1
Prímási Levéltár
Esztergom
Adatbázisok

         
Kezdőlap Kutatószolgálat A levéltár története Segédletek Kiadványok Adatbázisok Elérhetőség
         

ACTA RADICALIA    ARCHIVUM SAECULARE

Classis V.

Archivi primatialis actorum publicum Regni statum in genere et in particulari concernentia 

A prímási levéltárban található, az ország állapotára általánosan és részleteiben vonatkozó iratok 

( - )

A sorozat az esztergomi érsekek közjogi és politikai működésével összefüggően keletkezett iratok gyűjteménye, amely a magyar történelem hat évszázadára (XIII.-XVIII. sz.) vonatkozóan tartalmaz részben egyedül álló, részben elsőrendű, vagy közel elsőrendű forrásanyagot. Az anyag megoszlása azonban nem egyenletes, illetőleg arányos az érintett századokban lefolyt történelmi eseménycsoportokhoz viszonyítva, mert míg egyes korszakok, mint pl. az ellenreformáció korszaka, melyet Bethlen, Pázmány neve fémjelez, gazdag anyaggal vannak képviselve, addig másokra, mint Miksa és I. Rudolf királyok uralkodásának idejére alig esik néhány darab. Ez utóbbiak okát abban is kereshetjük, hogy nagyjából egybeesik az esztergomi érsekség hosszú sedis vacantia korszakával (1573-1596).

A sorozathoz tartozik még egy "Elenchus Archivi Primatialis actorum publicum Regni statum in genere et in particulari concernentium sub Cardinale Primate de Batthyán confectus 1793". Ivrét nagyságú, papírkötésű könyv. Az első 29 (számozatlan oldalon) "Index in hoc elencho reperibilium" található, mely a címszó mellett a jelzetet (numerus) adja meg. Utána a számozott lapokon van a tulajdonképeni Elenchus, amely tartalmazza az irat jelzetét. Az elenchus az Act. Prot. 67. szám alatt található.

A Libri Transumptorum szokásos jelzései itt hiányoznak, de a sorozathoz tartozik egy három füzetből álló "Transumpta actorum publicum Regni statum concernentium" című iratgyűjtőben lévő másolati könyv, amelyben azonban csak a legfontosabb - összesen húsz darab - oklevelek másolatait találjuk. Jelzete Act. Prot. 120.         

Raktáriszám

Jelzet Nr.

Leírás Évszám 
  1.-10. Középkori gyűjtemény  
55. capsa 11. Az erdélyi fejedelelmség 1642. évi országgyűlésének határozatai II. Rákóczy György fejedelemmé választása ügyében 1642
55. capsa 12. Károly, angol király javaslatai János György szász hercegnek 1625
55. capsa 13. III. Ferdinánd király II. Rákóczi György híveit a koronához való hűségre szólítja fel 1644
55. capsa 14. Esterházy Miklós nádor véleménye arról, hogyan lehet fellépni II. Rákóczy György és hívei ellen 1633
55. capsa 15. Esterházy Miklós nádor levele a magyar vármegyékhez hadsereg felállítása ügyében 1634
55. capsa 16. Ferdinánd király mandátuma a magyar királyság katonaságához 1644
55. capsa 17. A kassai főkapitány levele a magyar kamarához rossza helyzetükről 1631
55. capsa 18. Haller György levele az esztergomi érsekhez az Erdélyi Fejedelemség állapotáról ?????
55. capsa 19. Haller István levele a fejedelem haláláról és a fejedelem választó országgyűlés összehívásáról ?????
55. capsa 20. Haller István másik levele az Erdélyi Fejedelemség irányításáról ?????
55. capsa 21. I. Lipót hadsereg részére kiadott szabályzata 1696
55. capsa 22. A kassai kerület vármegyéinek és városainak adójáról szóló kimutatás 1702
55. capsa 23. A fentihez hasonló táblázat az 1698. és 1699. évekre 1698, 1699
55. capsa 24. Felső Magyarország és a dunántúli vármegyék portáinak összeírása 1647, 1648
55. capsa 25. Az adó szétosztása néhány városban és megyében ?????
55. capsa 26. A Vasvár megyei hadsereg elszállásolására beszedett adó ?????
55. capsa 27. Pozsony vármegye irata Kollonics Lipót érsekhez a katonaság részéről a vármegyéket ért sérelem ügyében ????
55. capsa 28. Rövid kimutatás arról, hogy a Magyar Királyságnak és csatolt részeinek mennyi adót kell fizetnie 1698 és 1700 közt 1698-1700
55. capsa 29. Esztergom vármegye számításai a téli és nyári katonai adóról 1697
55. capsa 30. Esztergom vármegye hadiadójának elosztása 1697
55. capsa 31. Gömör vármegye levele az érsekhez a hadiadó csökkentése tárgyában 1699
55. capsa 32. Hadiadót kimutató táblázat 1683-1689
55. capsa 33. Császári hadsereg szétosztása Csehországban, Moráviában, Alsó- és Felsőausztriában és az Erdélyi Fejedelemségben 1699
55. capsa 34. Moson vármegye nemesi kúriái és nemesei után szedett adó 1699
55. capsa 35. Moson vármegyei hadiadóról szóló kimutatás 1699
55. capsa 36. Moson vármegye kérelme a hadiadó csökkentése tárgyában 1698-1699
55. capsa 37. Adószétosztás 1699-1701
55. capsa 38. Adószétosztás 1696-1698
56. capsa 39. Az adóhátralék szétosztása a Felső-magyarországi megyéknél 1672
56. capsa 40. Tervezet a katonaság téli elszállásolására Magyar Királyságban és az Erdélyi Fejedelemségben 1696
56. capsa 41. Nyitra vármegye hadiadója 1698-1699
56. capsa 42. Nádori felterjesztés a Magyar Királyság hadiadójáról 1693
56. capsa 43. Tervezet a Maros-Tisza határon állomásozó rác hadsereg ellátásáról 1703
56. capsa 44. Királyi leirat a nádorhoz a hadiadó szétosztása ügyében 1697
56. capsa 45. Az esztergomi érsek levele Lengyelország püspökeihez a Magyar Királyságban igen elterjedt protestantizmus állapotáról 1645
56. capsa 46. Tervezet a Magyar Királyság határain belül elkövetett bűnök megbüntetéséről 1693
56. capsa 47. Az erdélyi sószállítás ügyében készült feljegyzések 1695
56. capsa 48. Hont vármegye felterjesztése a királyhoz a tizedek ügyében 1699
56. capsa 49. Hont vármegye felterjesztése a Selmecbánya által elvett Stefoltó birtok ügyében ?????
56. capsa 50. Szabolcs vármegye sérelmei a hadiadó és a katonaelszállásolás miatt ?????
56. capsa 51. Sennyey Sándor levele Homonnai Drugeth Jánoshoz az erdélyi felkelés ügyében 1636
56. capsa 52. Rákóczi György pontja a császár ellen 1643
56. capsa 53. Rákóczi György levele, amelyben a török és más nemzetek segítségét kéri és szövetséget ajánl 1637
56. capsa 54. Rákóczi György levele a vármegyékhez, amelyben a császár elleni felkelésre bíztat ?????
56. capsa 55. Az erdélyi fejedelem, a francia küldött és más szövetségek közti szerződés cikkelyeinek módosítása 1643
56. capsa 56. Rákóczi György, erdélyi fejedelem levele a Magyar Királyság megyéihez, amelyben a király elleni felkelésre bíztat 1644
56. capsa 57. Nagylessenye-i Nagy Ferenc jelentése Vesselényi Ferenc, Nádasdi Ferenc, Zrinyi Péter és Rákóczi fejedelem összeesküvéséről 1676
56. capsa 58. Rákóczi György fejedelem mozgalma kapcsán született irat, amely azt mutatja ki, hogy a király nem adott okot a lázadásra ?????
56. capsa 59. Teljhatalmú megbízás Ferdinánd királytól Esterházy Miklósnak, Gőcz Jánsonak, Pucham Kristófnak, Chák Lászlónak és Szécsényi György püspöknek a Rákóczi Györggyel megkötendő békére 1638
56. capsa 60. Rákóczi György levele a nádorhoz Bethlen István veszélyes vállalkozásairól 1638
56.capsa 61. III. Ferdinánd utasítása a hadsereg számára 1744
56. capsa 62. A török követ levele a magyar királyhoz a hadi helyzetről 1621
56. capsa 63. Jósa István levele az érsekhez az erdélyi csatározásokról ????
56. capsa 64. Az 1610 és 1696 közti oktavális törvényszékek határozatairól 1610-1696
56. capsa 65. Máramaros vármegye felterjesztése a megyére kirótt hadiadó ügyében ?????
56. capsa 66. Bars vármegye felterjesztése a megyére kirótt hadiadó ügyében ?????
56. capsa 67. Szatmár vármegye kifogásai a hadsereg és a hadiadó ügyében ?????
56. capsa 68. Ferdinánd király határozata az erdélyi fejedelemmel való szerződéskötésre 1637
56. capsa 69. Esterházy Miklós nádor levele a császárhoz az erdélyi fejedelem ügyében 1626
56. capsa 70. A haditanács beadványa a Dunán innen és túl állomásozó katonaságról ????
56. capsa 71. A Habsburg ház trónörökösödéséről a Magyar Királyságban ?????
56. capsa 72. Lippay György érsek felterjesztése a királyhoz  
56. capsa 73. Tár Gáspár jelentése az erdélyi fejedelemhez, amelyben többek között a fiatal fejedelemről is ír ?????
56. capsa 74. Az erdélyi fejedelem és a törökök közti nehézségekről 1644
56. capsa 75. Királyi biztosok javaslatai az erdélyi fejedelemnek a béke helyreállítására ?????
