1
Prímási Levéltár
Esztergom
Adatbázisok

         
Kezdőlap Kutatószolgálat A levéltár története Segédletek Kiadványok Adatbázisok Elérhetőség
         

ACTA RADICALIA    ARCHIVUM SAECULARE

Classis U.

De secularibus extraneorum ecclesiasticorum et beneficiatorum iuribus 

Az egyházmegyén kívüli rendek és javadalmasok világi jogai 

( - )

Az esztergomi érsekség közvetlen joghatósága alá nem tartozott egyházi szervezetek, intézmények és javadalmasok világi, főként birtokjogaira vonatkozó oklevelek és iratok tartoznak ebbe a sorozatba. Így a ius seculare egész területére kiterjedő legváltozatosabb jogi természetű iratok kerültek össze, mint a birtokok és haszonvételek adományozása, adásvétele, elzálogosítása és ezekkel kapcsolatos jogi akciók iratai, örökhagyományok, vám- és egyéb mentességek, ingó és ingatlan leltárak, bírói joghatóság adományozása, a győri püspökség 1715. évi és a szepesi káptalan 1597. évi urbáriumai és birtokleírásai, stb. De előfordulnak benne püspökségekre és más egyházi méltóságokra történt kinevezések is.

A sorozathoz tartozik még egy "Elenchus Classis U. De secularibus extraneorum ecclesiasticorum et beneficiatorum iuribus sub Cardinale Primate de Batthyán confectus". Ivrét nagyságú, papírkötésű könyv. Az első 16 (számozatlan oldalon) "Index in hoc elencho reperibilium" található, mely a címszó mellett a jelzetet (numerus) adja meg. Utána a számozott lapokon van a tulajdonképeni Elenchus, amely tartalmazza az irat jelzetét és bőséges tartalmi kivonatot. Az elenchus az Act. Prot. 66. szám alatt található.          

Raktáriszám

Jelzet Nr.

Leírás Évszám 
50. capsa 1. I. Lipót a kalocsai érsekséget Püsky János halála után Szelepcsényi György nyitrai püspöknek adja 1657
50. capsa 2. I. Lipót Szelepcsényi Györgyöt kancellárjává nevezi ki 1657
50. capsa 3. Szécsényi Pál kalocsai érsek levele a királyhoz, amelyben védőlevelet kér Volkra gróf elle 1702
50. capsa 4. A pozsonyi kamara levele Bogyiszló és Foktű lakosaihoz, nehogy a pécsi püspök és katonái halászati jogának érvényesítését megakadályozzák 1688
50. capsa 5. Pozsony vármegye bizonyságlevele Orczy Lőrinc és Patatics Gábor, kalocsai érsek közt támadt viszályról Ivánka puszta tizede ügyében 1742
50. capsa 6. Maholányi János elismervénye arról, hogy Kollonics Lipót a kalocsai érsekségtől 167 forintot felvett 1689
50. capsa 7. Pozsony vármegye bizonyságlevele Daroczy István és Pataj város tiltakozásáról a kalocsai érsekség ellen 1699
50. capsa 8. Nagy László György felterjesztése a királyi kamarához, amelyben azt javasolja, hogy a Bogyiszló melletti tavat, amelyet a Bogyiszlóiak erőszakosan elfoglaltak, csatolják vissza a kamarához ?????
50. capsa 9. A kalocsai érsekséghez tartozó püspökségek névsora 1691
50. capsa 10. A kalocsai érsekség tizedeinek visszaállítására született javaslatok ????
50. capsa 11. A kalocsai érsekség bevételeinek és kiadásainak kivonata 1688, 1689, 1691
  12.-13. Eredetijét 1779-ben átadták az egri érsekségnek, hitelesített másolata a középkori gyűjteményben található  
50. capsa 14. II. Ferdinánd az egri érsekséget Lippay Györgynek adja 1637
  15.-16. Középkori gyűjtemény  
50. capsa 18. Kassa és Jászó várában található ingóságok Szegedy Ferenc, egri püspök halála után 1675
  19. Középkori gyűjtemény  
50. capsa 20. A pécsi káptalan és püspökség kérelme a királyi kamarához, hogy az egyházi birtokok jövedelmét emeljék és az országos összeírásokból vegyék ki ??????
