1
Prímási Levéltár
Esztergom
Adatbázisok

         
Kezdőlap Kutatószolgálat A levéltár története Segédletek Kiadványok Adatbázisok Elérhetőség
         

ACTA RADICALIA    ARCHIVUM SAECULARE

Classis X.

Diversa extraserialia et miscellania

A sorozatokból kimaradt vegyes iratok

( - )

Mindazokat az iratokat, amelyeket a Batthyány-féle rendezéskor tárgyuk szerint a többi kategóriába elhelyezni nem tudtak, ebbe a kategóriába tették. Éppen ezért nagyon nehéz, szinte lehetetlen a tárgy meghatározása.

A sorozat 357. számig megy. Eredetileg 347. szám volt, a többi tizet később iktatták hozzá, mint köz- és művelődéstörténetileg fontos iratokat, amelyek a Nr. 196-ból kerültek elő, de ott a missilisek közt helyük nincs.

A sorozathoz tartozik még egy "Elenchus Classis X. Diversa extraserialia et miscellanea sub Cardinale Primate de Batthyán confectus". Ivrét nagyságú, papírkötésű könyv. Az első 12 (számozatlan oldalon) "Index in hoc elencho reperibilium" található, mely a címszó mellett a jelzetet (numerus) adja meg. Utána a számozott lapokon van a tulajdonképeni Elenchus, amely tartalmazza az irat jelzetét és bőséges tartalmi kivonatát. A Batthyány féle rendezéskor az Elenchus a 196. számmal befejeződött, a 197-353. számú iratokat később vezették be, a 354-369. számú iratok pedig nincsenek bejegyezve. Az elenchus az Act. Prot. 68. szám alatt található.         

Raktáriszám

Jelzet Nr.

Leírás Évszám 
61. capsa 1. Esterházy Pál nádor bizonyságlevele Keresztély Ágost indigenátusáról 1709
61. capsa 2. II. Ferdinánd király védlevele Zatmáry Miklós részére 1627
61. capsa 3. III. Károly határozata Pozsony vármegyének és Pozsony városának Keresztély Ágost ünnepélyes fogadtatásáról 1713
61. capsa 4. III. Károly levele Keresztély Ágosthoz, amelyben kéri, hogy csendesítse le a pestis miatt Pozsony városában kitört háborgást 1713
61. capsa 5. Keresztély Ágost rendelkezései pozsonyi utazására vonatkozólag ??????
  6. Középkori gyűjtemény  
61. capsa 7. A tokaji Rákóczi birtokon dolgozó adószedőknek adott utasítások 1688
61. capsa 8. A szepesi káptalan vizsgálata a Rákóczi hagyatékhoz tartozó ezüstedények tárgyában 1688
  9. Középkori gyűjtemény  
  10.-12. Áttéve az X. 196. szám alá  
61. capsa 13. Mária királynő halála és végrendelete 1646
  14. Áttéve a P. 35. szám alá  
61. capsa 15. Várady László, Erdélybe küldött megbízott számadásai 1693
61. capsa 16. Kromer László hagyatékának összeírása 1627
61. capsa 17. A Szőllősi féle bányákból járó jövedelmek ?????
61. capsa 18. A kiküldött bírák véleménye a kassai polgárok ügyében 1651
61. capsa 19. A török fogságból kiszabadítottak költségei 1699
61. capsa 20. Kollonics Lipót különböző missilis levelei 1693
61. capsa 21. Erdélyből küldött levelek a vallásügyre és a fejedelemség állapotára vonatkozólag 1699
61. capsa 22. Henter Benedek, erdélyi kancellár kérése a királyhoz, hogy a rosszindulatú vádak ellen védje meg 1692
61. capsa 23. A királyi tanácsosok értekezése Regec váráról és a hozzá tartozó javakról ??????