56. capsa 76. Sennyey István, váci püspök jelentése a német császár és Bethlen Gábor erdélyi fejedelem közti viszályról 1626
56. capsa 77. Az 1616. évi erdélyi országgyűlés cikkelyei 1616
56. capsa 78. Az erdélyi fejedelem levele a német császárhoz a nagyszombati egyezségről és a lengyel támadásról 1616
56. capsa 79. II. Mátyás válasza a fenti levélre 1616
56. capsa 80. Az erdélyi fejedelem levele II. Mátyás királyhoz Lippa és Jenő vára ügyében 1616
56. capsa 81. II. Mátyás levele Homonnai Drugeth Györgyhöz Bethlen Gábor ügyében ?????
56. capsa 82. Szatmár vármegye elküldi a királynak az erdélyi rendek levelét ????
56. capsa 83. Királyi mandátum Homonnai Drugeth Györgyhöz a katonai készülődés ügyében 1616
56. capsa 84. II. Mátyás levele Bethlen Gáborhoz Lippa átadásáról a töröknek 1617
56. capsa 85. II. Mátyás király nyílt levele, amelyben a Tiszán túli katonákat és hajdúkat a király iránti hűségre buzdítja 1616
56. capsa 86. Szatmár vármegye levele Szabolcs vármegyéhez, amelyben a király iránti hűségre buzdítja ?????
56. capsa 87. II. Mátyás levele Molároth Jánoshoz Homonnai Drugeth György és Bethlen Gábor viszálya ügyében 1616
56. capsa 88. Az erdélyi szász nemzet levele Homonnai Drugeth Györgyhöz ?????
56. capsa 89. Az erdélyi rendek levele II. Mátyáshoz Lippa várának jövedelmei ügyében 1616
56. capsa 90. Bethlen Gábor erdélyi fejedelemhez írt levél, amelyben biztosítják a fejedelmet, hogy a császár engedélyezi, hogy területén a fejedelem hadserege átvonuljon ?????
56. capsa 91. Kittenics Horváth György, magyar kamarai titkár jelentése Rákóczi György erdélyi fejedelemnek a lengyel háborúról 1656
56. capsa 92. Megjegyzések a fenti levélhez, többek között az erdélyi helyzetről is ad tájékoztatást ????
56. capsa 93. Konstantinápolyból írt levél az erdélyi fejedelem török megerősítéséről 1636
56. capsa 94. Esterházy Miklós nádor véleménye arról, hogy a királyi megbízottak hogyan tárgyaljanak az erdélyi fejedelemmel ????
56. capsa 95. Az erdélyi fejedelem feltételei a királyi biztosokkal folytatott tárgyaláson ?????
56. capsa 96. A királyi biztosok válaszai a fenti feltételekre ?????
56. capsa 97. Az erdélyi fejedelem megbízottjainak válasza a fenti feltételekre ???
56. capsa 98. A királyi biztosok válaszai ?????
56. capsa 99. A királyi biztosok és az erdélyi fejedelem megbízottjai közt támadt nézeteltérés kapcsán született királyi határozat 1626
56. capsa 100. Az erdélyi fejedelem határozata egy bizonyos esküvő tárgyában ?????
56. capsa 101. Az erdélyi fejedelem követeinek előterjesztése a királyhoz ?????
56. capsa 102. Az erdélyi fejedelem feltételei ????
56. capsa 103. Különböző szerződések a király és Bethlen Gábor, erdélyi fejedelem között ?????
56. capsa 104. Ferdinánd levele Homonnai János kassai főkapitányhoz a törökökhöz menekült Bethlen István ügyében 1631
56. capsa 105. Pázmány Péter, túróci prépost utasítása a nagyszombati egyezmény betartásáról és a békesség megőrzéséről 1616
56. capsa 106. Királyi utasítás Végla-i Horváth Gáspár számára Erdélybe 1617
56. capsa 107. Királyi utasítás Pázmány Péter számára a hajdúk felkelése ügyében 1616
56. capsa 108. Ferdinánd király levele Pázmány Péterhez Bethlen István törökhöz való szökése ügyében 1636
56. capsa 109. Bethlen Gábor nyílt levele a katonákhoz, amelyben saját maga hűségére szólítja fel 1616
56. capsa 110. Az erdélyi fejedelem nyílt levele Böszörmény, Szoboszló, Hatház, Nánás, Dorog, Fedény, Polgár és Nyíregyház katonáihoz 1616
56. capsa 111. Az erdélyi országgyűlés hetedik cikkelye Jenő várának ügyében ?????
56. capsa 112. Forgách Zsigmond gróf levele Simonyi Gyögy, Turry István és Gombos András katonaságának helyzetéről 1616
56. capsa 113. Thurzó György nádor levele az erdélyi fejedelemhez a császár fejedelemnek okozott káráról 1616
56. capsa 114. Magyarország nádorának levele Keselius bíboroshoz a Felső Magyarországon kezdődő mozgolódás ügyében 1616
56. capsa 115. Magyarország nádorának levele a hajdúkhoz a Felső Magyarországon csoportosuló hajdúk ügyében 1616
56. capsa 116. A nádor levele Kleselius bíboroshoz, amelyben közli, hogy Bethlen Gábor erdélyi fejedelem követeket küldött hozzá 1616
56. capsa 117. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem levele a nádorhoz Várad és Jenő vára ügyében 1616
56. capsa 118. II. Mátyás mandátuma Forgács Zsigmondhoz a hajdúk ügyében 1616
56. capsa 119. Esterházy Miklós nádor levele a közte és az erdélyi fejedelem között támadt viszályról 1631
56. capsa 120. Erdélyi országgyűlés cikkelyei 1636
56. capsa 121. Esterházy Miklós nádor különböző levelei a török mozgolódásával kapcsolatban ????
56. capsa 122. Ferdinánd király mandátuma a magyar királyi kamarához Sárospatak vára ügyében 1636
56. capsa 123. II. Mátyás király mandátuma, amelyben az erdélyi fejedelmet tárgyalásra Prágába hívja 1617
56. capsa 124. Thurzó György nádor levele a királyhoz az erdélyi fejedelem és Hommonay ügyében 1616
56. capsa 125. A hajdúk kapitányának levele a nádorhoz arról, hogy az erdélyi fejedelem nemcsak Lippát és Jenőt, de Várad várát is át akarja adni a töröknek 1616
56. capsa 126. Bethlen Ferenc levele a Pázmány Péterhez kérelme ügyében 1636
56. capsa 127. Ferdinánd király mandátuma Ung vármegye főispánjához az ország fennmaradása céljából 1636
56. capsa 128. Bethlen Gábor kiküldi teljhatalmú megbízottjait Thurzó Imrét, Sándor Jánost, Kassay Istvánt és Frater Istvánt a Nikolsburgi tárgyalásokra 1621
56. capsa 129. Thurzó Staniszláv Thurzó Imre helyett teljhatalmú megbízott lesz 1621
56. capsa 130. Arnold királyi miniszter jelentése a Rákóczi felkeléséről 1632
56. capsa 131. Lipót és Thököly közti békekötés és fegyverszünet irata 1688
56. capsa 132. Franciország, Anglia, Hollandia, Lengyelország és az Erdélyi Fejedelemség állapotáról jelentés 1690
56. capsa 133. Haller György levele a győri püspökhöz, amelyben közli, hogy az erdélyi fejedelem háborút akar indítani a császár ellen 1632
57. capsa 134. A királyi követek válaszai és határozatai az Eperjesi tárgyalásokon 1633
57. capsa 135. Jelentés a Rákóczi felkelésről 1657
57. capsa 136. Feltételek, amelyekkel Drégelypalánk várát visszaadnák az érsekségnek ????
57. capsa 137. Bethlen özvegyének bejelentése Munkács váráról 1623
57. capsa 138. Utasítás Gál Péternek 1623
57. capsa 139. Utasítás a prágai béketárgyalásra kiküldött követeknek: Pázmány Péternek, Lépes Bálintnak, Hoffkircher Györgynek és Révay Péternek 1617
57. capsa 140. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem levele Hoffman Györgyhöz, amelyben salvum conductum-ot kér 1617
57. capsa 141. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem levele a királyhoz Homonnay György által őt ért sérelem ügyében 1617
57. capsa 142. Az erdélyi fejedelem levele Pázmány Péter érsekhez a zavargók ellen 1617
57. capsa 143. Péchy Simon Pázmány Péterhez küldött levele 1617
57. capsa 144. Különböző sérelmek Bethlen Gábor, erdélyi fejedelem ellen ?????
57. capsa 145. Az erdélyi fejedelem levele Hakas-Hasson basához Lippa vára ügyében 1616
57. capsa 146. Az erdélyi fejedelem levele Szkendek basához, amelyben fejedelmsége ellenséges megtámadásától tart ?????
57. capsa 147. Pázmány Péter jelentése a Bethlen által töröknek átadott várakról ?????
57. capsa 148. Reniger, királyi követ jelentése Konstantinápolyból 1655
57. capsa 149. II. Ferdinánd király oklevele Erdély rendjeinek a béke megtartásáról 1630
57. capsa 150. Általános amnesztia mindazoknak, akik megadták magukat Ferdinánkdnak 1633
57. capsa 151. Rákóczy György, erdélyi fejedelem esküje 1631
57. capsa 152. Az erdélyi fejedelem követelése Opulia és Ratibor, illetve Munkács és Tokaj várát illetőleg ?????
57. capsa 153. Az erdélyi fejedelem kéri a királytól, hogy a Bethlen Péter által elvett dolgokat adja vissza ?????
57. capsa 154. A király válasza a fenti kérelemre ??????
57. capsa 155. Ferdinánd király levele a megyékhez Bethlen István ügyében ???????