50. capsa 21. Radonay Ignác Mátyás pécsi püspök különféle levelei Kollonics Lipóthoz a királyi tisztviselők kihágásai, a protestánsok és más ügyekben 1700
50. capsa 22. Radonay Ignác Mátyás pécsi püspök különféle levelei a püspöki javak igazgatása tárgyában 1690
50. capsa 23. Radonay Ignác Mátyás pécsi püspök levele a nunciushoz az őt ért sérelmek tárgyában 1689
50. capsa 24. Radonay Ignác Mátyás pécsi püspök levele a királyhoz, amelyben védelmet kér ellenségei ellen 1700
50. capsa 25. Radonay Ignác Mátyás pécsi püspök kérelme a királyhoz Baranya megye főispáni címének elnyeréséért ?????
50. capsa 26. Radonay Ignác Mátyás pécsi püspök jelentése a sérelemről, amelyet két protestáns prédikátor követett el ellene pécsi kastélyában 1690
50. capsa 27. Visa János, a pécsi püspökség általános helynöke leírja a püspökség határait és állapotát 1699
50. capsa 28. Skerlecz Miklós, pécsi nagyprépost elismervénye arról, hogy a pécsi püspökség iratait Visa Jánosnak átadta 1696
50. capsa 29. A pécsi káptalan levele az esztergomi érsekhez, mivel a már visszaadott birtokait újra elvette a királyi kamara, valamint panaszkodik a püspökre 1701
50. capsa 30. III. Károly mandátuma Keresztény Ágost esztergomi érseknek, amelyben megbízza, hogy a pécsi püspökség, valamint a káptalan és a város közt kelt viszályt simítsa el 1714
50. capsa 31. A győri káptalan bizonyságlevele arról, hogy Napragyi Demeter győri adminisztrátor az általa megvásárolt Rákos malmot Baksay Péternek adományozta 1599, 1611
50. capsa 32. A győri káptalan bizonyságlevele arról, hogy Baksay János Rákos malmot a győri püspök engedélyével Csémy Jánosnak eladta 1641
50. capsa 33. Kollonics Lipót kalocsai érsek vizsgálata Rákos malom ügyében 1690
50. capsa 34. Keresztély Ágost győri adminisztrátor levele Győr vármegyéhez és káptalanhoz a város által visszatartott püspöki jövedelmek ügyében 1713
50. capsa 35. Győr vármegye válasza a fenti levélre 1713
50. capsa 36. A győri káptalan válasza a fenti ügyben 1713
50. capsa 37. Győr városa bemutatja kiváltságlevelét Keresztély Ágostnak 1713
50. capsa 38. Keresztély Ágost, mint győri adminisztrátor a fenti kiváltságlevél eltörlését kéri a királytól 1713
50. capsa 39. A győri püspökség urbáriuma 1715
  40. Középkori gyűjtemény  
50. capsa 41. II. Ferdinánd Lippay György veszprémi püspököt tanácsosává nevezi ki 1633
50. capsa 42. Lippay György, veszprémi püspök elismervénye Körtvélessy Istvánnak a püspöki tizedek bérlőjének 1636
50. capsa 43. II. Ferdinánd Szelepcsényi Györgynek veszprémi püspökséget adja 1647
50. capsa 44. III. Károly levele Keresztély Ágost esztergomi érsekhez, amelyben kéri, hogy az érsek Neszelrodt, fehérvári prépost és Volkra Ottó veszprémi püspök közti viszályt simitsa el 1714
50. capsa 45. Benkovits Ágost, nagyváradi püspök és a nagyváradi káptalan közt létrejött egyezség néhány birtokot illetőleg 1699
50. capsa 46. A nagyváradi püspök és Pálffy Katalin közt létrejött egyezség a Borsod megyei Aszaló birtokot illetőleg ????
50. capsa 47. Czybák Imre, nagyváradi püspök egy Zaka birtokon lévő telket minden teher alól mentesít 1534
50. capsa 48. III. Károly mandátuma Keresztély Ágost esztergomi érseknek, hogy Csáky Imre, nagyváradi püspök és a káptalan közt kelt viszályt simítsa el 1713
50. capsa 49. Trencsén vármegye bizonyságlevele egy bizonyos Predhuszti nevű út tárgyában, amely tulajdonjogáért a nyitrai püspökség Kosztolnamiticze és a nemesi tulajdonú Nemesmiticze harcol 1612
50. capsa 50. III. Ferdinánd király a Nyitrai püspökséget Szelepcsényi Györgynek adja 1648
50. capsa 51. Szelepcsényi György nyitrai püspöksége alatt szerzett javak listája 1655
  52.-53. Középkori gyűjtemény  
50. capsa 54. Mikulich Ignác Sándor zágrábi püspök Kollonics Lipót esztergomi érseknek küldött levele a zágrábi püspökség és Horvátország viszonyáról 1690
50. capsa 55. A zágrábi püspökség különféle kiváltsáleveleinek másolata ????