61. capsa 24. I. Lipót király levele Orbán István előléptetéséről 1679
61. capsa 25. Sennyey Istvánnak adott utasítás Bethlen Gábor házassága ügyében 1626
61. capsa 26. A királyi kincstár idézőlevele a pozsonyi polgárok részére 1654
61. capsa 27. Brandenburgi Katalin levele a királyhoz 1630
61. capsa 28. Brandenburgi hadsereg téli elszállásolása Nyitra megyében 1697
61. capsa 29. Sztrapko város tiltakozása Hanusfalva birtokosai ellen 1635
61. capsa 30. Hanusfalva lakóinak tiltakozása Lipocz-i Keczer János ellen 1635
61. capsa 31. Pázmány Miklós levelel Pázmány Péter végrendelete és hagyatéka ügyében 1666
61. capsa 32. Pozsony város lakosainak összeírása ?????
61. capsa 33. Nyitra vármegye vizsgálata Pap Péter özvegyének bántalmazása ügyében 1590
61. capsa 34. A bécsi kamara levele a pozsonyi kamarához a gabonatizedek ügyében 1673
61. capsa 35. Szapolyai János levele, amelyben Várdai Pál esztergomi érsek jogát a pozsonyi és Pozsony környéki harmincadokhoz megerősíti 1527
  36. Középkori gyűjtemény  
61. capsa 37. Esterházy Pál nádor levele a pozsonyi kamarához, amelyben költségei összeírását kéri 1700
61. capsa 38. Tervezet Kassa város gazdasági helyzetének javításáról ?????
  39. Hiányzik  
61. capsa 40. Az Erdélyi Fejedelemség rendjeinek levele Kollonics Lipót kalocsai érsekhez Csáky László ügyében 1694
61. capsa 41. Sigray János szepesi prépost levele Kollonics Lipót érsekhez Balther atya botránya ügyében 1699
61. capsa 42. Több missilis levél Erdélyből Kollonics Lipót esztergomi érsekhez 1699
61. capsa 43. Bethlen Miklós levele a királyhoz ??????
61. capsa 44. Kollonics Lipót néhány feljegyzése és néhány épület alaprajza (Brassói kolostor) ??????
61. capsa 45. Szelepcsényi György érsek zálogleveleinek és kötelezvényeinek kivonata 1690
61. capsa 46. Temetési költségek ?????
61. capsa 47. Thoneth Mihály János kérelme Kollonics Lipót esztergomi érsekhez ?????
61. capsa 48. Győr városának kérelme Kollonics Lipót érsekhez a városban élő nemesek és katonák ellen 1698
61. capsa 49. Heister generális panaszai Keresztély Ágost érsekhez néhány katona ügyében ?????
62. capsa 50. A pozsonyi káptalan vizsgálata Magyar István nemessége ügyében 1638
62. capsa 51. Thurzó Elek országbíró és királyi helytartó bizonyságlevele Baragyán-i Sebestyén megbízásáról 1540
62. capsa 52. Forgách Zsigmond nádor védlevele Listius István és Viczmandy Kristóf részére 1619
  53. Középkori gyűjtemény  
62. capsa 54. Több falu kérelme török elleni védelemre 1645
62. capsa 55. Győr vármegye jelentése a katonaság kihágásairól 1693
62. capsa 56. Győr vármegye válasza a fenti levélre ?????
62. capsa 57. A Koppánymonostori apát kérelme a kolostor javainak helyreállítására ?????
62. capsa 58. Árva, Liptó, Pozsony megye és Debrecen városának kérelme az érsekhez ??????
62. capsa 59. Kollonics Lipótnak írt kérelmek és hálák ???????
62. capsa 60. Kulcs a titkosíráshoz ???????
62. capsa 61. Gyerekgyilkosságok, boszorkányperek és más bűnügyek az érseki birtokokon 1653-1654
62. capsa 62. Vizsgálat egy német katonák által végrehajtott gyilkosság ügyében Szunyogdi faluban 1729
62. capsa 63. Jelentések Kollonics Lipót érsekhez és Keresztély Ágost érsekhez a katonaság által okozott károk ügyében ??????
  64. Hiányzik  
62. capsa 65. Kutassy János és más diákok által írt ének Verancsics Antal tiszteletére ???????
62. capsa 66. III. Károly mandátuma Keresztély Ágost érsekhez, hogy Mednyányszky Ferenc csatári és Kiss János arsari püspök esküjét fogadja el 1714
62. capsa 67. Püspöki, Szúnyogdi, Csölle és Dienesd birtokon vallon katonák által okozott károk 1602
62. capsa 68. Oláh Miklós megbízólevele 1553
62. capsa 69. Nagy Bertalan, lék várának kapitányától kapott reverzális Oláh Miklós részére 1553
  70. Középkori gyűjtemény  
62. capsa 71. Henrik, bajor választófejedelem magyarországi utazásának útvonala ?????
