnak a hűtlenségbe esett Spáczai Márton javairól 1559
40. capsa 140. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele arról, hogy Dobrusthenszky János Szentgyörgy városában lévő házát 850 forintért Bozin-i és Szentgyörgy-i Ferencnek eladta 1559
40. capsa 141. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele Bazin-i és Szentgyörgy-i Ferenc lányának Margitnak tiltakozása, mivel az apja által vásárolt Szentgyörgyi házat és szőlőt idegeneknek akarják eladni 1559
40. capsa 142. A egri káptalan jelentésének másolata arról, hogy a Bihar megyei Erdőgyarak, Tamáshida, Bay és Vekerd, valamint a Zaránd megyei Nagyzelend, Tamáshida, Gyarmat, Bozuos és Pecher birtokba történt iktatáskor Badak László és Dersy Anna ellentmondott 1559
40. capsa 143. Ferdinánd király mandátuma Forgács Ferenchez, Gyula várának kapitányához, hogy Réva-i Ferenc özvegyét Paxy Annát csanádi és csongrádi javaiban mindenféle követőlőtől védje meg 1560
40. capsa 144. Ferdinánd mandátuma Kun Balázshoz, Gyula várának kapitányához, hogy Zay Ferenc, Listhius János és Viczmandi Mátyás csongrádi és csanádi javainak birtokbaiktatásánál segédkezzen 1560
40. capsa 145. Ferdinánd király adománylevele, amelyben Bogát, Pryche, Nyék és Bozita birtokot Bogáthi István halála után Listhius Jánosnak és Zolnoki Benedeknek adja 1560
40. capsa 146. A zalai konvent jelentése arról, hogy Ferdinánd király adománya szerint Chemer-i Zay Ferencet, Listhius János és Viczmandy Mátyást a Tolna megyei Simontornya, Pinczehely, Gyánth, Gerbó, Hidegkút, Felső- és Alsóegres és Hölgyész birtokba beiktatta 1561
  147. Hiányzik  
40. capsa 148. Oláh Miklós beiktató levele, amellyel Kányafölde-i Kerecsinyi Lászlót és Listhius Jánost Vekerd és több kisebb birtokba beiktatja 1563
40. capsa 149. A királyi helytartótanács adománylevele a fenti birtokokról Kerecsényi Lászlónak és Listhius Jánosnak 1563
40. capsa 150. Miksa főherceg adománylevele Kerecheny Lászlónak és Listhius Jánosnak 1563
40. capsa 151. A simontornyai várhoz tartozó javak leírása ????
  152. Hiányzik  
40. capsa 153. Oláh Miklós Bécsben, a benedek rend telkén lévő házát rokonaira hagyja 1562
40. capsa 154. Ferdinánd király levele Zrinyi Miklóshoz, hogy Somogy megye ülnökeit Belevár birtok határainak kijelölésében nehogy megakadályozza 1563
40. capsa 155. A kapornaki konvent jelentése arról, hogy a Zala megyei Pethry, Rigács és Nagy Dim birtokba Byndy Mihályt és feleségét beiktatták 1565
40. capsa 156. Bika András kérelme a királyhoz a simontornyai vár eszközeinek karbantartására ?????
40. capsa 157. Listhius János tájékoztatása arról, hogyan foglalta el Zay Ferenccel és Viczmandy Mátyással Pesthényi György után megmaradt javakat ??????
40. capsa 158. II. János levele a váradi káptalanhoz, amelyben leírja Sárosy István, Tholdy Anna és Tholdy Lucia perét Tholdy Miklós ellen 1568
40. capsa 159. Másolat egy perről, amelyet Nagyabony-i Csiba Benedek fia Josa és Gergetegh-i Miklós fia István lánya Kelend indított Philepp Pál özvegye és fiai ellen 1545
40. capsa 160. Másolat egy perről, amelyet Nagyabonyi Csiba József, Csukary Antal fia Albert és Fejérvézy György felesége indított Répásy Ferenc ellen 1568
41.capsa 161. II. Miksa által kiadott megegyezése, amely létrejött Spáczay Márton és Nagyvatth-i Antal között a Nyitra megyei Mosóc birtok ügyében 1569
41. capsa 162. Tholdy Erzsébet végrendelete 1570
41. capsa 163. Kolcsa András, Pázmán Miklós kötelezvénye 1570
41. capsa 164. Pázmán György és Péter jobbágyainak kötelezvénye 1570
41. capsa 165. Bihar vármegye végrehajtó levele, amelyben Pázmán Miklós javait Pázmán György özvegyének Annának részére átírják 1570
41. capsa 166. Váradi káptalan oklevele arról, hogy Pázmán Gáspár lányának unokája megkapta a Bihar megyei Panasz Tottelek, Szentmárton, Ujlak és Zomárom, Somogy, Posa és Gyeres birtokokat 1570
41. capsa 167. Pázmán Miklós és Pázmán György özvegye, Zalay Anna közt létrejött szerződés a Bihar megyei Ujlak birtokra vonatkozólag 1570
41. capsa 168. I. Miksa nemességadománya Listius János, győri püspöknek és gyermekeinek 1573
41. capsa 169. A váradi káptalan bizonyságlevele arról, hogy Pázmán Farkas a Bihar megyei Som birtokon két telket Furthay Baltazárnak elzálogosított 1574
41. capsa 170. A leleszi konvent bizonyságlevele Ártándy Katalin tiltakozásáról, amiért az Ártándy Kelemenhez tartozó Bihar megyei Kereki várát Báthory Kristóf és István kifosztotta 1574
41. capsa 171. Váradi káptalan bizonyságlevele arról, hogy Ártándy Katalin a Bihar megyei Kereki várát és Konyar birtokot örök jogon Ártándy Demeternek adta 1575
41. capsa 172. Zalavári konvent jelentése arról, hogy az örökösök nélkül kihalt Répásy család Zala megyei Petri, Rygyalos és Laposnyak birtokokat a Tarnovszky család örökli 1566
41. capsa 173. Pázman Farkas kötelezvénye Fursa Baltazárnak 1576
41. capsa 174. A pozsonyi káptalan jelentése arról, hogy Listius Jánost és Istvánt beiktatták Szentgyörgyi házukba 1577
41. capsa 175. Báthory Kristóf mandátuma Balog János, Pázmán Gáspár lánya Barbara fiának ügyében Pázmán Gáspár fia György ellen a Bihar megyei Panasz, Tottelek, Szentmárton, Ujlak, Zomajom, Somogy, Posa és Győrős birtokok ügyében 1577
41. capsa 176. A váradi káptalan jelentése a fenti vizsgálat lefolytatásáról 1578
41. capsa 177. Báthory Kristóf mandátuma a váradi káptalanhoz Pázmán Gáspár hagyatéki ügyében 1579
41. capsa 178. Százy Albert kötelezvénye Pázmán Miklós jobbágyának Nemes Istvánnak Zomajom birtokon 1578