51. capsa 56. Diakóvári kerületben lévő birtokok felsorolása ?????
51. capsa 57. Plumbai Miklós, boszniai püspök diakóvári rezidenciáján történt meggyilkolása 1701
51. capsa 58. Az eszéki tiszttartó vádjai Plumbai Miklós, boszniai püspök ellen, aki kb. nyolcvan falut erőszakosan elfoglalt 1690
  59. Hiányzik  
  60.-63. Középkori gyűjtemény  
51. capsa 64. Az esztergomi káptalan elismervénye arról, hogy a Bars megyei Kisbény faluban lévő plébániát minden támadástól megvédi 1600
51. capsa 65. Az esztergomi káptalan és Nagyszombat városa közt létrejött szerződés borok ügyében 1629, 1696
51. capsa 66. Az esztergomi káptalan birtokaira és azok tizedeire vonatkozó oklevelek másolata ????
  67. Középkori gyűjtemény  
51. capsa 68. A szepesi káptalan és Thurzó János szepesi ispán közt létrejött csere Kenezfalva, Kispolyánka és Jankfalva birtokra vonatkozólag 1556
51. capsa 69. Báthory István, lengyel király határozata arról, hogy Guiczda és Podolincz tizedét ezután nem természetben, hanem pénzben fizeti a szepesi káptalannak 1579
51. capsa 70. Mágocsy Gáspár, Bereg és Torna megyei ispán és Bornemissza György szepesi prépost közt létrejött egyezség adó és birtok ügyekben 1584
51. capsa 71. II. Rudolf király levele Pethe Márton nagyváradi püspökhöz és szepesi préposthoz a Zemplén megyei Kisfalud és Zeghy birtok ügyében 1591
51. capsa 72. Pethe Márton szepesi prépost Király János Somodi városában lévő telkét minden teher alól felmenti 1595
51. capsa 73. Thurzó György nádor és Pethe Márton szepesi prépost közt létrejött szerződés Kisfalud, Zeghy és több szőlő ügyében ?????
51. capsa 74. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele arról, hogy Magócsy András Kisfalud és Zeghy birtokot Pethe Márton szepesi prépostnak visszaadta 1602
51. capsa 75. Thurzó György nádor levele Mágócsy Ferencnek, hogy Kisfalud és Zeghy birtokot a szepesi káptalannak adja vissza 1610
51. capsa 76. Thurzó György nádor levele Homonna-i Drugeth Györgynek, Zemplén vármegye ispánjának, hogy Kisfalud és Zeghy birtokot minden teher alól mentesítse 1610
51. capsa 77. Thurzó György nádor bizonyságlevele arról, hogy Kisfalud és Zeghy birtokot több szőlővel együtt Mágócsy Ferenc a szepesi káptalannak visszaadta 1610
51. capsa 78. A szepesi káptalan bizonyságlevele Szabó György esküjéről az Abaújvár megyei Somogyi birtokokat illetőleg 1610
51. capsa 79. A szepesi káptalan bizonyságlevele Szabó György tiltakozásáról a Somogyi birtokok jövedelmeinek megosztása miatt 1610
51. capsa 80. II. Mátyás mandátuma Abaújvár megye törvényszékéhez, amelyben visszavonja a Somogyi városban lévő házra tett adományát, mivel az a szepesi prépostság tulajdona 1616
51. capsa 81. Két szepesi kanonok elismervénye egy, a somogyi házat illető oklevélről 1618
51. capsa 82. A szepesi kamara levele, amelyben Liszka városának, Zeghy, Horváthi és Kisfalud birtokának tizedét Szentiványi Zsigmondnak adja át 1618
51. capsa 83. Pozsonyi káptalan bizonyságlevele, amelyben Forgács Zsigmond a Szentiványi Zsigmondtól megvásárolt Liszka városának tizedét a szepesi káptalannak adja 1618
51. capsa 84. Forgács Zsigmond elismervénye a Pázmány Péternek, Liszka városának tizedéért adott pénzösszegről 1618
51. capsa 85. II. Mátyás király megerősíti a fenti szerződést 1618
51. capsa 86. Az esztergomi káptalan két kanonokot küld Liszka városának és a hozzá tartozó birtokoknak kezelésére 1618
51. capsa 87. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele a fenti szerződésről 1618