62. capsa 72. Pálffy Pál nádor bizonyságlevele arról, hogy Lippay György érseknek kétszázötven lovas katonát kell kiállítania 1649
62. capsa 73. A kasznár elismervénye arról, hogy Esterházy Imre prímás hatezer mérő gabonát adott hadi célokra 1740
62. capsa 74. Horvátország bánjának elismervénye Radonay Ignác Mátyás apát és Zalavár kapitányának hűségéről 1684
62. capsa 75. Információ a magdeburgi jezsuitákról 1631
62. capsa 76. Cris város kérelme Kollonics Lipót érsekhez a királyi adók csökkentése ügyében 1678
62. capsa 77. Tharrod-i Tamás számára adott idézőlevél 1533
62. capsa 78. Vallon Jakabnak adott utasítás a mohamedán hitre való áttérésre ??????
62. capsa 79. Nógrád megye vizsgálata a pataki lakosok rablása ügyében 1721
62. capsa 80. A Rákóczi szabadságharc idején írott jobbágypanaszok 1704
  81. Középkori gyűjtemény  
62. capsa 82. Kollonics Lipót hagyatékának összeírása 1707
62. capsa 83. Csatári Pál, kalocsai érsek Regensburgban elköltött pénzeiről 1664
62. capsa 84. Oláh Miklós levele Tompa Ferenc kinevezéséről 1507
62. capsa 85. I. Lipót király levele a magyar kamarához, hogy a zalavári kapitánynak és katonáknak fizessen 1683
62. capsa 86. I. Lipót király levele a magyar kamarához, hogy Rottál Kristóf Jánosnak a kölcsönadott tizenhárom ezer mérő gabonát fizesse vissza 1683
62. capsa 87. I. Lipót király levele a magyar kamarához, hogy a Vindisgratz örökösöknek a kölcsönadott negyvenezer forintot fizesse vissza 1686
62. capsa 88. Szelepcsényi György érsek levele a bécsújhelyi püspökhöz Bécsben felvett pénzei ügyében 1683
62. capsa 89. Válasz a fenti levélre ?????
62. capsa 90. Tájékoztatás a kalocsai érsek és a horvát bán közti perről ?????
  91. Hiányzik  
62. capsa 92. Sopron város levele Kollonics Lipót érsekhez Prajner Mátyás gyám és a Pavesich örökösök közt kitört viszály ügyében 1688
62. capsa 93. Az erdélyi gubernium levele Kollonics Lipót érsekhez Bethlen Miklós ügyében 1703
62. capsa 94. III. Károly mandátuma Keresztély Ágost érsekhez, hogy a királyi pecsétet Simoncsics Horváth János, a király személyes jelenléti bíróságának helytartója halála után Bécsbe szállítsa vissza 1723
62. capsa 95. Kollonics Lipóthoz írott missilisek 1695
62. capsa 96. II. Mátyás király különböző rendeletei Pázmány Péter érsekhez 1617-1628
  97. Hiányzik - valószínűleg áttéve az X. 196. szám alá  
62. capsa 98. II. Mátyás által adott útlevél Pázmány Péter túróci prépostnak Felső - Magyarország részeire 1616
62. capsa 99. II. Mátyás által adott útlevél Pázmány Péter túróci prépostnak a szabad királyi városokba 1616
62. capsa 100. Szelepcsényi György, kalocsai érsek Nádasdi Ferenc hűségéről 1660
63. capsa 101. Tájékoztatás Nagyszombat városa és a diákok közti ellentétekről ??????
63. capsa 102. Zubák birtokon (Lechniczi uradalom) élő jobbágyok vagyonának összeírása ???????