41. capsa 179. A váradi káptalan jelentése arról, hogy Keresztszegh-i Csáky Gábor fiait a Pázmán féle hagyatéki perben az erdélyi vajda elé idézte 1579
41. capsa 180. Az erdélyi vajda bizonyságlevele Pázmán Miklós és Csáky Mátyás perében 1579
41. capsa 181. A fenti ügyről Pázmán Miklósnak kiadott oklevél 1579
41. capsa 182. A váradi káptalan bizonyságlevele arról, hogy az egykori Ártándy Kelemen birtokait, azaz a Bihar megyei Furka, Bödö, Keresztes és Kékes birtokokat ki örökölte 1579
41. capsa 183. A váradi káptalan jelentése arról, hogy a Bihar megyei Kereki, Ártánd, Sas, Mezőpéterd, Molnosszántó, Kisszántó, Tamáshida, Mártontelke, Kiskemény, Erdőgyarak, valamint a Zaránd megyei Belszelyűd, Nagyszeljűd, Szentmárton, Oltlaka, Tamás és Bozos birtokokba beiktatta Bocskay Istvánt Ártándy Kelemen magszakadása után 1579
41. capsa 184. Báthori Kristóf levele a váradi káptalanhoz Bocskay István birtokba iktatásánál ellentmondók beidéztetésére és ügyük kivizsgálására 1579
41. capsa 185. Pozsonyi káptalan bizonyságlevele Listius János tiltakozásáról Simontornyához tartozó birtokok ügyében 1580
41. capsa 186. Bihar vármegye bizonyságlevele Pázmán Miklós és Csáky Mátyás perében 1580
41. capsa 187. A váradi káptalan jelentése Pázmán Miklós és Csáky Mátyás peréről 1580
41. capsa 188. Forgácsi Gáspár bizonyságlevele arról, hogy a Bihar megyei Tottelek birtokon egy telket Pázmán Miklósnak elzálogosított 1581
41. capsa 189. Bihar vármegye bizonyságlevele Pázmán Miklós peréről Pázmán Gáspár jobbágyai ellen 1581
41. capsa 190. Bihar vármegye bizonyságlevele a fenti ügy kivizsgálásáról 1581
41. capsa 191. Vancsodi lakosok kötelezvénye Pázmán Miklós jobbágyai részére 1581
41. capsa 192. Bihar vármegye bizonyságlevele a 189. számú ügyben 1582
41. capsa 193. Bihar megye vizsgálata a 189. számú ügyben 1582
41. capsa 194. Nadányi Mihály és Tholdy Klára kölcsön szerződése 1583
41. capsa 195. Báthory Zsigmond, erdélyi vajda bizonyságlevele, amely szerint István, lengyel király és erdélyi fejedelem kérésére a Csáky Mátyás és György ellen indított pereket egy évre felfüggeszti 1583
41. capsa 196. Vizsgálat az Ártándy család genealógiájára vonatkozólag 1583
41. capsa 197. Báthory Zsigmond bizonyságlevele arról, hogy Bocskay István a 184. számú ügyben nem tudta tisztázni magát 1583
41. capsa 198. A váradi káptalan jelentése arról, hogy megidéztette Pázmán Miklóst, amiért az a Bihar megyei Szentmárton birtok területén lévő Baghosallya nevű falut, amely Borsoló Jánoshoz tartozik, elfoglalta 1583
41. capsa 199. Az erdélyi vajda jelentése a fenti ügyben 1583
41. capsa 200. Vizsgálati jegyzőkönyv, amely bizonyítja, hogy Pázmán Péter és Gáspár Pázmán János fiai 1583
41. capsa 201. Váradi káptalan bizonyságlevele Bornemissza Zsigmond megidézéséről felségsértés ügyében 1583
41. capsa 202. Bihar vármegye bizonyságlevele arról, hogy Pázmán Gáspár gyámja Miklós lemond birtokjogairól 1584
41. capsa 203. Váradi káptalan jelentése Pázmán Miklós részére Csáky Gábor birtokairól, a Szolnok megyei Királydaróca, Geres, Gyöngyisztró, Bihar megyei Magyarujfalu, Sümegd, Benkefalva, Thoelkerek, Balogasszonytelke-ről 1584
41. capsa 204. Az erdélyi vajda levele a váradi káptalanhoz Pázmán Miklós öröklési rendjéről 1584
41. capsa 205. Bihar vármegye jelentése Pázmán Gáspár Zomajom falui Márton Jeromos nevű jobbágyáról 1584
41. capsa 206. Bihar vármegye vizsgálata a fenti ügyről 1584
41. capsa 207. Pázmán Gáspár megbízólevele 1584
41. capsa 208. A váradi káptalan bizonyságlevele Upori László özvegyének tiltakozásáról a Bihar megyei Egyed és Kiskagya birtokok ügyében 1584
  209. Középkori gyűjtemény  
41. capsa 210. A győri káptalan 227. szám alatt kiadott leveléről készült másolat 1720
42. capsa 211. A fejedelmi udvarban lefolytatott per Pázmán Miklós és Csáky György és Mátyás ügyében 1587
42. capsa 212. A váradi káptalan bizonyságlevele Tholdi Albert bevallásáról 1587
42. capsa 213. Vizsgálat Pázmán Miklós fiának Györgynek életkoráról 1587
42. capsa 214. Pázmán Miklós özvegyének, Tholdi Barbarának megbízólevele 1587
42. capsa 215. Nagyfalu-i Tholdi Albert megbízólevele 1587
42. capsa 216. A váradi káptalan másolata 1588
42. capsa 217. Jávor Anna és Posár Menyhért közti szerződés a Komárom megyei Madár, Marcelháza, Keszegfalva, Zovad ésVég puszta ügyében 1589
42. capsa 218. Csemethey István pere Listhius János ellen a Pozsony városában lévő ház ügyében 1589
42. capsa 219. Csemethey István válasza Listhius János vádjaira 1589
42. capsa 220. Bars megye által indított per Ruszka-i Dobó István ellen egy Kiskovarocz birtokon élő jobbágy ügyében 1589
42. capsa 221. Byred-i Mihály megbízólevelének és Báthory István bizonyságlevelének másolata 1589
42. capsa 222. Oláh Miklós 153. számú levelének átirata 1590
42. capsa 223. Bihar vármegye ítélőszéke előtt lezajlott per Tholdy Albert fia és Pázmán Miklós özvegye Tholdy Barbara között 1591
42. capsa 224. Tholdy Márk végrendelete 1591
42. capsa 225. Tholdy Albert és Bocskay István pere 1591
  226. Középkori gyűjtemény  
42. capsa 227. Győri káptalan jelentése Gadoczy János és Péter birtokadományáról 1592
42. capsa 228. A váradi káptalan bizonyságlevele Tholdy Albert Faxitt Józsága nevű birtokairól 1596
42. capsa 229. Kornis Zsigmond és Baltazár elismervénye a Tholdy Albert halála után átvett vagyonról 1599
42. capsa 230. I. Rudolf király oklevele, amelyben a Zemplén megyében lévő Tarczall mezővárosát Rákoczy Zsigmondnak adja nyolcvanezer forintért 1599
42. capsa 231. II. Mátyás oklevele, amelyben Keglevics János visszavonja Dévény várának eladományozását ?????