57. capsa 156. Ferdinánd király levele a Homonnai családhoz Bethlen Péter embereinek megfigyelése ügyében 1636
57. capsa 157. Királyi határozat a 153. számú ügyben ?????
57. capsa 158. Az erdélyi fejedelem követeinek válasza a fenti határozatra ?????
57. capsa 159. Az erdélyi fejedelem válasza a nádornak ?????
57. capsa 160. Az erdélyi fejedelemség cikkelyei Rákóczy György fejedelemsége alatt 1636
57. capsa 161. Esterházy Miklós nádor jelentése Károlyi vallomása alapján ?????
57. capsa 162. Az érsek és a nádor jelentése Bethlen István hadműveleteiről ????
57. capsa 163. Az erdélyi fejedelem levelének másolata, amelyben előadja az okokat, amiért Bethlen István átállt a törökhöz ?????
57. capsa 164. Királyi határozat az erdélyi fejedelem pontjaira a tokaji bizottság és a jezsuiták ügyében ?????
57. capsa 165. Esterházy Miklós véleménye az erdélyi fejedelem Eperjesi tárgyalásra előterjesztett követeléseiről 1633
57. capsa 166. Az erdélyi fejedelem megjegyzései a császárnak törökkel kötött megegyezéséről 1625
57. capsa 167. A nádor megjegyzései az eperjesi tárgyalásra kiküldött királyi biztosok utasításaihoz 1633
57. capsa 168. II. Ferdinánd király megbízólevele az eperjesi tárgyalásra kiküldött megbízottaknak 1633
57. capsa 169. Bethlen István levele a vármegyékhez Rákóczy György ellen 1636
57. capsa 170. A törökökkel megkötött békéhez csatolt melléklet 1616
57. capsa 171. Az erdélyi fejedelem követeivel Pozsonyban kötött szerződés első jegyzőkönyve 1626
57. capsa 172. A nádor levele az erdélyi fejedelemhez, amelyben a törökök elleni harcra és a Magyar Királyság védelmére szólít fel 1626
57. capsa 173. Sennyey István levele az esztergomi érsekhez, hogy tájékoztassa őt az eperjesi tárgyalásokról 1635
57. capsa 174. ifj. Bethlen István és Zólyomy Dávid amnesztiája 1631
57. capsa 175. Hajdúknak adott amnesztia 1631
57. capsa 176. II. Ferdinánd levele Pázmány Péter érsekhez a Kun Lászlóval, Balassa Andrással, Soós Istvánnal és Darholtz Ferenccel kötött megegyezésről 1636
57. capsa 177. A nádor véleménye az erdélyi fejedelem Magyarországon fekvő birtokairól ?????
57. capsa 178. A nádor levele az erdélyi fejedelemhez, amelyben megmagyarázza miért rendelt el általános felkelést a magyar király ?????
57. capsa 179. Bethlen István különböző levelei a budai törökökhöz ?????
57. capsa 180. Az erdélyi fejedelemség rendjeinek nevében írt levél Bethlen Istvánhoz, amelyben megtiltja, hogy a török vezérrel levelezzen 1636
57. capsa 181. A magyar király és az erdélyi fejedelem szerződése arról, hogy a fejedelem lemond a magyar királyi címről és pecsétről, de megkapja Tokaj és Ecsed várát ????
57. capsa 182. Az erdélyi fejedelem küldötteinek levele a király küldötteihez a Ledniczi birtok ügyében 1633
57. capsa 183. Az erdélyi kancellária levele a magyar királyi kancelláriához a törökkel kötött szerződésről ?????
57. capsa 184. Az erdélyi fejedelemmel kötött béke részlete 1599
57. capsa 185. Törökök által írt levél Bethlen István védelmében ????
57. capsa 186. A budai vezér levele Lippay György esztergomi érsekhez, amelyben békés szándékáról és Musztafa Aga Magyarországra küldéséről biztosítja ?????
57. capsa 187. Az erdélyi fejedelemség követeinek levele a Belga konfederáció tagjaihoz arról, hogy az osztrák ház megsértette az erdélyi fejedelmség rendjeinek jogát ?????
57. capsa 188. Kornis Zsigmond, erdélyi főkapitány és Ibrányi Mihály, varasdi kapitány levele a királyhoz a török mozgolódásáról ????
57. capsa 189. A király hadi készülődései ?????
57. capsa 190. Ellenérvek a nádori vélemények ellen ?????
57. capsa 191. Különböző vélemények a török erdélyi háború ellen és mellett ?????
57. capsa 192. Jelentés az erdélyi fejedelmekről és az erdélyi bevett vallásokról 1713
57. capsa 193. II. Ferdinánd levele Pázmány Péterhez az Eperjesi béketárgyalásokkal kapcsolatban 1633
57. capsa 194. Királyi megjegyzések a Rákóczi szabadságharccal kapcsolatban 1704
57. capsa 195. Összefoglalás Mansfeld Ernest működéséről ?????
  196. Középkori gyűjtemény  
57. capsa 197. Nádori vélemény az erdélyi fejedelemség katonai összeírásáról ?????
57. capsa 198. A bányai kamara véleménye a pénz romlásról ?????
57. capsa 199. Bethlen levele Pázmány Péterhez az erdélyi viszályokról és a török haderőről 1636
57. capsa 200. II. Ferdinánd levele Pázmány Péterhez az erdélyi mozgolódásról és két, török fogságában lévő ferencesekről ?????
57. capsa 201. Bocskay István részére kiadott "salvus conductus" 1594
57. capsa 202. Utasítás Pázmány Péter számára Thurzó György nádor halála után az ország irányításáról ?????
57. capsa 203. Károly király kettős levele Várdai Pál esztergomi érsekhez Salm Miklós és Thurzó Elek özvegye közt kirobbant viszály ügyében 1544
57. capsa 204. Ferdinánd király mandátuma Morávia és Magyarország határvitája ügyében 1546
57. capsa 205. Ferdinánd király levele magyar tanácsosainak, hogy küldjenek hadi segítséget Magyar Királyság megvédésére 1544
57. capsa 206. Ferdinánd király levele Várdai Pál esztergomi érsekhez az új pénzveréssel kapcsolatban 1546
57. capsa 207. Ferdinánd király levele a magyar hadvezetéshez az ellenség kiűzése érdekében 1546
57. capsa 208. Ferdinánd király levele Várdai Pál esztergomi érsekhez a sági erődítmény fenntartása ügyében 1548
57. capsa 209. Válasz levél Várdai Pál érseknek Báthory András hadi készülődéseiről 1546
57. capsa 210. Ferdinánd király az ország rossz helyzetéről és annak okairól 1544
57. capsa 211. Ferdinánd király levele Bebek Ferenchez a Baso Mátyás által okozott károkról 1548
  212. Hiányzik  
57. capsa 213. Ferdinánd király levele Várdai Pál esztergomi érsekhez a szükséges hadmozdulatok megtételéről 1548
  214.-215. Hiányzik  
57. capsa 216. Ferdinánd király levele Dobó Ferenc fogvatartásáról 1543
57. capsa 217. Ferdinánd király levele Várdai Pál sági erődítménye ügyében 1547
57. capsa 218. Károly császár levele Várdai Pál esztergomi érsekhez Mária özvegy királyné ügyében 1542
57. capsa 219. Ferdinánd király levele Várdai Pálhoz Mária özvegy királyné ellen rossz indulattal viselő bányavárosi lakosok ügyében 1546
57. capsa 220. Ferdinánd király levele Székesfehérvár városának megsegítéséről 1543
57. capsa 221. Anna királyné levele a magyar tanácsosokhoz amelyben kéri, hogy akadályozzák meg férjét a hadba indulástól 1543
57. capsa 222. Ferdinánd király levele Várdai Pál érsekhez és Salm Miklós kapitányhoz Árva vára ügyében 1546
57. capsa 223. Ferdinánd király levele Várdai Pálhoz és a magyar tanácsosokhoz az egri érsekség javainak ügyében ?????
57. capsa 224. Horvátország védelmére rendelt hadsereg előállításának okai ?????
57. capsa 225. Értekezés a törökök és magyarok közti viszály okairól ????
57. capsa 226. Ferdinánd király levelei a Szabolcs megyei hajdúkról 1636
57. capsa 227. Ferdinánd király utasítása Sennyey Sándornak, Lónyay Zsigmondnak és Barkóczy Lászlónak a hajdú felkelés leverésére 1636
57. capsa 228. Ferdinánd király levele Homonnay Jánosnak a hajdúk ügyében 1636
57. capsa 229. Thurzó Sztaniszláv levele a királyhoz a hadműveletekről 1623
57. capsa 230. A király által kért néhány erődítmény és megerősítendő hely vázlata ?????
57. capsa 231. A magyar rendek és karok kérelme Szelepcsényi György érsekhez a nádori hivatal betöltésére ?????
57. capsa 232. Különböző emlékiratok és sérelmek listája Esterházy nádorsága idejéből ?????
57. capsa 233. Esterházy Miklós levele a megyékhez, amelyben nemesi felkelést hirdet a török ellen 1634
57. capsa 234. Válasz Peregi Albert prépost és más magyar tanácsosok levelére, amelyben arra buzdítják őket, hogy mindent tegyenek meg Magyarország védelmében 1543
57. capsa 235. Olasz nyelvű tervezet arról, miként lehetne Magyarországot a török iga alól felszabadítani ????