63. capsa 103. Jány püspök hagyatékának összeírása 1702
63. capsa 104. A pécsváradi apátságban található vagyontárgyak összeírása 1703
63. capsa 105. Bubek Ferenc, Gömör vármegye alispánjának bizonyságlevele Fráter György és a kassai várkapitány szerződéséről 1544
63. capsa 106. Radecius István, egri püspök levele az esztergomi kanonokokhoz és egy nagyszombati polgárhoz a kanonoki házak eladása ügyében 1574
63. capsa 107. I. Lipótnak írt levél a Kurlandi hercegség kancellárjának bárósága ügyében 1682
63. capsa 108. Rákóczi László, Sáros vármegye főispánjának levele a vármegyében lévő katolikusok és protestánsok ügyében 1655
63. capsa 109. Esterházy Imre, zágrábi püspök különböző számadásai 1712
63. capsa 110. Nyitra vármegye bizonyságlevele Berenchey Miklós gyilkossági perben való megidézéséről 1656
63. capsa 111. Vizsgálat Kissáró lakosai által végrehajtott gyilkossági perben 1583
  112. Hiányzik  
  113.-119. Középkori gyűjtemény  
63. capsa 120. Szapolyai János levele a bozóki préposthoz ötven gyalogos kiállítása ügyében 1530
63. capsa 121. I. Ferdinánk király levele Várdai Pál érsekhez Heldus Anna, pozsonyi polgár bécsi kórházra hagyott hagyatékának kiadása ügyében 1545
  122.-123. Középkori gyűjtemény  
63. capsa 124. II. Mátyás utasítása az Ecsed várában lévő levéltár átvizsgálására 1618
63. capsa 125. A kassai magiszrátus felállításáról szóló jelentés 1700
63. capsa 126. Javaslat a lévai váron kívül lévő házak és földek eladására ?????
  127. Középkori gyűjtemény  
  128. Hiányzik  
63. capsa 129. Raduly, havasalföldi vajda levele Homonnai Drugeth Bálinthoz, amelyben barátságáról biztosítja őt 1616
63. capsa 130. Királyi határozat a magyar kamarához, amelyben arról értesítik, hogy ezentúl kizárólag a királytól függ 1692
63. capsa 131. Főpapok levele a királyhoz a bor kimérésének nehézségei miatt ??????
63. capsa 132. Királyi tervezet a római kúriába küldendő ágens ügyében ??????
63. capsa 133. Szelepcsényi György kérelme, hogy helytartói funkcióit továbbra is elláthassa ?????
  134. Hiányzik  
63. capsa 135. Esterházy Miklós kérelme a királyhoz a Thurzó család női ágának örökösödése ügyében 1636
63. capsa 136. Vádirat Osztrosich Mátyás ellen a Thököly felkelésben való résztvétele miatt 1683
63. capsa 137. Jelentés arról, hogy Regéc várának tiszttartója Sennyey Sándor embereinek nem engedte meg a Báthori szőlők leszüretelését 1635
63. capsa 138. Az ifjabb Listhius János megbízólevele a pozsonyi káptalanban 1668
63. capsa 139. Klobusiczky Zsigmond bizonyságlevele Fejérpataky Rafael szolgáinak bántalmazása ügyében 1654
63. capsa 140. II. Rudolf király megbízólevele 1592
63. capsa 141. I. Ferdinánd király mandátuma Zágráb és Körös megye részére Krussell János nemes ügyében ??????