42. capsa 232. Pázmán családra vonatkozó oklevelek felsorolása ????
42. capsa 233. Pakos-i Anna, Réva-i Ferenc özvegyének kérelme a királyhoz javai megőrzése ügyében ?????
42. capsa 234. Bika András kérelme ?????
42. capsa 235.-251. Jobbágykötelezvények ??????
  252. Hiányzik  
42. capsa 253. Ráday Mihály Tholdy Márk jobbágyának kötelezi el magát 1588
42. capsa 254. Különböző levelek a királyhoz Listhius János ügyében 1560
  255. Középkori gyűjtemény  
42. capsa 256. Zalavári konvent jelentése Tarnovszky Mátyás Rygály Péter birtokain lévő birtokrészei ügyében 1566
42. capsa 257. Bihar vármegye elismervénye arról, hogy Csibák László Panasz-i Pázmán Gáspárnak átadta a Bihar megyei Gyéres birtokát 1583
42. capsa 258. A váradi káptalan bizonyságlevele Győri György megbízásáról 1584
42. capsa 259. Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem hitbért ad felesége Mária Krisztina részére 1595
42. capsa 260. I. Ferdinánd nemességadománya Szentmárton-i máskép Csanády János és Körmendy Márton részére 1549
42. capsa 261. Pázmán Miklós által Kolon Ambrus özvegye ellen indított per 1583
42. capsa 262. Nádasdi Ferenc kötelezvénye Széchényi György veszprémi püspöknek ?????
42. capsa 263. I. Rudolf király adománya, amelyben Illyésházi Istvánnak Trencsény és Surány várát adja több birtokkal 265000 talérért 1600
42. capsa 264. Thurzó Sztaniszláv, Miklós és Kristóf között kötött szerződés birtokaikról 1600
42. capsa 265. Pethe Márton kalocsai érsek adománya, amelyben a Somogy vármegyei Chiged, Baranka, Berkestothy és Deed birtokokat Bornemissza Mihálynak adományozza 1603
42. capsa 266. A leleszi konvent bizonyságlevele arról, hogy Báthory István országbíró néhány levelét átadta Bereg megyének 1604
42. capsa 267. A magyar tanács véleménye Frangepán és Zrinyi családok marhaelhajtási ügyében 1604
42. capsa 268. Forgács Zsigmond és Dóczy András levele, amelyben a király használatára bizonyos pénzösszeget adnak át 1608
42. capsa 269. Listhius Kristóf János levele, amelyben Dévény hegyén lévő szőlőjét és Köpcsény városa melletti pincéjét Listhius Istvánnak elzálogosítja 1609
43. capsa 270. II. Mátyás a Gömör megyei Murány várát 87370 forintért Zichy Tamásnak adja 1609
43. capsa 271. Murány várában felvett leltár 1609
43. capsa 272. Thurzó György mandátuma a leleszi konventhez Drugeth György, Magocsy Ferenc és Komjáthy János végrendelete ügyében 1610
43. capsa 273. A leleszi konvent bizonyságlevele arról, hogy Daroczy Ferenc Helmecz városát a kastéllyal és a hozzátartozó birtokokkal 30000 forintért átadja a királynak 1610
43. capsa 274. Thurzó György új szabályzatot ad Tokaj város lakosainak 1610
43. capsa 275. Homonnai-i Drugeth János megindokolja Tokaj vár iránti kérelmét ?????
43. capsa 276. Tokaj várának kapitánya és Zemplén vármegye egy tisztségviselője Homonnai család védelmében írt levele ?????
43. capsa 277. Listhius Kristóf levele egy, a Moson megyei Köpcsényben lévő telek ügyében 1610
43. capsa 278. Kishindi lakosok levele Nagyszombat városához Szelepcsényi Ferenc nemessége ügyében 1611
43. capsa 279. A jászói konvent bizonyságlevele, amelyben Pethe László Balassa Györgynek Jászó városában egy egész telket ad 1612
43. capsa 280. Thurzó György nádor előtt lezajlott adásvétel Zabó György és Pethe László közt az Abaújvár megye Somogy városában lévő telkek ügyében 1614
43. capsa 281. Zabó György Pethe Lászlónak adott számlája 1614
43. capsa 282. II. Mátyás Alaghy Mátyásnak küldött mandátuma Báthory István Zántho és Tallya nevű helységekben lévő szőlői ügyében 1614
43. capsa 283. Balassa György és Szabó György közt lezajlott adásvétel az Abaújvár megyei Somogy városában lévő telkek ügyében 1615
43. capsa 284. II. Mátyás király levele, amelyben Dévény városát és a hozzá tartozó birtokokat Keglevics Jánosnak adja 69000 forintért 1616
43. capsa 285. Leleszi konvent Doczy Andrást beiktatja Sárköz, Ombod, Gyarmat és Tarpa birtokába 1619
43. capsa 286. II. Ferdinánd király levele, amelyben a Gömör megyei Murány várát Zéchy Györgynek 100000 forintért átadja 1621
43. capsa 287. II. Ferdinánd király a Gömör megyei Rakos, Szirk, Nandrás, Lévart birtokot és Turczok pusztát 20000 forintért Zéchy Györgynek elzálogosítja 1622
43. capsa 288. II. Ferdinánd Zrinyi György és Frangepán György perét a következő országgyűlésre halasztja 1622
43. capsa 289. A váradi káptalan bizonyságlevele Zolyomi Dávid és Kutasy János közti adásvételről a Bihar megyei Vámosperch városában lévő birtok ügyében 1622
43. capsa 290. Juray máskép Czinobersky Mátyás kötelezvénye arról, hogy a szlavóniai Zágráb megyében lévő Medvevár bányai után a kötelező regálét megfizeti 1622
43. capsa 291. II. Ferdinánd Czobor Imrének ötven jobbágyot adományoz 1622
43. capsa 292. Thurzó Sztaniszláv nádor végrendeletének másolata 1623
43. capsa 293. II. Ferdinánd király a Gömör vármegyei Murány várát újra Zéchy Györgyre íratja 1623
43. capsa 294. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem levele, amelyben Abafi Miklós Tokajban lévő házát és a hozzá tartozó öt szőlőt minden teher alól mentesíti 1624
43. capsa 295. II. Ferdinánd engedélyezi Thurzó Sztaniszlávnak, hogy Sempte, Galgóc, Temetvény, Bajmóc, Szepes és Richnó várával szabadon rendelkezzen 1624
43. capsa 296. II. Ferdinánd király levelének másolata, amelyben az érsekújvári katonák élelmezésére szánt gabonát Báth városában számba veszi 1624
43. capsa 297. II. Ferdinánd király levelének másolata, amelyben Dévény vára mellé Keglevics Ferencnek 10000 forintot ad 1625