57. capsa 236. A Felvidék rendjeinek levele a váci püspökhöz és kancellárhoz, amelyben közlik, hogy békét akarnak 1626
57. capsa 237. A Magyar Királyság nádora értesíti a királyt, hogy Kassán megkötötték a békét az erdélyi fejedelemmel 1631
57. capsa 238. A lengyel király nevében Ferdinánd magyar királyhoz írt levél a tizenhárom szepesi város részéről elkövetett jogtalanságokról 1545
57. capsa 239. A törökök által okozott sérelmek Sümeg, Kapornak, Kéménd, Egervár, Peleske, Szentgrot, Légrát, Egerszeg és Sziget váraknak 1608-1615
57. capsa 240. Értekezés a török támadásokról és az ellenük való védekezésről ??????
57. capsa 241. Lipót király mandátuma a vármegyékhez a kamatok és az azzal való visszaélések ügyében 1691
57. capsa 242. Magyarország jogi, gazdasági, politikai és hadi helyzete ????
57. capsa 243. Károlyi Sándor jelentése a Dolhán kitört lázadásról és szétveréséről 1703
57. capsa 244. Rákóczy György erdélyi fejedelem levele Pázmány Péter esztergomi érsekhez, amelyben leírja a király iránti hűségét 1636
57. capsa 245. Az erdélyi fejedelem levele a királyhoz, amelyben Bercsényi Imre levelére válaszol 1634
57. capsa 246. Az erdélyi fejedelem levele, amelyben országgyűlést hív össze a fejedelem és a török között megkötött béke kihirdetésére 1637
57. capsa 247. Az erdélyi fejedelem levele a királyhoz segítségért 1636
57. capsa 248. Forval kapitány pátense az erdélyi fejedelemhez és a magyar nemzethez a francia király nevében, amelyben az engedelmességet megtagadóknak segítséget ígér 1677
57. capsa 249. Szék-i Telchy Mihály, szepesi főkapitány pátense, amelyben a haza iránti hűségre szólít fel 1678
57. capsa 250. Rákóczy Ferenc pátense Szabolcs vármegyéhez, amelyben nemesi felkelésre buzdít 1703
57. capsa 251. Ferdinánd király Munkács várát Rákóczy Györgyre és fiára íratja ?????
57. capsa 252. A magyar király és az erdélyi fejedelem közt lezajlott eperjesi tárgyalás pontjai 1633
  253. Hiányzik  
57. capsa 254. A magyar király válasza az erdélyi fejedelem követeléseire 1636
57. capsa 255. A kassai békekötés után kiadott általános amnesztia 1633
57. capsa 256. Bethlen István levele a vármegyékhez, amelyben bejelenti, hogy Rákóczy György erdélyi fejedelem ellen a törökök segítségét kérte 1636
57. capsa 257. Tájékoztatás Erdély állapotáról ?????
57. capsa 258. Olasz nyelvű tájékoztatás Erdély állapotáról ??????
57. capsa 259. A magyar király levele Rákóczy Györgyhöz, amelyben segítséget ígér neki a török ellen ?????
57. capsa 260. Rákóczy György válasza a fenti levélre ?????
57. capsa 261. Rákóczy György erdélyi fejedelemmel kötött békeszerződés pontjai és határozatai 1631
57. capsa 262. Ferdinánd király megerősíti a fenti szerződést ????
57. capsa 263. Bethlen István levele, amelyben nem ismeri el Rákóczy Györgyöt 1636
57. capsa 264. Rákóczy György elismeri a királlyal kötött szerződést 1631
57. capsa 265. Rákóczy György levele az erdélyi rendekhez, amelyben kéri, hogy ha a magyar király hadat indít Erdély ellen keljenek védelmére 1630
57. capsa 266. Rákóczy György levele Lippay György érsekhez Balassa Ferenc és Ebeczky László birtokpere ügyében 1646
57. capsa 267. Rákóczy György hűséget ígér a magyar királynak 1639
57. capsa 268. Az erdélyi fejedelem javaslatait előterjeszti a királynak ?????
57. capsa 269. Rákóczy György erdélyi fejedelem Lippay György esztegomi érsektől a békeszerződés dokumentumait kéri 1643
57. capsa 270. Rákóczy György erdélyi fejedelem levele a királyhoz 1631
57. capsa 271. Rákóczy György levele Lippay Györgyhöz, amelyben köszenetet mond az érseknek, hogy szót emelt érdekében a királynál ?????
57. capsa 272. Rákóczy György erdélyi fejedelem és Bethlen István közt kötött békeszerződés 1636
57. capsa 273. Az erdélyi fejedelem levele a magyar kancelláriához Thurzó Kristóf adóssága ügyében 1632
58. capsa 274. Lipót császár levele Lippay György érsekhez a császári hadsereg ellátásáról 1657
58. capsa 275. A császár levele az esztergomi érsekhez a szükséges hadi előkészületekről 1657
58. capsa 276. Tervezet a szlavóniai lázadások leverésére ?????
58. capsa 277. Pozsonyi országgyűlés jegyzőkönyve 1634
58. capsa 278. A magyarországi pénzleértékelés magyarázata ?????
58. capsa 279. A császári kamara jelentése a török béketárgyalásokra kiküldött követek napibéréről és ellátásáról 1641
58. capsa 280. A 4., 5., 6., 7. és 64. törvénycikkek másolata 1616
58. capsa 281. II. Ferdinánd uralkodása alatt tartott második országgyűlés témáihoz fűzött megjegyzések 1622
58. capsa 282. II. Ferdinánd király határozata Szent Lukács napján tartott általános törvényszékről 1631
58. capsa 283. Királyi levelek Szécsényi Györgyhöz, Sennyey Istvánhoz, Esterházy Pálhoz, Kollonics Lipóthoz, Forgács Ádámhoz és Erdődy Imréhez törvényszéken való megjelenésükkel kapcsolatban 1680
58. capsa 284. Vitnyedy István levele a protestáns prédikátorokhoz a katolikusok elleni lázadás ügyében 1669
58. capsa 285. Tizenhárom vármegye sérelmei ?????
58. capsa 286. Az 1681. évi országgyűléssel kapcsolatos iratok 1681
  287. Középkori gyűjtemény  
58. capsa 288. Királyi előterjesztés Magyarország megvédéséről 1544
58. capsa 289. Amady Leonárd adószedő számadásaival kapcsolatos problémák ?????
  290. Középkori gyűjtemény  
  291. Hiányzik  
58. capsa 292. Vitnyedy István levele Keczer Ambrushoz a katolikusok elleni lázadás ügyében 1669
58. capsa 293. Az erdélyi fejedelem halálával kapcsolatos iratok ?????
58. capsa 294. Bács vármegye előterjesztése Volkra gróf ellen ??????
58. capsa 295. Volkra gróf válasza a felhozott vádakra 1702
58. capsa 296. Az országlakók kassai kamaránál tárolt ezütjeinek listája ?????
58. capsa 297. A nádor által előterjesztett feltételek a lázadókkal való kiegyezésre 1704
58. capsa 298. Királyi határozat a lázadókkal szemben 1704
58. capsa 299. Trencsén vármegye bizonyságlevele Illésházy György tiltakozásáról 1676
58. capsa 300. Rhenus nádor választó levele a kalocsai érsekhez a felkelők ügyében 1704
58. capsa 301. A magyar küldöttség véleménye a hadiadókról 1698
58. capsa 302. III. Ferdinánd irata a magyar tanácsosokhoz apja halála ügyében ?????
58. capsa 303. Általános amnesztia 1645
58. capsa 304. Vélemény arról, hogyan kell tárgyalni Rákóczy Györggyel ?????
58. capsa 305. Vélemény arról, kiket küldjenek követként Magyarországról Lengyelországba ?????
58. capsa 306. Nyitra vármegye levele a királyi miniszteri deputációhoz a hadiadó ügyében 1701
58. capsa 307. Komárom vármegye levele arról, hogy a királyi biztosok sanyargatják a népet 1707
58. capsa 308. Esterházy Pál nádor levele a királyhoz, amelyben leírja a rendek panaszát a súlyos adóterhek miatt 1701
58. capsa 309. Az ország karainak és rendjeinek levele a királyhoz, amelyben megírják, hogy a kért adót már befizették ?????
58. capsa 310. Az ország karainak és rendjeinek határozata József és örökösei királlyá választásáról ?????
58. capsa 311. Az ország karainak és rendjeinek különböző sérelmei 1687
58. capsa 312. Országgyűlési határozatok 1687
58. capsa 313. A magyar tripartitum javítására tett javaslatok 1673
58. capsa 314. Rákóczy György levele a nádorhoz a béketárgyalásokról 1644
58. capsa 315. Az erdélyi fejedelemhez küldött követek tájékoztatása a kassai tárgyalásokról ????
58. capsa 316. Országgyűlési vita a királyi javaslatok felett ????
58. capsa 317. Esztergom vármegye összeírásának kivonata 1702
58. capsa 318. Pázmány Péter érsek nyílt levele száz katona kiállításáról 1632
58. capsa 319. Bihar vármegye megbízó levele az alispánnak és a négy szolgabírónak az hadi adó beszedéséről 1580
58. capsa 320. Bihar vármegye megbízó levele az alispánnak és a négy szolgabírónak az házi adó beszedéséről ?????
58. capsa 321. A budai kerület adózása 1702
58. capsa 322. Tájékoztatás a katonaság téli elszállásolásáról ?????
58. capsa 323. Pest vármegye kérelme a miniszteri küldöttséghez Arad várának ügyében 1699
58. capsa 324. Hadiadó elosztás Sáros, Hont és a jász kerületben 1699
58. capsa 325. Tolna vármegye dikális összeírása ?????
58. capsa 326. Győr vármegye nemeseinek jegyzéke 1697
58. capsa 327. Herbeville katonáinak elszállásolása Komárom vármegyében 1699
58. capsa 328. Pozsony vármegye kuriálistái által fizetett adó ????