63. capsa 142. Kodermann András János levele a pozsonyi kamarához a Buccari kerület sószállítása ügyében 1679
63. capsa 143. A szepesi káptalan bizonyságlevele Beniczky András tiltakozásáról Győry János ellen gyilkossági ügyben 1633
63. capsa 144. Váradi György püspök levele a magyar főpapokhoz a veszprémi püspök panasza ügyében 1548
63. capsa 145. Bezerédy István, pápai kapitány bizonyságlevele a vásárhelyi Bokros György és felesége török fogságba eséséről 1688
63. capsa 146. Wszetinei jobbágyokra, akik előbb a Ziampachi, majd a Pázmány családhoz tartoztak, vonatkozó különböző mandátumok 1634
63. capsa 147. I. Lipót mandátuma a pozsonyi kamarához Kollonics Lipót beiktatásáról a kalocsai érsekség javaiba 1688
  148. Hiányzik  
63. capsa 149. Sebestény András erdélyi püspök elismervénye Tenturicz István bécsi regisztrátor kijelentéséről 1600
63. capsa 150. Szelepcsényi György érsek kérelme a királyhoz a magyar kancellár ügyében 1672
63. capsa 151. Levelezés Esterházy Miklós nádor és a klérus viszálya ügyében 1634
63. capsa 152. A kissárosi lakosok gyilkossági perének leírása 1584
63. capsa 153. Esterházy Miklós nádor levele az esztergomi káptalanhoz Nádasdy Pál tiltakozó levelének kiadása ügyében 1630
63. capsa 154. Bossányi Eszter, Forgách Miklós özvegye által indított per Jakusits János és szolgái ellen fia, Forgách Ferenc meggyilkolása ügyében 1647
63. capsa 155. Tájékoztatás Lengyelország és Bulgária állapotáról és Árva vármegye Pik féle felkelésben elszenvedett kárairól 1677
63. capsa 156. Kollonics Lipót halála után a pozsonyi kúriában maradt tárgyak jegyzéke 1707
63. capsa 157. Batthány Kristóf több levele mostohalányához házassága ügyében ?????
  158. Hiányzik  
63. capsa 159. Pázmány Péter és Kollonics Lipót érsekhez küldött különböző levelek ??????
  160. Hiányzik - valószínűleg áttéve az X. 196. szám alá  
63. capsa 161. Az Erdélyi Fejedelemség országgyűlésén kidolgozott utasítás az erdélyi kancellária számára 1695
63. capsa 162. Tájékoztatás Fogaras várának állapotáról és helyzetéről ????
63. capsa 163. Értekezés arról, hogy Fogaras földjére kell-e főkapitányt kinevezni 1699
63. capsa 164. Fogaras várához tartozó helyek leírása, amelyeket idősebb és ifjabb Apaffy Mihály megszerzett és eladott ????
63. capsa 165. Barberini bíboros és több jezsuita atya ajánlása Szelepcsényi György részére 1634
63. capsa 166. Meczenzeff birtokon lévő cipész céh szabályzata 1626
63. capsa 167. A király levele Szelepcsényi György érsekhez, amelyben szabad járást ad Bécs városába 1671
63. capsa 168. Várdai Pál érsek levele Frangepán Kristóf és Táti János részére, amelyben kölcsönös védelmet ígér 1527
63. capsa 169. Pázmány Péter, túróci prépostnak adott útlevél a felső-magyarországi zavargások lecsillapítására 1616
  170. Hiányzik  
63. capsa 171. Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem nyílt levele Tholdy Albert szolgájának, Moré Györgynek körözéséről 1548
63. capsa 172. A Meczenzeff birtokon lévő asztalos céh szabályzata 1626
  173. Hiányzik  
63. capsa 174. A királyi helytartó mandátuma Thurzó Jánoshoz a neki elzálogosított szőlők kiváltása ügyében 1536
63. capsa 175. Vizsgálat Kázmér Péter elfogásáról 1678
63. capsa 176. Vizsgálat Pinke Albert, érseki jobbágy megvesszőzése ügyében ?????
  177. Hiányzik  
63. capsa 178. A nagyszobati rektor kérelme a városi szenátustól a diákok és az akadémiai tisztviselók polgárjogának ügyében ?????
63. capsa 179. A prímási levéltárban található, a magyar történelemre vonatkozó iratok összeírása ?????
63. capsa 180. Forgách Ádám bizonyságlevele arról, hogy Szelepcsényi György érsek semmiféle levelezést nem folytatott a hűtlenséggel vádolt Nádasdy Ferenccel 1670
63. capsa 181. Királyi mandátum Lippay György, veszprémi püspökhöz, hogy a Daróczi vár elzálogosításából befolyt összeget a pozsonyi vár restaurálására fordítsa 1636
63. capsa 182. Vittnyedi István Keczer Ambrushoz küldött levele a protestáns vallás védelmében 1669
63. capsa 183. I. Lipót saját kezű levele Szelepcsényi György érsekhez, amelyben sűrgősen magához kéreti 1681
63. capsa 184. Két szerzetes bizonyságlevele arról, hogy Radonay Ignác, pécsi püspök Kollonics Lipót érsek egy rendeletével szembehelyezkedett 1690
63. capsa 185. Bethlen István levele a nádorhoz, amelyben a király iránti hűségéről biztosítja 1636
63. capsa 186. II. Ferdinánd mandátuma Losy Imre egri püspökhöz arról, hogy Homonnai Drugeth Bálintot Felső-Magyarország kapitányává nevezte ki 1636
63. capsa 187. Nagyszombat városának vizsgálata az érsekség által használt bor mértékek ügyében 1728
63. capsa 188. Patatich Miklós, Horvátország és Szlavónia jegyzőjének bizonyságlevele arról, hogy Zrinyi Péter a fogságában lévő Czindery Györgyöt elengedte 1670
63. capsa 189. Különböző jobbágykérelmek Kollonics Lipót érsekhez ??????