43. capsa 298. Egri káptalan bizonyságlevele Prinyi (Perényi) Ferenc, György és Gábor, valamint Czobor János közt lezajlott adásvételről a lerombolt Nagyida várának, valamint más, Abaújvár, Bereg és Szabolcs vármegyei birtokok ügyében 1625
43. capsa 299. A szepesi kamara levéltárából származó másolatok a Thököly család birtokügyeire vonatkozólag 1625
43. capsa 300. II. Ferdinánd király a Gömör megyei Murány várát minden tartozékával Zéchy György özvegyére Homonnai Drugeth Máriára íratja 1626
43. capsa 301. II. Ferdinánd levele a győri káptalanhoz, amelyben kéri Szecher Györgynek a Fejér megyei Igar birtokba való beiktatását 1627
43. capsa 302. Az egri káptalan beiktatja Berentsh Gáspárt a Ferdinánd király által neki adományozott, a Borsod megyei Szendrő városában lévő házába 1628
43. capsa 303. I. Ferdinánd előtt lezajlott adományozás, amelyben Csasztay Magdolna Borsod megyei birtokait és Eperjes városában lévő házát férjére Roskoványi Lászlóra íratja 1629
43. capsa 304. A leleszi konvent előtt Bethlen Gábor Surányi Barbara Bereg megyei birtokait és Surányban lévő házát halála után fiára Perneszi Istvánra íratja 1629
43. capsa 305. II. Ferdinánd határozata a Perényi és Czobor család közti birtokadományozások ügyében 1629
43. capsa 306. Brandenburgi Katalin levele, amelyben Vaniay Mihály Bodrogkeresztur városában lévő telkét minden jobbágyi kötelezettség alól mentesíti 1630
43. capsa 307. Erdődy János, egri püspök halála után indult örökösödési per az Erdődy család és az egri püspökség között 1631
43. capsa 308. Az esztergomi káptalan jelentése Botka Katalin, Pogrányi János özvegye végrendeletének kiállításáról 1631
43. capsa 309. Az egri káptalan levele, amelyben Alaghy Menyhért örökös nélküli halála után Zemplén és Sáros megyei birtokait Sennyei Sándor kapja meg 1631
43. capsa 310. Brandenburgi Katalin levele, amelyben Zolyomi Dávidnak szolgálataiért a Zemplén megyei Keresztur birtokot adja 1630
43. capsa 311. A fenti iratot átírja a leleszi konvent 1633
43. capsa 312. Pozsonyi káptalan bizonyságlevele Solymosy Péter a Pázmány és Tholdi birtokok jószágkormányzójának ügyében 1633
43. capsa 313. Brandenburgi Katalin Biró Pál és Keresztes Miklós Keresztur városában lévő házát minden teher alól mentesíti 1630
43. capsa 314. Az erdélyi fejedelem Gombos János Tarczall városában lévő házát a hozzátartozó szőlőkkel minden teher alól mentesíti 1633
43. capsa 315. Erdődy Anna, Alaghy Menyhért özvegyének végrendelete 1634
43. capsa 316. Tiltakozások és megjegyzések a fenti végrendelettel kapcsolatban 1634
43. capsa 317. Brandenburgi Katalin levele, amelyben Vaniay Mihály Bodrogkeresztur városának hegyén lévő két szőlőjét minden teher alól mentesíti 1635
43. capsa 318. II. Ferdinánd király adománya, amelyben a fiú örökös nélkül meghalt Kassigy Imre és János, Mikulics Tamás birtokait lány utódaira hagyja 1635
43. capsa 319. II. Ferdinánd mandátuma Melete-i Dévény István és Homonna-i Drugeth János perében 1635
43. capsa 320. Zalatna birtok 1312. évi határjárásának magyar nyelvű fordítása 1631
43. capsa 321. Szepesi káptalan bizonyságlevele a Hanusfalvai lakosok tiltakozásáról 1635
43. capsa 322. A sóvári lakosok által bevetett szántók felmérése 1635
43. capsa 323. Császári engedély Pázmán Miklós Morávia tartományban való honosításához ????
43. capsa 324. Királyi engedély Pázmán Miklós moráviai birtokaihoz ????
43. capsa 325. Szerződés Pázmány Péter érsek és Sempach-i Zdenkó gróf között a moráviai Setin birtok ügyében 1634
43. capsa 326. A pozsonyi kamarának és Zombathelyi Györgynek írt levél, amelyben Pázmány Péter leírja a dévényi uradalom állapotát ?????
43. capsa 327. Az esztergomi káptalan jelentése Galánta-i Esterházy Dániel Pozsony megyei Récse birtokba történt beiktatásáról 1638
43. capsa 328. Zala vármegye vizsgálata a Nagyjenő faluban lévő malom ügyében 1639
43. capsa 329. A semptei uradalom Esterházy Miklós nádor részére történt átadásának királyi feltételei 1639
43. capsa 330. A király Botka Katalinnak Pogrányi János özvegyének Krasznahorka váráért 10000 forintot ad 1640
44. capsa 331. III. Ferdinánd levele, amelyben Murány várát Zéchy György özvegyére Homonnai Drugeth Máriára íratja 1640
44. capsa 332. Esterházy Miklós nádor levele, amelyben Esterházy Farkas két, Sempte város szőlőhegyén lévő szőlőjét minden teher alól mentesíti 1640
44. capsa 333. III. Ferdinánd engedélye a fenti mentesítésre 1640
44. capsa 334. A pozsonyi kamara véleménye Lippay Gáspár kérelméről, amelyben Dévény várának és a hozzátartozó uradalmaknak megváltását kéri 1641
44. capsa 335. A királyi kamara véleménye Osztrosicz István örökösei és Brandenburgi Katalin Bordrogkeresztur vára miatt indított pere tárgyában 1642
44. capsa 336. A bécsi kamara levele a pozsonyi kamarához, amelyben közlik, hogy III. Ferdinánd Esterházy Miklósnak adta Sempte várát és uradalmát 1642
44. capsa 337. III. Ferdinánd Zéchy György özvegye, Homonnai Drugeth Mária részére négy Gömör megyei birtokot újra elzálogosít 1643
44. capsa 338. Egri káptalan jelentése arról, hogy Zéchy György özvegyét Homonnai Drugeth Máriát és lányait, Listhius Jánosnét és Illésházy Gábornét a fenti négy Gömör megyei birtokba beiktatták 1643
44. capsa 339. A Nyitra megyei Szeölcsiny és Prásznocz birtok határjárása 1643
44. capsa 340. Leleszi káptalan bizonyságlevele arról, hogy Paczoth Juditnak, Sennyei Sándor özvegyének erőszakkal elragadott birtokait visszaadták 1642
44. capsa 341. III. Ferdinánd Szegedy Ferencnek hűséges szolgálataiért nyolcezer forintot kiutaltat 1646