58. capsa 329. Azoknak a katonáknak a listája, akiket a Felső Magyarországi adókból fizettek ki 1641
58. capsa 330. Esterházy Miklós nádor válasza a királynak ezer lovas kiállításáról 1631
58. capsa 331. Sümeg vár kapitányának utasítása ?????
  332. Középkori gyűjtemény  
58. capsa 333. Ugocsa vármegye előterjesztése Kollonits Lipóthoz a hadiadó csökkentése ügyében 1703
58. capsa 334. A prímás, a nádor és más Bécsbe hívott tanácsos véleménye arról, hogyan lehetne a katonasághoz szükséges pénzt előteremteni 1698
58. capsa 335. Királyi határozat a szükséges pénzösszeg, két millió forint előteremtéséről a klérus és a főnemesség megadóztatásával ?????
58. capsa 336. Csáky István gróf levele Kollonics Lipóthoz a kassai bizottság összetétele ügyében 1698
58. capsa 337. Nedeczky Sándor levele az érsekhez Tolna vármegye nevében a katonák ellátásáról ?????
58. capsa 338. Pozsony város területén lévő és katonai adó alá eső házak, szőlők, földek és rétek összeírása ????
58. capsa 339. Lipót császár határozata a hadiadó ügyében 1672
58. capsa 340. A hadiadó szétosztása 1701
58. capsa 341. A Magyar Királyság portáinak összeírása 1647
58. capsa 342. Két millió forintos hadiadó összeírása 1697, 1698
58. capsa 343. A kassai kerület városainak és megyéinek adóösszeírása 1701
58. capsa 344. Utasítás a magyar kamara számára, hogy Kollonics Lipótnak a négymillió forintos hadiadó szétosztásához szükséges iratokat adják ki 1698
58. capsa 345. Megjegyzések az adó szétosztásához ??????
58. capsa 346. Királyi rendelkezés a kassai kerület adójával kapcsolatban ??????
58. capsa 347. Számítás Esztergom vármegye adójával kapcsolatban 1698
58. capsa 348. Kimutatás a Magyar Királyság vármegyéiről és portáiról 1647-1700
58. capsa 349. Kimutatás a Magyar Királyság vármegyéiről és portáiról 1647 előtt  
58. capsa 350. Néhány falu panaszai a török támadások miatt ?????
58. capsa 351. Nedeczky Sándor levele a budai bizottság felállításáról 1698
58. capsa 352. Adófizetési feltételek 1644
58. capsa 353. Szabad királyi városok kijelentése az adózással kapcsolatban 1672
58. capsa 354. Esterházy nádor előterjesztése az ország rendjeinek nevében az adó csökkentéséről ?????
58. capsa 355. A nádor véleménye arról, hogyan tudna az ország négy millió forint hadiadót fizetni ??????
58. capsa 356. Nádor levele a királyhoz az adószétosztásáról és csökkentéséről 1690
58. capsa 357. A hadiadó szétosztásával és nagyságával kapcsolatos panaszok ?????
58. capsa 358. Az erdélyi fejedelemség követei által a királyi bizottságnak bemutatott előterjesztés Máramaros, Kraszna és Középső Szolnok megyéről ??????
58. capsa 359. Thuróc vármegye levele a királyi bizottsághoz a katonai kihágásokkal és a hadiadóval kapcsolatban 1689
58. capsa 360. Heves vármegye kettős kérelme Kollonics Lipót érsekhez a hadiadó kérdésében 1698-1699
58. capsa 361. Ferdinánd király utasítása a küldötteinek az eperjesi tárgyalásokon 1633
58. capsa 362. Különböző kérelmek és válaszok az eperjesi tárgyalásokon ????
58. capsa 363. Ferdinánd király nyílt levele Magyarország karaihoz és rendjeihez Rákóczy György erdélyi fejedelem ellen 1644
58. capsa 364. Javaslatok és ellenjavaslatok a nagyszombati tárgyalásokon 1644
58. capsa 365. III. Ferdinánd új utasítása Hosszútóthy László váradi püspöknek a Rákóczy Györggyel folytatott tárgyalásokról 1645
58. capsa 366. A király különböző levelei a királyi biztosokhoz az erdélyi fejedelemmel való tárgyalásokra 1646
58. capsa 367. Királyi határozatok az erdélyi fejedelem követeléseire ?????
58. capsa 368. Utasítás Törös Jánosnak, a magyar kamara tanácsosának, aki a király megbízásából az erdélyi fejedelemnél járt követségben 1646
58. capsa 369. Királyi oklevél az erdélyi fejedelemmel kötött békeszerződésről ?????
59. capsa 370. A királyi biztosok tájékoztatása Lippay György érsek és az erdélyi fejedelem közti tárgyalásokról ?????
59. capsa 371. Királyi oklevél az erdélyi fejedelemmel való kiegyezésről 1626
59. capsa 372. Királyi oklevél az erdélyi fejedelemmel kötött Nikolsburgi békéről 1622
59. capsa 373. Bethlen István levele a vármegyékhez Rákóczy György erdélyi fejedelem ellen 1636
59. capsa 374. Király levele a váradi püspökhöz, amelyben hűségét kéri 1543
59. capsa 375. Mihály vajda hűségesküje a császárnak ?????
59. capsa 376. Ferdinánd király rendelete a vármegyékben, amelyben megtiltja, hogy engedélye nélkül bárki idegen szolgálatba álljon ??????
59. capsa 377. Basarab havasalföldi vajda levele a királyhoz, amelyben hűségét ígéri 1635
59. capsa 378. Pázmány Péter érsek megjegyzései Basarab leveléhez ?????
59. capsa 379. A havasalföldi vajda védelmet kér a királytól ?????
59. capsa 380. Pázmány Péter érsek megjegyzései Basarab leveléhez ??????
59. capsa 381. Károly császár levele Fráter György váradi püspökhöz Ferdinánd és Izabella közt megkötendő béke ügyében 1548
59. capsa 382. Királyi válaszlevél Heves, Gömör, Torna, Abaújvár, Ung és Zemplén megye követeinek Perényi Péter kiszabadításáról, Eger és Kassa városáról 1544
59. capsa 383. Forgács Ádám jelentése Felső-Magyarország, főként Kassa városának állapotáról 1644
59. capsa 384. A konstantinápolyi követek jelentése 1644
59. capsa 385. Jelentés Zrinyi és Rákóczi király ellenes lázadásáról ?????
59. capsa 386. Vélemény háborúról és békéről 1632
59. capsa 387. Nádor levele a királyhoz a magyar és a lengyel pénzek ügyében ?????
59. capsa 388. Leonárd báró levele a király tanácsosaihoz a Budai basával megkötött egyezségről 1545
59. capsa 389. Révay Ferenc nádori helytartó bizonyságlevele arról, hogy Pekry Lajos hűségesküt kért Várdai Páltól, Nádasdi Tamástól, Zrinyi Miklóstól, Báthory Andrástól és Batthány Ferenctől 1544
59. capsa 390. Az erdélyi fejedelem levele a török császárhoz Jenő vára ügyében ????
59. capsa 391. Kivonat a Magyar Törvénytárból a királyi jogokat illetőleg ?????
59. capsa 392. Komárom vármegye levele a haditanácshoz Gutta és Keszegfalva törökök elleni megerősítése ügyében 1679
59. capsa 393. A királyi tanács különböző határozatai a szigetek és az erődítmények megerősítése ügyében 1579
59. capsa 394. Lipót császár levelezése az orosz cárral a törökök elleni védekezés ügyében 1690, 1691
59. capsa 395. X. Ince és II. Kelemen pápa levelei az orosz cárhoz a törökök elleni védekezés ügyében ?????,
59. capsa 396. Az erdélyi fejedelemség történetének rövid összefoglalása 1526-1703
59. capsa 397. Lipót király válaszlevele Apaffy Mihály erdélyi fejedelem kérésére, amelyben védelmet ígér neki és megerősíti fia utódlását 1686
59. capsa 398. Lipót császár levele az erdélyi rendekhez a Thököly felkelés ügyében 1690
59. capsa 399. Lipót oklevele az Erdélyi Fejedelemséggel kötött békéről 1687
59. capsa 400. Lipót oklevele, amelyben megerősíti az Erdélyi Fejedelemség jogait, kiváltságait és szokásait (Diploma Leopoldina) 1691
59. capsa 401. A Magyar Királyság rendjei és a császári biztosok között kötött béke pontjai 1706
59. capsa 402. Utasítás Losy Imre egri püspöknek, Homonnai Drugeth Jánosnak és Sennyey Sándornak Bethlen István és fia, Péter Ecsed várában való elhelyezéséről 1636
59. capsa 403. A királyi tanácsosok véleménye az erdélyi fejedelemmel folytatott tárgyalásokról 1644-1681
59. capsa 404. Az esztergomi érsek és nádor véleménye Bethlen István szökéséről ?????
59. capsa 405. A pozsonyi kamara véleménye a magyar felkelőknek adott általános amnesztiáról 1623
59. capsa 406. A királyi tanácsosok jelentései a tanácsosok és az erdélyi fejedelem királynak adott válaszairól 1633
59. capsa 407. Általános amnesztia azok számára, akik az erdélyi fejedelem oldaláról a királyhoz csatlakoztak 1644
59. capsa 408. Tájékoztatás Munkács várával kapcsolatban ?????
59. capsa 409. Ferdinánd király Pázmány Péternek adott elismervénye az erdélyi béketárgyalásokra kiküldött követekkel kapcsolatban ?????
59. capsa 410. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hasonló elismervénye a béketárgyalásokra küldött követekkel kapcsolatban ?????
59. capsa 411. Bethlen Gábor levelei a királyhoz és Sennyey István kancellárhoz a békekötés ügyében 1623-1624
59. capsa 412. Az erdélyi fejedelem levele Nánás várában lévő katonákhoz, hogy a megkötött békeszerződés értelmében csatlakozzanak hozzá 1616
59. capsa 413. Az erdélyi fejedelem válasza az országlakók panaszaira ??????