51. capsa 88. A szepesi káptalan kanonkjainak levele Pázmány Péter esztergomi érsekhez, amelyben a fenti jogért minden évben tíz hordó bort adnak a Liszaki kerületből az érseknek 1618
51.capsa 89. A szepesi Szent Márton egyházban lévő Krisztus teste kápolna számadása 1627-1631
51. capsa 90. A szepesi prépostsághoz tartozó birtokok összeírása 1597
51. capsa 91. Liszka város esküdtjeinek vizsgálata a Kutasy család által birtokolt három szőlő ügyében 1630
51. capsa 92. Hosszutoty László, szepesi prépost tiltakozása, amiért jobbágya Vissászy Benedek nemesi címet kért 1630
  93.-95. Középkori gyűjtemény  
51. capsa 96. Putanicz János, a budai Szent Zsigmond prépotság prépostja leírja a hozzá tartozó birtokokat ????
  97. Középkori gyűjtemény  
51. capsa 98. I. Ferdinánd király bizonyságlevele, amelyben Oláh Miklós, a turóci prépostság adminisztrátora túróci nemesek ellen pert indít, akik a prépostság valcsai jobbágyait háborgatták 1557
51. capsa 99. A túróci prépostságot irányító jezsuita rend pere Csery Mihály, Vámos István és más sellyei nemesek ellen bizonyos kiváltságok ügyében 1598
51. capsa 100. II. Mátyás levele, amelyben a Nyitra megyei Vágsellyén lévő házat, amelyet Bocskay István ötszáz forintért Csuty Gáspárnak eladott, amíg az összeg kifizetésre nem kerül, magának fenntartja 1610
51. capsa 101. A magyar pozsonyi kamara levele a túróci prépostság Vágsellye városában lévő javainak összeírásáról 1612
51. capsa 102. Forgács Ferenc esztergomi érsek határozata arról, hogy a túróci prépostság a jezsuita rend visszaállításáig a király kezelése alatt áll 1613
51. capsa 103. Királyi megbízó levél Forgács Ferenc érseknek a túróci prépostság birtokainak igazgatásáról 1613
  104. Hiányzik  
52. capsa 105. Az esztergomi káptalan bizonyságlevele arról, hogy a Csuty Gáspár által birtokolt vágsellyei ház sohasem volt kiváltságolt 1617
52. capsa 106. Thurzó György mandátuma különböző birtokadományokról 1617
52. capsa 107. A nyitrai káptalan bizonyságlevele Csuty Gáspár vágsellyei házába történt beiktatásáról és az itt elhangzott tiltakozásokról 1617
52. capsa 108. Pázmány Péter, túróci prépostság adminisztrátora és Csuty Gáspár közt lezajlott per a vágsellyei ház ügyében 1617
52. capsa 109. Nagyszombat város elismervénye arról, hogy a vágsellyei birtokokat Illésházy István megváltotta 1610
52. capsa 110. A túróci prépostság Túróc vármegyei nemesek ellen felhozott vádjai ????
52. capsa 111. A túróci prépostság birtokairól elhajtott húsz juh ügyében indított per 1633
  112. Középkori gyűjtemény  
52. capsa 113. A landeki prépostság prépostjának tiltakozása a prépostsági birtokok, Landek, Hanusfalva és Alsólapsa bérbeadásáról Palócsai Horváth Istvánnak 1697
52. capsa 114. Benedek pápa bullája az esztergomi érsekhez a landeki prépostság birtokainak helyreállítása ügyében 1700
  115. Középkori gyűjtemény  
52. capsa 116. Ferdinánd király mandátuma a mislyei prépostság birtokainak megváltásáról 1631
52. capsa 117. II. Ferdinánd király adománylevele a mislyei prépostság részére 1653
52. capsa 118. Mislye várában található ingóságok jegyzéke 1639
52. capsa 119. Czegledy Albert egri nagyprépost és mislyei adminisztrátor összeírása és határozatai a mislyei prépostság birtokairól 1641
  120.-122. Középkori gyűjtemény  
52. capsa 123. Telekesy István, leleszi prépost ingóságainak összeírása 1640
52. capsa 124. A szepesi káptalan bizonyságlevele a jászói prépostság jobbágyainak panaszáról 1638
52. capsa 125. Homonnai Drugeth János országbíró levele Abaújvár megye alispánjához, hogy a Pongrác Baltazár és Tősér András nemesek által a jászói prépostság adminisztrátora ellen indított pert folytassa le 1641