44. capsa 342. Három levél a Vukozlavics család birtokait illetőleg 1646
  343. Hiányzik  
44. capsa 344. III. Ferdinánd Keglevics Ferenc Récse városában lévő házát minden teher alól mentesíti 1649
  345.-350. Hiányzik  
44. capsa 351. III. Ferdinánd megerősíti a Szepes megyei Leubicz városának I. Lajos király által adományozott vásárjogát 1654
  352.-353. Hiányzik  
44. capsa 354. Sibrik György levele, amelyben kötelezi örököseit, hogy halála után a Komárom megyei Keszegfalva birtokát Szelepcsényi György nyitrai püspöknek adják át 1655
44. capsa 355. Pozsonyi káptalan bizonyságlevele arról, hogy Listhius László Hamerle Gáspárhoz tartozó, Köpcsény birtokon lévő házat és telket tehermentesített 1656
  356.-357. Hiányzik  
45. capsa 358. Szlavnicza-i Sándor Mária, Nyáry Imre özvegye és Thurzó Mária, Vizkelethy Mihály özvegye közt létrejött szerződés Nyitra város szőlőhegyén lévő szőlő ügyében 1661
45. capsa 359. Pozsonyi káptalan bizonyságlevele arról, hogy Illésházy István Illésházán lévő birtokát és kastélyát, valamint a Pozsony megyei Szentmihály falut Szelepcsényi Györgynek eladta 1660
45. capsa 360. Pázmán Miklós végrendeletének másolata 1662
45. capsa 361. Pázmán Miklós kérelme az Illésházy Györggyel kötött szerződés miatt 1662
45. capsa 362. Turóc vármegye levele Révay Dániel és Jeszenszky Ferenc ügyében 1662
45. capsa 363. Gyulaffy Zsuzsanna, Listhius Ferenc özvegye felkéri gyámjául Szelepcsényi György, kalocsai érseket 1663
45. capsa 364. Pozsonyi káptalan bizonyságlevele arról, hogy Szelepcsényi György Lászlóffy Kristóf gyermekeinek gyámja 1663
45. capsa 365. Gyulaffy Zsuzsanna végrendelete 1664
45. capsa 366. Esterházy Farkas elismervénye arról, hogy Sempte város szőlőhegyén lévő szőlőit eladta Szelepcsényi Györgynek 1664
45. capsa 367. Esterházy Farkas kötelezvénye arról, hogy szüret után a mondott szőlőket átadja Szelepcsényi Györgynek 1664
45. capsa 368. Nyitra vármegye bizonyságlevele Babothy János és Tamás, Körösközy Sándor és Mihály és Hindy Ferenc kérelméről, mivel Nyitra megyei Geszte, Család és Csernyő birtokaikat Török György elnéptelenítette 1663
45. capsa 369. Gyulaffy Zsuzsanna halála után megmaradt ezüst tárgyak jegyzéke 1665
45. capsa 370. Frank János elismervénye arról, hogy Gyulaffy Zsuzsanna végrendelete értelmében felvett négyszáz forintot 1665
45. capsa 371. Rajter Mihály elismervénye arról, hogy megkapta Listhius Jánostól a házáért járó összeget 1667
45. capsa 372. Lőbell Mária Zsófia, Zrinyi Miklós özvegyének elismervénye a bérleti díjakról 1669
45. capsa 373. Pozsony vármegye jelentése arról, hogy a Pozsony megyei Nejdorf birtokot Listhius Kristóf és Listhius István közösen birtokolja 1611
45. capsa 374. Csáky László elismervénye a Szelepcsényi Györgynek adott kölcsönről 1669
45. capsa 375. Turóci káptalan jelentése a Jakusits család birtokairól 1643
45. capsa 376. A csázmai káptalan bizonyságlevele Jankovics István és megbízottjai, valamint Orsich Ferenc és Prassinszky Péter közti egyezségről a Zágráb megyében lévő, egykori Zrinyi birtokok ügyében ?????
45. capsa 377. Maholányi János, Szelepcsényi György végrendeletének végrehajtója a Szilézia Loszlan, a Moráviai Dirnovicz és Lisicz városában lévő házakat átadja a királynak 1685
45. capsa 378. A ledniczi uradalom úriszéke előtt lezajlott perek 1690
45. capsa 379. Rósa Ferenc levele Kollonics Lipót érsekhez öröksége ügyében 1700
45. capsa 380. Oláh Miklós családfája ????
45. capsa 381. Batthány Ádám és Batthány Ferenc özvegye, Lobkovics Éva közt létrejött szerződés Gereben váráról és a hozzátartózó Körös, Zágráb és Varasd megyei birtokokról ????
45. capsa 382. Különböző kérelmek Keresztély Ágost érsekhez, amelyeket Farkas Mihály özvegye, Rhem Zsuzsanna írt mostohalánya, Farkas Erzsébet hozománya és hitbére ügyében ????
45. capsa 383. Okolocsányi Pál ügyvéd véleménye a Liptó megyei Lipcse, Rózsahegy és Tarnóc városok privilégiumai ügyében 1697
45. capsa 384. Turóc vármegye ítélőszéke előtt lezajlott per Révay Dániel és Balassa Ferenc között Kisfalu területén lévő fürdő ügyében 1653
  385.-396. Az iratokat a besztercebányai püspökségnek adták át  
45. capsa 397. A Thurzó család egyes tagjai között létrejött szerződés 1617
45. capsa 398. A királyi kamara véleménye arról, hogy a Thurzó család férfi ágon való kihalása után a lányág is örökölhet ????
45. capsa 399. A királyi kamara véleménye a Thurzó birtokokról ?????
45. capsa 400. Szatmár várához tartozó birtokok leírása 1638
45. capsa 401. Szirmay Istvánt oklevélhamisítás büntettében megidézik 1696
45. capsa 402. Ártándy Kelemen birtokbaiktatásánál történt ellentmondások Pázmán Miklós, Somlay János, Nadányi János és Wer Mihály részéről ?????
45. capsa 403. Pálffy Pál ellen felhozott vádak, amiért ő unokáját, Pálffy Miklóst el akarta űzni egyes birtokokból ?????
45. capsa 404. Kimutatás a királyi kincstár által lefoglalt és értékesített birtokokról ?????
45. capsa 405. Csáktornyai úriszéken elhangzott jobbágypanaszok 1676
45. capsa 406. Moravicza, Gomingye, Verbovszka és Gorni Lázy birtokok határjárása 1660
45. capsa 407. Jegyzék Zéchy Margitnak átadott ingóságokról ?????
45. capsa 408. Somlyó várához tartozó birtokok leírása ?????
45. capsa 409. Dalnok-i Székely Ferenc birtokaira vonatkozó feljegyzések ????
45. capsa 410. Keresztúri László Nyitra megyei birtokainak leírása ?????
45. capsa 411. Jászói konvent levele, ameylben Horváth Baltazár Jászó városában lévő házát minden teher alól mentesítik 1596
45. capsa 412. A Keresztúr család birtokainak öröklése kapcsán keletkezett per ?????