59. capsa 414. Az erdélyi fejedelem levele az esztergomi érseknek, hogy működjön közre a békeszerződés megkötésénél 1623
59. capsa 415. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem levele a béke feltételeinek megerősítése tárgyában 1624
59. capsa 416. Különböző magánlevelek az erdélyi fejedelemmel való tárgyalásról ?????
59. capsa 417. Az erdélyi fejedelem kolozsmonostori konventnél tett bizonyságlevele a töröktől felvett kölcsönről 1625
59. capsa 418. Beszámoló a Vasvár megyében a törökök által okozott károkról 1633
59. capsa 419. Ali basa, a budai vezér levele a királyhoz, amelyben békekötést ajánl 1616
59. capsa 420. Ali basa, budai vezír levele Homonnai György és Menyhért bíborosokhoz, hogy a király küldöttjeit a legnagyobb pompával fogadta 1616
59. capsa 421. A török császár levele az erdélyi rendekhez Rákóczy György utódjának megválasztása ügyében 1660
59. capsa 422. Musztafa basa, budai vezír levele a hajdú kapitányokhoz, amelyben a török császárhoz való hűségüket kéri ?????
59. capsa 423. Török tisztviselők levelei az ország különböző részeibe az adók ügyében ??????
59. capsa 424. Mehemet basa levele Bethlen Gábornak a törökkel való szövetségről 1622
59. capsa 425. Mehemet basa levele, amelyben fegyverszünetet ajánl arra az időre, míg a király követei vissza nem térnek a török császártól 1545
59. capsa 426. Értekezés a magyar királyságról ?????
59. capsa 427. Ferdinánd király levelei a magyar helytartóhoz és tanácsosokhoz a török ellen nyújtandó segítségről ?????
60. capsa 428. Különböző iratok az országban lévő porták összeírásáról és adókról ??????
60. capsa 429. Német és török császár közt megkötött békeszerződés 1699
60. capsa 430. Ugyanaz a szerződés olasz nyelven 1699
60. capsa 431. Volrat Greiffenklan Sándor levele Konstantinápolyból a német császárhoz a török császár helyzetéről és állapotáról 1645
60. capsa 432. Lipót császár levele Lippay György esztergomi érsekhez a budai vezír tiltakozásáról 1656
60. capsa 433. A néptelen várak összeírása a Colapa és Una folyón túl ?????
60. capsa 434. Az erdélyi rendek levele a török császárhoz és nagyvezírhez Bethlen István szökéséről a német császárhoz 1676
60. capsa 435. A cseh Jeruzsálemi Keresztes Lovagrend priorjának levele, hogy lovagjai készen állnak Málta szigetének megvédésére a törökkel szemben 1576
60. capsa 436. Napló a német-török béketárgyalásokról 1606
60. capsa 437. Béketárgyalási jegyzőkönyv 1642
60. capsa 438. Lippay György érsek véleménye a török mozgolódásáról ?????
60. capsa 439. A krakkói nádor és a gnesnói érsek levele a lengyel királyhoz a törökök ellen indítandó háborúról ?????
60. capsa 440. Különböző jelentések a török háborúról 1655
60. capsa 441. II. Mátyás mandátuma a törökkel kötött béke fenntartására 1616
60. capsa 442. A zsitvatoroki béke tizenkét artikulusa 1606
60. capsa 443. Vélemény a törökkel kötött békéről 1616
60. capsa 444. Az érsekújvári kapitány levele a budai vezírhez néhány falu átadása ügyében 1609
60. capsa 445. Mihály havasalföldi vajda levele a német császárhoz, hogy a török császárnál járjon közbe az érdekében ??????
60. capsa 446. Esterházy Miklós nádor véleménye a törökökkel folytatott szőnyi tárgyalásokról 1642
60. capsa 447. Vélemény a német fogságban lévő erdélyi katonák átadásáról ??????
60. capsa 448. Kapronca kapítányának levele arról, hogy Czindery György elárulta Zrinyi Péter pártját 1674
60. capsa 449. Kaproncai kapitány levele arról, hogy Czindery Györgyöt Zrinyi Péter hivatalától és vagyonától megfosztotta 1677
60.capsa 450. Esterházy Pál nádor véleménye néhány vár lebontásáról 1690
60. capsa 451. Bűnvádi eljárás Czindery György ellen több okból, de főként a törökkel való tárgyalás miatt 1699
60. capsa 452. A török császár, a svéd király és Rákóczy György fejedelem szövetsége ?????
60. capsa 453. A Magyar Királyságban szétosztandó hadiadókról szóló listák 1697
60. capsa 454. Lipót király mandátuma, amelyben Zrinyi Pétert felségsértéssel vádolja és vagyonát elkobozza 1670
60. capsa 455. Bethlen Gábor levelei Thurzó Szaniszló nádorhoz a német császárral kötendő béke ügyében 1624
60. capsa 456. Különböző iratok a Bethlen Gáborral folytatott tárgyalásokról ?????
60. capsa 457. Törökökkel való tárgyalásra vonatkozó iratok ????
60. capsa 458. Lipót király különböző mandátuma, főként Illésházy György kihágására vonatkozólag ??????
58. doboz 459. Az erdélyi vallásgyakorlattal kapcsolatos levelezések és tárgyalások 1588
58. doboz 460. Az erdélyi országgyűlés aktái 1701
58. doboz 461. Az erdélyi fejedelemség állapotára és irányítására vonatkozó feljegyzések ?????
58. doboz 462. Rabutin generális levele az erdélyi guberniumhoz 1698
58. doboz 463. Az erdélyi gubernium válasza, amelyben elutasítja Rabutin kérését ?????
58. doboz 464. Jelentések az Erdélyi Fejedelemség állapotára vonatkozólag ??????
58. doboz 465. A szepesi kamara sérelmei ?????
58. doboz 466. Szabad királyi városok panaszai, főként a hadiadó szétosztása miatt ?????
58. doboz 467. A haditanács válasza a nádor tervére a kétmillió hadiadó szétosztása kapcsán 1700
58. doboz 468. Előterjesztések a nádori méltóság visszaállítására vonatkozólag ?????
58. doboz 469. A Magyar Királyságban bevezetendő dika kivetés és számadás tervezete ?????
58. doboz 470. Kivonat a nádorválasztás protocollumából és a nádorjelöltek 1681
58. doboz 471. Vélemény az újonnan megszerzett részek igazgatásáról 1693
58. doboz 472. Hadiadó szétosztására vonatkozó iratok 1719
  473.-474. Hiányzik  
59. doboz 475. I. József császár halála után kiadott iratok ?????
  476.-478. Átadva a Bibliothécának  
  479. Hiányzik  
59. doboz 480. Vizsgálat a muraközi jószágigazgatók ellen 1676
59. doboz 481. A fenti vizsgálat német nyelven ?????
59. doboz 482. Muraköz szigeten lakók közti vizsgálat ??????
59. doboz 483. A fenti vizsgálat kivonata a királyi tanácsosok számára ?????
60. doboz 484. A bajor választófejedelem tiltakozása Mária Terézia megkoronázása ellen 1741
60. doboz 485. Királyi levelek Barkóczy Ferenc érsekhez az országgyűlési honoráriumokról 1764
60. doboz 486. Az ország portáinak összeírásának módja az ország rendjei által jóváhagyva 1715
60. doboz 487. Katonai és polgári igazságszolgáltatás összeegyeztetése 1762
60. doboz 488. Thurn Henrik Mátyás, cseh kapitány levele Magyarország nádorához, nehogy a Magyar Királyság fegyveresen támadjon Csehországra 1618
60. doboz 489. Darabos Miklós, Zrinyi Péter kapitányának menetlevele 1670
60. doboz 490. Horváth György zászlós és Sprinsics András haditanácsos kérelme a Zrinyi felkelésben résztvevők felkutatására ?????
60. doboz 491. Hodossan várában élő katonák sérelmei ??????
60. doboz 492. Különböző iratok a Zrinyi felkeléssel és a Muraközi jobbágyok panaszaival kapcsolatban ??????
60. doboz 493. Király koronázáshoz adott irányelvek ??????
  494. Középkori gyűjtemény  
60. doboz 495. Oláh Miklós értekezése az erdélyi fejedelemmel kötendő békéről ?????
60. doboz 496. Az esztergomi érsek véleménye a trónutódlásról 1614
60. doboz 497. Thurzó Szaniszló levelei Bethlen Gábor és a német-római császár között kötendő békéről ??????
60. doboz 498. A Magyar Királyság vármegyéinek és portáinak leírása 1548
60. doboz 499. Katonai porciók hátralékának kimutatása 1698
60. doboz 500. Hadiadó szétosztás és nemesség összeírás ?????
60. doboz 501. Hadiadó szétosztás és összeírás ?????
61. doboz 502. Különböző megjegyzések és tervek a szabad királyi városokban bevezetendő új módszerrel kapcsolatban 1690-97
61. doboz 503. Portaösszeírások jegyzéke Esztergom, Pest, Liptó, Zólyom, Győr, Zala, Torna, Komárom, Veszprém, Bars, Nógrád, Túróc, Pozsony, Hont, Sáros, Trencsén, Gömör, Moson, Vasvár, Szepes és Sopron megyékből 1647-1648
61. doboz 504. Új portaösszeírás Gömör, Pozsony, Trencsén, Túróc, Hont, Liptó, Bihar, Abaújvár, Sáros, Zólyom, Szepes, Árva, Bars, Nyitra, Borsod, Szabolcs, Esztergom, Sopron megyékből és Szatmár és Németi városából 1696
61. doboz 505. Portaösszeírás Pozsony, Trencsén és Moson megyéből 1635-1647, 1700
62. doboz 506. Törökök és lengyelek közt kötött fegyverszünet pontjai 1689
62. doboz 507. III. Ferdinánd levele Lippay György érsekhez a török Portához küldendő követek ügyében 1644
62. doboz 508. III. Ferdinánd levele Lippay György érsekhez, amelyben arról érdeklődik, hogy a lengyel koronát meddig őrzik a Szepességben 1655
62. doboz 509. I. Lipót király utasítása az Újvidéki béketárgyalásra küldött követek részére 1670
62. doboz 510. A III. Károly által Magyarországra rendelt orosz katonák listája ?????