  126. Középkori gyűjtemény !!??  
52. capsa 127. Különböző levelek Jani Ferenc, csornai prépost gazdálkodásáról 1702
52. capsa 128. Rajmond csornai atya elismervénye a magához vett tárgyakról és iratokról 1702
52. capsa 129. Csorna városának és Gyarmat falunak tiltakozása Jani Ferenc prépost ellen ????
52. capsa 130. A premontrei rend birtokainak leírása ?????
52. capsa 131. I. Ferdinánd király adománylevele a titeli prépostságnak Várkony birtokról 1540
52. capsa 132. I. Ferdinánd király utasítása Balassa Menyhért, barsi alsipán részére, hogy az általa erőszakosan elfoglalt, a felhévizi prépostság tulajdonában lévő birtokokat adja vissza 1548
52. capsa 133. II. Miksa határozata Fochter Farkas, soproni plébánosnak, hogy a pápóci prépostság birtokait szolgáltassa vissza a kanonokoknak 1565
52. capsa 134. Pozsonyi káptalan bizonyságlevele a győri püspökség tiltakozásáról Nádasdy Ferenc adományozási joga ellen 1653
52. capsa 135. Tájékoztatás a pápoci prépostság állapotáról és birtokairól ??????
  136. Középkori gyűjtemény  
52. capsa 137. I. Ferdinánd levele arról, hogy Lőcse városa megtarthatja a savniki apátság tulajdonában lévő Teplyka és Vydnika birtokot, amíg az apátság az árát ki nem fizeti 1550
52. capsa 138. Szepesi káptalan levele arról, hogy Thurzó Jeromos a savniki apátság birtokait: Savnik falut, Granovicza városát és Kubak, Vukarcsoncze, Kauny és alsó Sonata zálogban lévő birtokát Pixendorff Ruber Jánosnak adja át 1562
52. capsa 139. A szepesi kamara levele, amelyben a savniki apátság birtokait Tepliczat és Vidornikot Lőcse városára íratja 1569
52. capsa 140. A szepesi káptalan levelei a savniki apátság több birtokára vonatkozólag 1538, 1564, 1577
52. capsa 141. Több levél másolata a savniki apátság birtokaira vonatkozólag 1573
52. capsa 142. A szepesi káptalan bizonyságlevele arról, hogy Roszenu Mihály, savniki apát Vidernik és Teplicza falut Lőcse városának elzálogosította 1530-ban 1649
52. capsa 143. III. Ferdinánd király engedélye Lippay György esztergomi érseknek Vidernik és Teplicza birtok kiváltására és a savniki apátságnak való visszaadására 1650
52. capsa 144. III. Ferdinánd kiadja Lippay György érseknek a 137. számú irat másolatát 1650
52. capsa 145. A 139. számú levél átirata 1650
52. capsa 146. Szepesi káptalan levelei Vidernik és Teplicza birtokra vonatkozólag 1650
52. capsa 147. A magyar kancellária protocollumából készült másolatok több birtokadományra vonatkozólag 1651
52. capsa 148. Különböző javaslatok a savniki apátság birtokainak megváltására ????
53. capsa 149. Perbe idéző levél Tököly Istvánnak, a savniki apátság birtokainak jelenlegi tulajdonosának ?????