45. capsa 413. A Zrinyi-Frangepán birtokok vizsgálatára kiküldött bizottság jelentései 1672
45. capsa 414. I. Lipót engedélye Szécsényi György kalocsai érseknek a Vindisgrátz hercegnek elzálogosított birtokai kiváltására 1684
45. capsa 415. Pécs városának kiadott privilégium kivonata 1700
45. capsa 416. Zrinyi-Frangepán birtokok vizsgálatára, a felségsértés után kiküldött bizottság jelentése 1680
45. capsa 417. A Horvátországban lévő kincstári birtokok leírása 1682
45. capsa 418. Muraközben lévő egész jobbágytelek költségeinek kifizetése 1676
45. capsa 419. A magyar kamara elismervénye arról, hogy Kollonics Lipót a horvát bizottság iratait a magyar kamarának átadta 1680
46. capsa 420. A Zrinyi - Frangepán ügyben kelt különböző iratok 1672
46. capsa 421. Az óvári uradalom jövedelmeinek kivonata ????
46. capsa 422. A ledniczi uradalomban lezajlott ügyek kivonata 1690
46. capsa 423. Királyi határozat Kollonics Lipót esztergomi érsekhez a soproni Sárkány, majd Testetios ház ügyében 1698
46. capsa 424. Királyi mandátum Szelepcsényi György esztergomi érsekhez az oszlányi birtokok ügyében 1675
46. capsa 425. Szelepcsényi György fenti ügyben adott válasza 1675
46. capsa 426. Gobrica és Klana lakói közt lévő határvita 1678
46. capsa 427. Királyi határozat másolata Rákóczy Ferenc fiának és testvérének Juliannának ügyében 1698
46. capsa 428. Molnár György elismervénye Sopron vármegye nemeseinek jelenlétében a Lengyel nevű malom ügyében 1686
46. capsa 429. A Felvidéken a királyi kamara által elvett birtokok jegyzéke ????
46. capsa 430. Muraköz szigetéhez tartozó birtokok 1693
46. capsa 431. A pozsonyi királyi kamara levele Baranyai Istvánhoz a Besse-i Farkas családnak adott zálogbirtokok ügyében 1598
46. capsa 432. Baranyai István válasza a Farkas család birtokai ügyében 1598
46. capsa 433. A Bihar megyei Lees, Somogyi falu és Lovastelek puszta határjárása Középkor??! 1489
46. capsa 434. Levéltöredék Császár Oláh Miklós Sopron megyei Alsópásztori birtokba való beiktatásáról 1564
46. capsa 435. Magyar Kamara engedélye Kovács Istvánnak, Lakos Istvánnak és Nagy Istvánnak a Pest és Heves megyei Tiszavárkony, Sáp, Csemő, Pásztó és Túr birtokok tizede ügyében 1701
46. capsa 436. Benedek, barsi ispán levele a nyitrai káptalanhoz Pechfűze birtok ügyében ????
46. capsa 437. Az Esterházy úriszék előtt lezajlott per, amelyet Polyák Margit, Festl András felesége indított apja Polyák Dávid ellen 1701
  438.-441. Középkori gyűjtemény  
46. capsa 442. Krapina városának kérelme Lipót császárhoz ??????
46. capsa 443. Turóc vármegye levéltárában található iratok másolatai 1686
46. capsa 444. Hamburg város bíráinak levele, amelyben egy Chramor nevű hamburgi polgár a városban lévő házát Schuster Frigyesnek eladja Középkor?? 1417
46. capsa 445. Tamberger Péter Hamburgban lévő házát eladja Pentleim Krisztinának Középkor??! 1443
46. capsa 446. Ferdinánd herceg elismervénye a Sziléziában lévő Loszlau birtokra felvett pénzről 1696
46. capsa 447. Pasztaloczy báró számlája a sziléziai Loszlau birtokon elvégzett kaszálásról 1694
46. capsa 448. Végrendeleti egyezség Ibovics-i Vajrigh Károly és lányai Zsuzsanna és Sabrina közt 1609
46. capsa 449. III. Lipót különböző mandátumai a Likavai uradalommal kapcsolatban 1702
  450. Középkori gyűjtemény  
47. capsa 451. Lipót király mandátuma Kollonics Lipót érsekhez a pozsonyi klarisszák Csuna faluban lévő elhagyott malma ügyében 1696
47. capsa 452. Lipót király mandátuma Kollonics Lipót érsekhez Zichy István és a komáromi gabona prefektus viszályában Szőny falu vendéglője ügyében 1698
47. capsa 453. Lipót király mandátuma Kollonics Lipót érsekhez Kordios György és Maholányi János közti perben Eberhárd birtok ügyében 1700
47. capsa 454. Batthány Pál feleségének Illésházy Katalinnak megbízólevele 1668
47. capsa 455. Álmosd-i Somlyai István és Ver Mihály megbízólevele Pázmán Miklósnak Bocskay István elleni perükben 1584
47. capsa 456. Csázmai káptalan vizsgálata, amelyből kitűnik, hogy Czikulinyi Gyulának a Zrinyi birtokok jószágkormányzójának milyen birtokai voltak 1628
47. capsa 457. Gottviczei monostor pénzt kölcsönöz Pázmán Pétertől 1633
47. capsa 458. Érvek és ellenérvek Mád (Erdély) város ügyében ????
47. capsa 459. A magyar kamara megbízólevele Majtényi Mihálynak a Thurzó birtokok, Szempc és Cseklész lefoglalására 1636
47. capsa 460. Majthényi Mihálynak és Hadritius György adott utasítás a Thurzó birtokok lefoglalására 1636
47. capsa 461. Thurzó Sztaniszláv és Kristóf kötelezi magát, hogy testvérüknek Thurzó Miklósnak Temetvény várát átengedik 1600
47. capsa 462. II. Ferdinánd mandátuma Felső Magyarország kapitányainak, hogy Galgóc, Temetvény, Bajmóc, Szepes és Richnó várainak lefoglalásánál legyenek a Királyi Kamara segítségére 1636
47. capsa 463. Az esztergomi káptalan jelentése Végla-i Horváth Ilona, Thurzó Mihály özvegyének Hadritius Györgynek adott leveléről 1636
47. capsa 464. Az esztergomi káptalan jelentése Rimaszécs-i Zéchy Barbarának, Thurzó Ádám özvegyének Hadritius Györgynek adott leveléről 1636
47. capsa 465. A királyi kamara jelentése Thurzó Ádám özvegyének hitbére és özvegyi járandósága ügyében 1636
47. capsa 466. Ferdinánd király Thurzó Sztaniszlávnak ősi birotokaira, a Nyitra megyei Sempte, Galgóc, Temetvény és Bajmóc várára és a Szepes megyei Szepes és Richnó várára szabad rendelkezést engedélyez 1641
47. capsa 467. Az esztergomi káptalan előtt tett bevallás Thurzó Sztaniszláv fiai, Ádám és Mihály, valamint felesége Listhius Anna Rosina részéről a birtokok örökléséről 1629
47. capsa 468. Szepes megyei Krompach birtok megosztása a Thököly örökösök közt 1688
47. capsa 469. Miksa és Rudolf király Magyarországon eladott birtokainak felsorolása 1614
47. capsa 470. A király által elvett birtokok jövedelmei 1670-1674
47. capsa 471. A Mura folyó partján Ráckanizsa és Kottoribam közt fekvő birtokok felsorolása tulajdonosaikkal együtt ?????