62. doboz 511. Vesselényi Pál Ugocsa vármegyéhez, hogy a németek ellen a magyar szabadság védelmében fogjanak fegyvert 1677
62. doboz 512. I. Lipót király levele, amelyben véleményét fejezi ki a belső és külső háborúkban kimerült ország helyreállításáról 1689
62. doboz 513. I. Lipót véleménye a törököktől visszaszerzett területek és vagyon szétosztásáról 1689
62. doboz 514. Az újvidéki Erzsébet rend kórházának igazgatásáról szóló jelentés 1615-1616
62. doboz 515. II. Mátyás mandátuma az esztergomi érseknek ötszáz gyalogos és lovas katona kiállításáról Érsekújvár várában 1610
  516. Középkori gyűjtemény  
62. doboz 517. Ferdinánd király különböző levelei Pázmány Péter érsekhez 1619-1633
62. doboz 518. III. Ferdinánd király különböző levelei Lippay György érsekhez ?????
63. doboz 519. III. Ferdinánd király levelei Lippay György érsekhez ?????
64. doboz 520. A királyi harmincadok jövedelme körüli megjegyzések 1638
64. doboz 521. Bethlen gróf levele Esterházy nádorhoz a felkelés ügyében ?????
  522. Hiányzik  
64. doboz 523. Kamarai leiratok Lippay György érsekhez 1654-1657
64. doboz 524. Batthány Ádám jelentése Lippay György érseknek a törökök készülődéséről 1644
64. doboz 525. Ferdinánd király levele a nádorhoz a császár és Rákóczi fegyvereiről ?????
64. doboz 526. Koháry István új híreket ír az esztergomi érseknek 1654
64. doboz 527. Kutassy Györgynek, Pest, Pilis és Fejér megye követének adott utasítás 1654
64. doboz 528. Tájékoztatás a lengyel király tatárokkal folytatott tárgyalásairól ?????
64. doboz 529. A lengyel hadsereg és lakosság közt kötött általános szövetség Thysson templomában 1666
64. doboz 530. Nádori értekezés a hadsereg felszereléséről ?????
64. doboz 531. Rákóczi felkelésre vonatkozó iratok ?????
64. doboz 532. A Magyar Királyság karainak és rendjeinek lengyelekkel kapcsolatos határozatai Jolsva városában 1657
64. doboz 533. Csanády János, ónodi kapitány jelentése a törökökről 1657
64. doboz 534. Határozat a protestáns prédikátorok ellen ??????
64. doboz 535. I. Lipót király Lippay György érsekhez írt levelei ??????
64. doboz 536. Az érsekhez küldendő királyi tanácsosok leirata Vesselényi Ferenc nádor ügyében 1657
64. doboz 537. Lipót király leirata a török felkeléssel kapcsolatban 1657
64. doboz 538. Vesselényi nádor válasza a király levelére a török mozgolódással és az erdélyi fejedelemmel kapcsolatban 1657
64. doboz 539. I. Lipót király levelei Szelepcsényi György érsekhez 1670-1679
64. doboz 540. Vesselényi Pál levele Barkóczyhoz a fogságba esettek ügyében ?????
64. doboz 541. Majtényi György jelentése a pozsonyi kamara üléseivel és tárgyalásaival kapcsolatban 1678
64. doboz 542. Batthyán Kristóf levele az érsekhez fia előléptetése ügyében 1679
64. doboz 543. Batthyán Kristóf jelentése az érseknek török ellenes hadserege felállításáról 1682
64. doboz 544. Zichy István győri alkapitánnyá való kinevezése 1688
64. doboz 545. Homonnai Drugeth György véleménye a nádorválasztásról, királykoronázásról és más országos ügyekről ?????
64. doboz 546. A török basa nyílt levele Gömör vármegyéhez, amelyben kéri, ne fogjanak fegyvert a török ellen 1670
64. doboz 547. Budai vezír levele a nádorhoz az Erdélyi Fejedelemség által fizetett adó ügyében ??????
64. doboz 548. Leírás a török nagyvezír meggyilkolásáról ??????
64. doboz 549. Konstantinápolyból az érseknek küldött jelentés ??????
64. doboz 550. Lipót király elismervénye a Novisol-i tárgyalásokra küldött követek ellátásáról ??????
64. doboz 551. III. Károly határozata az igazságszolgáltatási rendszer átalakításáról ??????
64. doboz 552. III. Károly határozata Horvátország és Magyarország határjárásáról 1718
64. doboz 553. III. Károly határozata a határok védelmével kapcsolatban 1720
64. doboz 554. III. Károly levelei Esterházy Imre zágrábi püspökhöz 1722-1728
64. doboz 555. III. Károly király rendelete az Esztergom megyei hadiadó szétosztásáról 1735
64. doboz 556. III. Károly király rendelete arról, hogy a budai tanácsosok a királyi kápolnában hallgassanak misét 1739
64. doboz 557. Különböző ügyekben különböző személyeknek írt levelek 1719-1740
64. doboz 558. A lengyel király válasza a brandenburgi fejedelemnek a protestánsok elleni határozatok ügyében 1724
64. doboz 559. Sopron vármegye kérése a hadiadó csökkentésére 1737
64. doboz 560. Liptó vármegye irata követei, Dvornikovics Mihály és Okulicsányi István viszályáról 1741
64. doboz 561. Mária Terézia királynő levele Esterházy Imre esztergomi érsekhez a pozsonyi országgyűléssel kapcsolatban 1741
64. doboz 562. Királyi határozat a hadiadó szétosztásáról Esztergom vármegyében 1742
64. doboz 563. Királyi felhívás a magyarországi vármegyékhez általános felkelésre 1742
64. doboz 564. Különböző levelek Csáky érsekhez 1751-1756
64. doboz 565. Barkóczy érsek felhívása Esztergom vármegyéhez a hadi terhek teljesítése ügyében 1762
64. doboz 566. A királyi kúriában tárgyalt peres ügyek 1747-1764
64. doboz 567. Kancellár sürgető levele Barkóczy érsekhez a hadiadó ügyében ??????
64. doboz 568. Tízmillió forintos hadisegély ügye 1761
64. doboz 569. Batthyány Lajos nádor levele Barkóczy prímáshoz József főherceg ügyében 1763
64. doboz 570. A Magyar Királyság bevételeinek kimutatása 1763
64. doboz 571. Mária Terézia királynő levele Barkóczy érsekhez az országgyűlés ügyében 1764
64. doboz 572. Az országgyűlés előkészítése 1764
64. doboz 573. Bereg vármegye követeinek kiküldése 1764
64. doboz 574. A magyar nemesi seregekkel kapcsolatos megjegyzések ?????
64. doboz 575. Menhelyek szabályozása 1776
64. doboz 576. A kispapság számának csökkenése II. József uralkodása alatt ??????
64. doboz 577. A Héttáblás Ítélőszéken dolgozók béreinek kimutatása 1790
  578. Hiányzik  
65. doboz 579. II. Lipót alatt tartott országgyűlések aktái 1790
  580. Hiányzik  
65. doboz 581. II. Lipót király megküldi az országgyűlési határozatokat Batthyány József érseknek 1791
65. doboz 582. II. Ferenc király megküldi az országgyűlési határozatokat Batthyány József érseknek 1792
65. doboz 583. Zsitva és Tormás folyók szabályozása ?????
  584. Hiányzik  
  585.-586. Középkori gyűjtemény  
65. doboz 587. Zsigmond király oklevele  
65. doboz 588. Albert király oklevele  
65. doboz 589. I. József király oklevelének másolata 1687
65. doboz 590. I. József király oklevelének, esküjének és rendeletének másolata 1687, 1706
65. doboz 591. III. Károly hitlevelének Esterházy Pál nádor által hitelesített másolata 1712
65. doboz 592. I. Ferenc oklevelének másolata 1792
65. doboz 593. Boros Ferenc, Vas megyei alispán közgyűlést összehívó levele 1792
65. doboz 594. I. Ferenc király hitlevele és koronázási esküje ??????
65. doboz 595. III. Károly és I. Ferenc király koronázási esküjének eredeti formulái ?????
65. doboz 596. Kinisy György bizonyságlevele arról, hogy a Bravad-i kerület (Zaránd megye) Magyarországhoz tartozik 1714
65. doboz 597. III. Károly király rendelete a katonai átvonulás költségeiről 1720
65. doboz 598. Zala megye oklevele, amelyben átírja Nádasdy Tamás nádor oklevelét a "iudicia generalia" elhalasztásáról 1562
65. doboz 599. A Hétszemélyes Tábla előterjesztése Mária Teréziához a hazai törvények alkalmazásáról 1764
65. doboz 600. Esztergom megye előterjesztése a helytartóhoz a türelmi rendelet ügyében 1782
66. doboz 601. A szisztovi béke nyomtatott szövege 1791
66. doboz 602. Lipót nádor beiktatásának iratait kéri Batthyány József prímás ?????