63. capsa 190. Különböző levelek Losy Imre és Pázmány Péter érsekhez ??????
63. capsa 191. Különböző levelek Losy Imre és Pázmány Péter érsekhez ?????
135. doboz 192. Német nyelvű missilis levelek ?????
63. capsa 193. Különböző levelek Losy Imre és Pázmány Péter érsekhez ??????
63. capsa 194. Jench János, pozsonyi luteránus prédikátor által keltett zavargásra vonatkozó iratok 1634
  195. Hiányzik  
81.-110. doboz 196. Az esztergomi érsekekhez írt különböző missilis levelek ?????
  197.-199. Hiányzik  
111. doboz 200. Barkóczy Ferencnek írt dicsőítő hálaének ?????
111. doboz 201. Barkóczy Ferenc levelezésének protocolluma 1744-1745
111. doboz 202. A poszonyi várban lévő keresztelő kápolna felszentelésének dokumentuma ??????
111. doboz 203. Batthyány József prímás levelezésének protocolluma 1777-1787
111. doboz 204. Batthyány József prímáshoz érkezett kérelmek protocolluma 1789
  205. Hiányzik  
112. doboz 206. Foktű birtokra vonatkozó akták 1787
112. doboz 207. Kismark birtokra vonatkozó ügyek 1787
112. doboz 208. Fabrius Ferenc presbiter támogatása 1792
112. doboz 209. Kamarai határozat Török tanácsosnak a szepesi káptalanból kiadandó akták ügyében 1774
112. doboz 210. Érsekapátiban található kincstár leírása 1426
112. doboz 211. A prímási levéltárból kiadott dokumentumok listája Óbuda és Visegrád birtokra vonatkozólag ????
112. doboz 212. Néhány oklevél leírása ??????
112. doboz 213. Szerződés Kollonics Lipót és a királyi kamara között a meghalt szerzetesek hagyatékának ügyében 1703
  214. Áttéve az A. 85. szám alá  
112. doboz 215. Az egri püspöknek kiadott és visszavett iratok jegyzéke ?????
112. doboz 216. Garamszőlős vásártartó privilégiuma ?????
112. doboz 217. Boronkay jelentése a prímási levéltárról 1781
112. doboz 218. Somogy városára vonatkozó iratok 1781
113. doboz 219. A Prímási Levéltár pozsonyi raktárában található, a győri püspökségre vonatkozó iratok jegyzéke 1727
113. doboz 220. A haldoklók és halottak pozsonyi Szűz Mária társasága kérése Lippay érsekhez a kölcsönük ügyében 1651
113. doboz 221. A kancellár levele Lippay György érsekhez, amelyben a magyar hadsereg Sztíriai hadmozdulatairól értesíti 1657
113. doboz 222. Szelepcsényi György érsek levele a nyitrai püspökségnek, amelyben elismeri a tisztviselői által okozott károkat ?????
113. doboz 223. Bársonyi egri püspök levele Szelepcsényi György érseknek, amelyben elnézést kér mulasztásaiért 1676
113. doboz 224. Csanády Anna kérelme az érsekhez férje, Semsey Pál fogságból való szabadulása ügyében 1680
113. doboz 225. Dvornikovics Mihály, váci püspök panasza Szelepcsényi György érseknek a nádorválasztással kapcsolatban 1694
113. doboz 226. Jóslat az 1638-as évre ?????