47. capsa 472. Szentmiklós város és Sőjtőr, Endréd, Csapod, Sarod és Göbös birtokok urbáriuma 1660
47. capsa 473. Loszló városának és Rádlin, Vilchoa, Zanitszlov, Mssana, Poloma, Jasztrab, Mosztczenice, Tottkovicze, Skezifforo, Lazisa, Gorzicska, Ucsulsztó, Krosztossovicze, Ezerzovics, Turza, Kokkositze és Jedlownitz lakóinak és urbáriumának összeírása 1678
47. capsa 474. Jász és kunkerületek összeírása 1699
47. capsa 475. Az egri káptalan bizonyságlevele Péchy Gáspár vallomásáról 1560
47. capsa 476. Kesselőkő-i Majtényi Mihály végrendelete 1655
47. capsa 477. Bethlen Gábor az Abaújvári Bodokő birtokot a Tokaji uradalomhoz írja 1627
47. capsa 478. Sárváry Mária, Ziska Ferenc özvegyének végrendelete 1728
47. capsa 479. Hedli Mátyás végrendelete 1675
47. capsa 480. Szécsényi György és Horváth István pere a Nagycenk birtokon lévő kocsmáltatás ügyében 1701
47. capsa 481. Lippay György megjegyzései Pozsony várának a Pálffy család részére történt adományozásáról ??????
47. capsa 482. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele Esterházy Imre tiltakozásáról Keresztély Ágost szász herceg ellen Apor István végrendeletének végrehajtása tárgyában 1729
47. capsa 483. A Viczay örökösök birtokmegosztása 1682
47. capsa 484. Dolianszky Ferenc tiltakozása Pozsony város területén lévő birtokok ügyében 1729
  485. Középkori gyűjtemény  
47. capsa 486. Pallya István végrendelete 1751
47. capsa 487. A szepesi káptalan jelentéseinek másolata Rákóczy Pál részére 1633
47. capsa 488. Illyésházi Gábor utasítása az Árvai uradalom igazgatására 1625
47. capsa 489. Vinnerstorff-i Grann Ferenc Farkas végrendelete 1693
47. capsa 490. Lipót szabad rendelkezési jogot engedélyez Barlok Istvánnak 1701
47. capsa 491. Barlok István végrendelete 1719
47. capsa 492. Gutthi Országh Kristóf levele, amelyben Csejte várát és a hozzátartozó uradalmat mentesíti mindenféle adó alól 1573
  493. Középkori gyűjtemény  
48. capsa 494. Cherody János, esztergomi kanonok címeres levele 1575
  495.-502. Középkori gyűjtemény. Másolat a 496., 497., 498. és 502. számú oklevélről  
48. capsa 503. Thurzó György pecsétjével kiadott bizonyságlevelek a Thurzó, Vesselényi és Dersffy családra vonatkozólag 1595
48. capsa 504. A Felsőzelanyai bíró kötelezvénye Kopranicza város sörfőzőjének 1714
  505.-508. Hiányzik  
48. capsa 509. III. Lipót birtokadománya Losentein Mária Terézia részére 1727
48.capsa 510. Különböző családoknak a levéltárból Hackel kanonok által kiadott iratok 1784
48. capsa 511. A levéltáros jelentése arról, hogy a Szikora család nemesi levele nem található a levéltárban 1789
48. capsa 512. A levéltáros jelentése a Plathy család levéltárban található iratairól 1795
48. capsa 513. Sober báró Conti Péter Antal címereslevelét kéri a prímási levéltárból ?????
48. capsa 514. A Zerdahelyi családra vonatkozó, a prímási levéltárban található iratok 1791
48. capsa 515. Rosenberg grófja, Orsini Vince nemesi levelét kéri a prímási levéltárból 1791
48. capsa 516. Lonya Mihály családja Mislye-i birtokára vonatkozó iratok kiadatását kéri a prímási levéltárból 1791
48. capsa 517. Liptó vármegye levele Lippay György érsekhez Palugyay János özvegye Máriássy Zsófia perében 1654
48.capsa 518. Schlosbert Vendel a vele rokonságban lévő Majtényi család ellen a Berenc várában elkövetett erőszak miatt indított pere 1657
48. capsa 519. Lippay család iratai Sáskő és Kissziblye birtokra vonatkozólag ????
48. capsa 520. Tököly Miklós és Orlay András közt létrejött szerződés a Draskovics és Erdődy hagyaték ügyében 1666
48. capsa 521. Thököly István bevallása az Illésházy Györgytől és az Erdődy családtól zálogba vett Letova váráról 1662
48. capsa 522. Révay család Turóc megyei főispánságára vonatkozó iratok 1730
48. capsa 523. Lipót mandátuma Kollonics Lipót érsekhez Batthyány Ferenc perének elrendezésében 1699
48. capsa 524. Lipót mandátuma Kollonics Lipót érsekhez Pálffy Miklós és Pálffy Antal özvegye közti, Dévényújfalu tulajdonáról szóló per ügyében 1696
48. capsa 525. Az esztergomi káptalan levele Kollonics Lipót érsekhez a Jeszenszky családdal támadt vitája ügyében 1701
48. capsa 526. III. Károly mandátuma a Draskovics család és a királyi kincstár perében a Sasvári uradalom ügyében 1718
48. capsa 527. A dunántúli kerületi ítélőtábla Uszo György Gábor árváinak ügyét Esterházy Imre esztergomi érsekre bízza 1727
48. capsa 528. III. Károly mandátuma a Vásonkeő-i Zichy család vagyona ügyében 1726
48. capsa 529. Gyulay Ferenc panasza a Karva birtokon történt rablás ügyében 1739
48. capsa 530. Csáky Antal kinevezése Abaújvár megye főispánjává 1749
48. capsa 531. Csáky Miklós esztergomi érsek és testvére, Csáky Antal közti szerződés Nagyjan birtokra vonatkozólag 1756
48. capsa 532. Mária Terézia mandátuma Barkóczy Ferenc érsekhez a Pálffy család bazini és szentgyörgyi birtokai ügyében 1763
48. capsa 533. Esterházy Ferenc a Szent István rend nagykeresztjét kapja 1764
48. capsa 534. Maholányi család Lippay Györgynek adott számlája ????
49. capsa 535. Nemességkérvények Keresztély Ágost érsek idejében ?????