66. doboz 603. A bécsi tanácskozás iratainak másolata 1698
66. doboz 604. Jelentések a megyegyűlésekről 1790
66. doboz 605. Adókivetéssel kapcsolatos iratok 1709-1711
66. doboz 606. Apafi Mihály és II. Rákóczi Ferenc kiáltványának másolatai 1681, 1703, 1708
66. doboz 607. Porosz-osztrák békeszerződés nyomtatott szövege 1779
66. doboz 608. Albert herceg helytartó pozsonyi és budai fogadtatása 1765-1766
66. doboz 609. Batthyány József prímás feljegyzései a Hétszemélyes Tábla üléseiről 1776
  610. Hiányzik  
66. doboz 611. II. József hatalomátvételének története 1780
66. doboz 612. A helytartótanács rendelete az ezüst és arany pénzekről 1783
66. doboz 613. A helytartótanács rendelete az erdélyi kancellár kinevezéséről 1787
66. doboz 614. II. József rendelete a "tabula provincialis" létesítéséről 1787
66. doboz 615. II. József rendelete a jobbágyok panaszainak intézéséről 1787
66. doboz 616. Az "institutum pauperum" iratai 1789
66. doboz 617. A korona hazahozatala által felállított bandériumok költsége 1790
66. doboz 618. Megyék feliratai az országgyűlés ügyében 1790
66. doboz 619. Megyei feliratok és egyéb iratok az országgyűléssel kapcsolatban 1790-1791
66. doboz 620. Különböző iratok 1790-1792
66. doboz 621. Lipót nádorhoz írt levelek 1790-1791
66. doboz 622. Könyvcenzurára vonatkozó királyi rendeletek másolatai 1791
67. doboz 623. Deputatio regnicolaris iratai 1791
67. doboz 624. Lipót nádor beiktatása 1791
67. doboz 625. Országgyűlési iratok 1792
67. doboz 626. Az erdélyi bizottság részére adott utasítások 1792
67. doboz 627. Deputatio regnicolaris iratai 1792
67. doboz 628. Deputatio regnicolaris iratai 1792-1793
67. doboz 629. Az ország karainak és rendjeinek sérelmei és követelései 1792
68. doboz 630. Országgyűlési iratok 1792
68. doboz 631. Országgyűlési iratok 1793
68. doboz 632. Deputatio regnicolaris naplója 1792
68. doboz 633. I. Lipót rendelelének másolata 1790
69. doboz 634. Koronázásra kifizetett költségek 1790, 1792
69. doboz 635. Deputatio regnicolaris iratai 1792-1793
70. doboz 636. Deputatio regnicolaris iratai 1793
70. doboz 637. Királyi rendelet a tanulmányi alapokról 1793
70. doboz 638. Szabad királyi városok felterjesztése 1792
71. doboz 639. Nemzeti érzés megnyilatkozása az országgyűlésen 1790-1792
71. doboz 640. A jogügyi bizottság iratai ?????
71. doboz 641. József nádor beiktatása 1795
71. doboz 642. Németh János, jószágigazgató levele 1794
71. doboz 643. A zágrábi püspök prediálistáinak kihágásai 1795
72. doboz 644. Országgyűlési iratok 1796
72. doboz 645. Czindery Pál, Somogy megyei követ eltávolítása 1796
72. doboz 646. Királyi helytartóra vonatkozó iratok 1796
72. doboz 647. Országgyűléssel kapcsolatos levelezés 1796
72. doboz 648. Országgyűlési iratok 1796
72. doboz 649. Nyugdíj intézménye ?????
73. doboz 650. Különböző közügyek előrehaladtáról ??????
73. doboz 651. A prímási javakra vonatkozó általános felkeléssel kapcsolatos iratok 1797
73. doboz 652. A prédialistákra vonatkozó általános felkeléssel kapcsolatos iratok 1797
73. doboz 653. A klérusra vonatkozó általános felkeléssel kapcsolatos iratok 1797
73. doboz 654. A királyi tanács beadványa a ius detractus-ra vonatkozólag 1798
73. doboz 655. Arany és ezüst jövedelmek igazgatása 1799
74.-75. doboz 656. Hadisegélyre vonatkozó iratok ?????
75. doboz 657. A segéllyel kapcsolatos levelezés ?????
75.-76. doboz 658. Hadi iratok 1794-1805
76. doboz 659. Az országgyűlési ülések jegyzőkönyve 1808
77. doboz 660. A vármegyei felkelésre vonatkozó iratok 1809
78. doboz 661. A felkelésre vonatkozó királyi iratok 1804
78. doboz 662. Károly Ambrus levelezése 1809
78. doboz 663. A felkelésre vonatkozó levelek és kérelmek 1809
79. doboz 664. A felkelésre vonatkozó levelek és kérelmek 1809
80. doboz 665. A Szent Jobb koronaőröknek való átadása 1809
80. doboz 666. A háború helyzetéről és az uralkodó útvonaláról szóló iratok 1809
80. doboz 667. Kondé József beszámolója a hadi helyzetről 1809
80. doboz 668. Sigray Károly, Erdődy Lajos, Pállfy Lipót, Forgách Miklós és Erdődy József beiktatási iratai 1772-1779
80. doboz 669. Országgyűlés előkészítése 1825
80. doboz 670. Katonai irnokok beiktatása (tiro) 1821
80. doboz 671. A Száván túli részek és a magyar tengerpart bekebelezése 1822
  672. Hiányzik  
80. doboz 673. Országgyűlési iratok, törvények 1791, 1827
80. doboz 674. Sigray Károly által kiadott, adóra vonatkozó iratok 1774 körül
80. doboz 675. Küldött ajánlások az országgyűlésre 1764
80. doboz 676. Miksa király rendelete Korláth Mihályhoz, a hurati vár kapitányához 1558
80. doboz 677. Forgách Simon jelentése a török végvárakról 1570
80. doboz 678. Rákóczi György megbízó levele Pathay Sámuel részére a Pázmány Péterrel folytatandó tárgyalásra 1632
80. doboz 679. Nádor véleménye a Partium megyéinek követküldéséről 1640
80. doboz 680. Una és Colapim folyón túli, elhagyott várak összeírása ?????
80. doboz 681. Néhány keresztények által elhagyott vár leírása, amelyet a törökök újjáépítettek 1620-1641
80. doboz 682. Schmidt János portai követ részére adott utasítás 1650
80. doboz 683. Felső Magyarország rendjeinek határozatai a kassai gyűlésen 1650
80. doboz 684. Török nyelvű irat ?????
80. doboz 685. Magyarország karainak és rendjeinek leírása, amelyeknek szavazati joga van ?????
80. doboz 686. Zala vármegyére vonatkozó dica nyugták és egyéb iratok ?????
80. doboz 687. Veszprém vármegyére vonatkozó dica nyugták és egyéb iratok ??????
80. doboz 688. Somogy vármegyére vonatkozó dica nyugták ?????
80. doboz 689. Fejérkövi István, veszprémi püspök nyugtái és egyéb iratai ?????
80. doboz 690. Kutasi János, pécsi és győri püspök két nyugtája ????
80. doboz 691. Vas vármegyére vonatkozó iratok ?????
80. doboz 692. Az igali járás befizetett adója és adóhátraléka ?????
80. doboz 693. Báthori István nádor oklevele II. Lajos király pecsétgyűrűjének megsemmisítéséről 1527
80. doboz 694. II. Ferdinánd király levele Gratiani Gábor moldvai fejedelemhez 1620
80. doboz 695. II. Ferdinánd levele a munkácsi vár kapitányához ?????
80. doboz 696. II. Ferdinánd király levele tanácsosaihoz 1620
80. doboz 697. Lengyelországi követeknek írott levél töredéke 1620
80. doboz 698. Pethe Márton, kalocsai érsek és királyi helytartó levele Mátyás főherceghez a királyi tanács tagjainak kinevezése ügyében 1603
80. doboz 699. II. Ferdinánd király levélfogalmazványa a lembergi várnagyhoz 1620
80. doboz 700. Levélfogalmazvány a pénzverési jog ügyében 1624
80. doboz 701. II. Ferdinánd király levélfogalmazványa Pálffy Istvánhoz 1625
80. doboz 702. Pázmány Péter elismervénye 1627
80. doboz 703. Pázmány Péter levele az Alsó-Ausztriai rendekhez 1630
80. doboz 704. II. Ferdinánd király levele Nyitra vármegyéhez 1630
80. doboz 705. I. Rákóczi György levelének kivonata 1631
80. doboz 706. Széchenyi György érsek levele a királyhoz a modori és nagyszombati nemesek és polgárok sérelmei ügyében 1690
80. doboz 707. Széchenyi Pál kalocsai érsek levele a kancelláriához 1701
80. doboz 708. Az országgyűlés felirata a királyhoz a katonaság szegedi és Bács megyei túlkapásai ügyében 1729
80. doboz 709. Csáky Imre kalocsai érsek és társainak felirata a királyhoz a pannonhalmi főapátság és a Somogy megyei nemesek közt, a tizedek miatt kirobbant viszály tárgyában 1712
80. doboz 710. Forgách Ferenc érsek levele II. Mátyás királyhoz 1608
80. doboz 711. Pázmány Péter megjegyzései ?????
80. doboz 712. Lippay György érsek hat levele a királyhoz 1643
80. doboz 713. Lippay György érsek és Esterházy Miklós közös levele a királyhoz 1643
80. doboz 714. Széchényi György levele Jaklin Balázs nyitrai püspökhöz 1693
80. doboz 715. Nesselrod pécsi püspök és székesfehérvári prépost levele a királyhoz 1718
80. doboz 716. Althan Mihály Károly váci püspök levele a királynőhöz 1742

 
MKB-LUX Kft. A WEB-oldalt üzemelteti: MKB-LUX Kft. Budapest Prímási Levéltár Esztergom (c) All right reserved