53. capsa 150. A szepesi káptalan bizonyságlevele Mráz Mihály savniki apát beleegyezéről, amely szerint Vidernik és Teplicza birtokokat Lippay György érsek Lőcse városától visszaveheti 1650
53. capsa 151. A szepesi káptalan jelentése, mely szerint Lőcse városa Teplica és Vidernik birtokát nem akarja visszaadni 1650
53. capsa 152. A szepesi káptalan bizonyságlevele Lőcse város perbe idézéséről 1650
53. capsa 153. Cháky László országbíró bizonyságlevele arról, hogy Lőcse városa az eperjesi törvényszéken nem jelent meg 1650
53. capsa 154. III. Ferdinánd Tököly Istvánnak és Zsigmondnak, valamint a savniki káptalannak Késmárk városára való jogait megerősíti 1655
  155.-157. Középkori gyűjtemény  
53. capsa 158. III. Ferdinánd a pilisi apátságot Szelepcsényi György nyitrai püspöknek adja 1648
53. capsa 159. Illyés András, erdélyi püspök és pilisi apát és Maholányi János közti birtokvita elrendezése 1696
53. capsa 160. Ramocsay Mihály bevallása az esztergomi káptalan előtt, amelyben a II. Mátyás király által neki adományozott szentgotthárdi apátságot visszaadja a királynak 1627
53. capsa 161. II. Ferdinánd király levele a Pázmány Péter által a szentgotthárdi apátságra hagyományozott pénzösszegről 1627
53. capsa 162. II. Ferdinánd király megerősíti a szentgotthárdi apátságra vonatkozó szerződést 1629
53. capsa 163. A fenti szerződés Lobkovics Poppel Éva és veje Csáky László által történt ellenjegyzése 1629
53. capsa 164. I. Lipót adománya, amelyben a Szécsényi Pál kalocsai érsek által birtokolt szentgotthárdi apátságot széküresedés esetén bizonyos feltételekkel Kollonics Lipótnak adja 1699
53. capsa 165. I. Lipót király a szentgotthárdi cisztercita apátságot a bécsújhelyi monostorhoz csatolja 1699
  166. Középkori gyűjtemény  
  167. Hiányzik  
53. capsa 168. Keresztély Ágost esztergomi érsek előtt lezajlott per a pálos rend priorja és a pannonhalmi főapát között néhány birtok ügyében 1723
53. capsa 169. A pécsváradi apátság javainak és jövedelmeinek leírása 1691
  170.-172. Középkori gyűjtemény  
53. capsa 173. A 172. számú oklevél másolata 1700
53. capsa 174. II. Mátyás király levele, amelyben a Szepes megyei Lechniczi kolostor Liszka és Bajna birtokát Mágócsy Ferencnek adja zálogba 1610
54. capsa 175. Szapolyai János király levele Fejér vármegyéhez, hogy a fehérvári őrkanonokság földjeinek, Byaterrnek és Iszkának a határait írja le 1537
54. capsa 176. A veszprémi káptalan jelentése a fehérvári őrkanonok részére folytatott nyomozásról Keresztur birtok ügyében 1647
  177. Középkori gyűjtemény  
54. capsa 178. Az esztergomi káptalan bizonyságlevele arról, hogy Ruber Pál, a felhévizi keresztes konvent mestere Ozor birtokot Ottlik Mártonnak és örököseinek bérbe adja 1598
  179. Középkori gyűjtemény  
54. capsa 180. Jaklin Balázs, nyitrai püspök végrendeletének végrehajtói a Szombathelyen lévő Jaklin házat a vasvári káptalanra íratják 1695
  181. Középkori gyűjtemény  
54. capsa 182. Esterházy Imre esztergomi érsek az esztergomi Erzsébet apácák birtokában lévő Szirák falut a váci püspökségnek adja 1728
  183.-186. Hiányzik, valószínűleg átadva a besztercebányai püspökségnek  
  187. Középkori gyűjtemény  
54. capsa 188. I. Ferdinánd király a Hrapkó kolostor tulajdonában lévő Sáros megyei Mochnia birtokot Eperjes városára íratja 1544
54. capsa 189. I. Ferdinánd király levele, amelyben a fehérvári prépost, mint királyi teljhatalmú megbízott, engedélyt ad Athynai Simon pécsi várkapitánynak, hogy a káptalan és a város kiváltságait megerősítse 1541
54. capsa 190. A győri püspök Pruk városa ellen indított pere a tizedek ügyében 1543
  191. Középkori gyűjtemény  