49. capsa 536. Nemesség- és honosítási kérelmek: Antonius Miksa, Waechter György, Procopius de Gollen, Sándor Menyhért, Hohenzollner hercegnő, Desseffy Sámuel, Gruber család, Ökelly Hugó és Vilmos, Berény család, Scrmage Péter, Raymundus Le Platt, Virmont hercege, Neunaber Ignác, Ortt József Ábrahám, Geer Károly, Czvotkovics Lőrinc, Febeur József, Laffert Ferdinánd, Joannis Le Espine, Turry Horácius, Lovas Mihály, Kallanek Sándor, Vierth Mihály, Fleishman Anselm, Petrasch család, Betz Ádám ?????
49. capsa 537. Czobor József árverésre bocsájtott birtokairól ?????
49. capsa 538. II. Lipót alatt beadott nemességkérelmek: Riegler Ferenc, Redl Ferenc, Tibold Ádám és György, Varlandy Ferenc, Novák Ferenc 1790
49. capsa 539. Csepreghy István és András nemességének megerősítése 1790
49. capsa 540. Csepreghy Mihály tájékoztatása Révay grófnő ügyében 1788
49. capsa 541. Bajnai Gulik végrendelete 1726
49. capsa 542. II. Ferdinánd király Lippay György esztergomi érseknek írott levelei különböző családok ügyében: Keglevics, Scheidelbon, Révay, Bossányi, Posár, Majtényi, Szunyogh, Reull, Zéchy 1654-1656
52. doboz 543. II. Ferenc nemességadományai Kramer, Vizer, Kenedics, Lippay, Gáll, Szatmáry és Bauer családoknak 1792
52. doboz 544. Marczel György felbári és bodóbári birtokainak összeírása 1736
52. doboz 545. A vasvári káptalan őrkanonokja a Csáky családra vonatkozó iratok kivonatát küldi Csáky Miklós érseknek 1752
52. doboz 546. Jenő és Vác határjárása 1805
52. doboz 547. Bakó János az Oláh családra vonatkozó iratok kiadatását kéri ?????
52. doboz 548. Különböző családok kérelmei a prímási levéltárban található nemesi vagy honosítási oklevelük iránt ?????
52. doboz 549. Különböző, az 1796. évi országgyűlésen beadott nemességkérelmek 1796
52. doboz 550. Magyarbéli uradalom eladására vonatkozó akták ?????
52. doboz 551. Barkóczy Sándor Skultétius Gábor ellen indított pere adóssága miatt 1766
52. doboz 552. Bars megyei Kisoroszi urbáriuma 1776
52. doboz 553. Jankovics György és Miklós nemesi levele 1576, 1742
52. doboz 554. Bellye és Ráckeve uradalmak eladományozása Mária Terézia Krisztina főhercegnő részéről, és az emiatt támadt per 1780, 1781
52. doboz 555. Skerlecz József és Batthyány Lajos levelezése Zarkaház uradalom ügyében 1794
52. doboz 556. Esterházy József Sellye és Vecse határvitáját elrendezendő megbízza Vizer mérnököt 1796
52. doboz 557. Horváth Zsigmond apai öröksége ügyében 1808
52. doboz 558. Miklósffy Imre, Esztergom vármegye alispánja Battyán és Patka birtokok eladományozása ügyében 1808
52. doboz 559. Az esztergomi káptalan által a prímási levéltárból kikölcsönzött iratok jegyzéke 1808
52. doboz 560. Turcsányi József, Nyitra vármegyei számtartó jelentése a Kővér család nemesítéséről 1809
53. doboz 561. Nemességkérelmek 1808
53. doboz 562. Károly Ambrus nemességadományai: Golling Antal, Köhler testvérek, Haderman Antal, Kussenics Tádé, Hajnik testvérek, Ágoston Elek, Lemhossek Mihály, Rudnyák testvérek, Ramassitter Ignác és József, Priviczer Alajos, Csintalan Ignác, Bonyevacz Fülöp 1808
54. doboz 563. Ormosdy családra vonatkozó iratok ??????
55. doboz 564. Pálffy család birtokaira vonatkozó iratok ??????
56. doboz 565. Prímáshoz benyújtott nemességkérelmek: Kukovits József, Petrovics József, Haáder György, Vindisch Lipót 1820
56. doboz 566. Nemességkérelmek: Andráhevich András, Beringer János, Christen Antal, Collinászy Flórián, Czinege István, Czobor Ferenc, Domján Márton, Háder György, Katona Zsigmond, Keresztúry József, Kim János, Koczián Frigyes, Kukovics József, Neulinger Mihály, Nyilassy József, Osvald István, Osztrovitz József, Pauer János, Petrovics József, Rósa József, Svaighofer Ferenc, Spiró György, Varga Vince, Vindisch Lipót, Woschitz Ferenc 1820
  567. Hiányzik  
56. doboz 568. Horváth Márton birtokadománya 1729
  569. Hiányzik  
56. doboz 570. Trencsén város igazoló levele Gremperger Györgynek, aki saját maga és családja török fogságból való kiszabadítására gyűjt 1628
56. doboz 571. A prédialista nemesek és Bakabánya városának viszálya 1640
56. doboz 572. Priberg-i Jankovitsch György kérelme a királyhoz Zrinyi Péter ellen az elfoglalt Balogh kúria ügyében 1671
56. doboz 573. Chikuliny Ferenc és a magyar kamara megegyezése a Zrinyi Miklós által okozott károk kiegyenlítéséről ????
  574. Középkori gyűjtemény  
56. doboz 575. Alcsuthoz tartozó birtokok határjárása 1716
56. doboz 576. Fancsik-Lázár család nőági örökösödése ügyében írt emlékirat Gyarak-i Grassalkovich Antalhoz 1754
56. doboz 577. Buebla gróf és Rumerskirchen báró közti megegyezés 1764
56. doboz 578. A svájci akadémia felveszi tagjai közé Giovane-i Ducinam Julianná-t 1793
56. doboz 579. Diack Terézia kérelme II. Józsefhez segélyért 1773
56. doboz 580. Borsod vármegye bizonyságlevele Harsányi Pál és László kétségtelen nemességéről 1805
57. doboz 581. Az Egyed család nemességének vizsgálata 1776
57. doboz 582. Egyed András bevallása Bogyó Jakabnak a nemespanyi örökléssel kapcsalatban 1753
57. doboz 583. Egyed András nemeslevele és egyéb iratai 1628
57. doboz 584. I. Lipót engedélye Feja Jánosnak Endrefalva birtokára 1701
57. doboz 585. Kys Gáspár, Péter és Ferenc nemeslevele 1615
57. doboz 586. A Kis, Serédi Veres és más családokra vonatkozó iratok ????
57. doboz 587. A Körmendy családra vonatkozó különféle iratok ????
  588. Hiányzik  
57. doboz 589. Thurzó Elek országbíró oklevele Dersházi Imre hagyatéka ügyében 1535

 
MKB-LUX Kft. A WEB-oldalt üzemelteti: MKB-LUX Kft. Budapest Prímási Levéltár Esztergom (c) All right reserved