54. capsa 192. Pázmány Péter esztergomi érsek levele a nyitrai püspökhöz a Nyitra várossal kezdett ügylet ügyében 1634
54. capsa 193. Thurzó György nádor bizonyságlevele Mágócsy Ferenc és Pethe László, szepesi prépost közti birtokszerződésről 1610
54. capsa 194. Pethe László, szepesi prépost végrendelete, amelyben néhány birtokról kijelenti, hogy a szepesi prépostsághoz tartozik 1617
54. capsa 195. A pozsonyi káptalan bizonyságlevele arról, hogy a Zemplén megyei Szeghy és Kisfalud birtokot Mágocsy Ferenc a szepesi prépostságnak visszaadta 1649
54. capsa 196. Ferdinánd király levele az erdélyi fejedelemhez, amelyben kéri, hogy Hosszutothy László szepesi prépost halála után a Liszkai szőlőhegyen a fejedelem által elfoglalt birtokot adja vissza 1648
  197. Középkori gyűjtemény  
54. capsa 198. II. Rudolf király megerősíti a turóci jezsuiták tizedszedő jogát 1596
54. capsa 199. Kutasy János, királyi helytartó levele, amelyben a turóci prépostság összes tizedét a jezsuita rendnek ítéli 1597
54. capsa 200. Vágsellye város nemesei minden teher alól mentesülnek 1598
54. capsa 201. Vágsellye nemes városainak felmérése és a becsült érték kifizetése a jezsuita rendnek 1598
54. capsa 202. Pázmány Péter elismervénye a Révay Mártonnak kiadott, a túróci prépostságra vonatkozó iratokról 1617
54. capsa 203. Szelepcsényi György érsek számlái az általa megszerzett és a sági prépostságnak, valamint a pilisi apátságnak adományozott birtokokról 1685
54. capsa 204. A pozsonyi királyi kamara a bécsi kamarára bízza a lechniczi kolostor birtokainak Mágocsy Gáspárra íratását 1670
  205. Középkori gyűjtemény  
54. capsa 206. Pest vármegye bizonyságlevele arról, hogy Volkra Ottó veszprémi püspök figyelmeztette az esztergomi érseket a budai tizedek ügyében 1718
54. capsa 207. Baranya vármegye bizonyságlevele a pécsi püspökség tulajdonában lévő Kölked és Mohács birtokokról elhajtott juhok ügyében 1725
54. capsa 208. Baranya vármegye vizsgálata a fenti ügyben 1725
54. capsa 209. Veszprém vármegye figyelmeztetése a veszprémi püspökség prefektusának, hogy a kisfaludi bortizedek behajtásánál helyes mértéket használjon 1724
  210. Hiányzik  
54. capsa 211. Kamarai határozat az üresedésben lévő veszprémi püspökségről 1773
54. capsa 212. A veszprémi püspökségre vonatkozó iratok listája ?????
54. capsa 213. A veszprémi káptalan előterjesztése Juthas puszta urbáriuma ügyében 1798
54. capsa 214. Értekezés a zágrábi püspökség területén lévő birtokok adományozási jogáról 1828
54. capsa 215. A veszprémi káptalan Gyulaffy László által bérbe vett birtokain élő jobbágyok összeírása 1568??
54. capsa 216. A Borsmonostori apátság és a Nádasdy család közti vita 1548???
54. capsa 217. A magyar kamara prefektusának levele a Zaszad hegyéről behajtandó száz hordó bor ügyében 1678
54. capsa 218. A pécsi püspök kérelme a királyhoz Pécs városának kormányzására kiküldött tisztviselők ügyében 1713
54. capsa 219. A pozsonyi káptalan másolata Tardoskedd és Nyárhíd, valamint Surány és Komjáti közti 1581. évi határkijelölésről 1697
54. capsa 220. Az elefánti kolostor történetének kivonata 864-1544
54. capsa 221. Mária Terézia megerősíti Esterházy Ferenc 1757-ben kelt alapítólevelét az Irgalmas rend pápai kórháza számára 1757
54. capsa 222. A irgalmas rend pápai kórházára tett Esterházy Pál alapítvány és annak felhasználása 1936 !!!
  223. Hiányzik  
54. capsa 224. I. Ferenc király oklevele az Erzsébet apácák budai zárdája számára 1808
54. capsa 225. Az Erzsébet apácák budai zárdájának 1971-ben beszolgáltatott iratai ?????
  226. Hiányzik  

 
MKB-LUX Kft. A WEB-oldalt üzemelteti: MKB-LUX Kft. Budapest Prímási Levéltár Esztergom (c) All right reserved