113. doboz 227. I. Lipót király mandátuma a veszprémi püspöknek sümegi elhagyott ferences kolostor ügyében 1670
113. doboz 228. Ferdinánd király levele Pázmány Péter érsekhez Jents János pozsonyi prédikátor ügyében 1634
  229.-231. Hiányzik  
113. doboz 232. Zsigray János szepesi prépost tájékoztatása a Rákóczi birtokokon történő csodás jelenségekről, például a könnyező Szűz Máriáról 1697
113. doboz 233. III. Károly mandátuma Keresztély Ágost érsekhez a tanácsosok hivatali esküje ügyében 1720
113. doboz 234. Papp Gáspár özvegyének, Major Ilonának megbízólevele 1727
113. doboz 235. III. Károly mandátuma az új pozsonyi bíró hivatali esküje ügyében 1728
113. doboz 236. Királyi határozat Gindl Fülöp és Krapff Ferenc viszálya ügyében 1720
113. doboz 237. Nagyszombat város tájékoztatása a kanonok ügyében 1730
113. doboz 238. Esztergom város magisztrátusának elismervénye a cipész céh szabályzatáról 1730
113. doboz 239. A pécsi püspök patrónusi jogairól 1731
113. doboz 240. A pozsonyi káptalan tájékoztatása az új kanonokok panaszairól 1732
113. doboz 241. A késmárki Thököly kápolna 1734
113. doboz 242. A királyi helytartótanács tájékoztatja Esterházy érseket a lőcsei magisztrátus és Veber Mátyás közti viszályról 1735
113. doboz 243. A királyi helytartótanács mandátuma az érsekhez néhány alapítvány jóváhagyása ügyében 1740
113. doboz 244. Szabolcs vármegye a hajdú városok feletti joghatóságot kéri ?????
113. doboz 245. Csáky érsekhez küldött különböző beadványok 1754-1756
113. doboz 246. Nagy Gábor presbiter kérelme Barkóczy érsekhez és a királyhoz, amelyben közli, hogy ő királyi vérből származik ??????
113. doboz 247. A dorogi posta Esztergomba való áthelyezésének aktái 1762
113. doboz 248. Batthyány Károly tájékoztatja Barkóczy érseket közelgő házasságáról ?????
113. doboz 249. Timon János kinevezése jószágigazgatóvá 1707
113. doboz 250. Kovács József kérelme Barkóczyhoz nemessége ügyében 1762
113. doboz 251. Stulhofferin Anna Mária kérelme a királyhoz egy irat kiadása ügyében 1753
113. doboz 252. Leszkovszky Ferenc felmentése 1778
  253. Áttéve az A. 85. szám alá  
113. doboz 254. Néhány ismeretlen terület térképe - Áttéve a térképek közé ?????
113. doboz 255. Borsiczky Katalin és Horeczky Imre válópere 1729
113. doboz 256. Nógrád megye települései ????
113. doboz 257. Mérey Mihály, szekszárdi kapucinus apát megbízólevele az apátság javainak helyreállítására 1761
113. doboz 258. Loviskovics István szepesi kanonok végrendelete 1719
113. doboz 259. Csáky Miklós érsek halála után a szentkereszti uradalomban maradt tárgyak jegyzéke 1757
113. doboz 260. Barkóczy Ferenc végrendeletének másolata 1765
113. doboz 261. Szunyogh Gáspár kikéri unokáját a kolostorból 1656
113. doboz 262. A Cassa parochorum-mal kapcsolatos megjegyzések ?????
113. doboz 263. Plonics Antal, bakai plébános beszámolója a várkonyi plébános végrendeletének végrehajtásáról 1794
  264. Hiányzik  
113. doboz 265. A katonai rend vörös csillag rendjének bevezetése 1723
113. doboz 266. Az orthodox püspök sérelmei 1739
113. doboz 267. Széchényi György érsek által alapított pozsonyi és a pesti kórház közti egyezség 1726
113. doboz 268. Az esztergomi őrkanonok negyedére vonatkozó megjegyzések ?????
113. doboz 269. Az elintézett ügyek listája mutatóval ellátva 1786
114. doboz 270. Liszkó birtokra vonatkozó iratok 1783
113. doboz 271. Különböző előléptetések iratai 1711-1739
113. doboz 272. Boronkay Imre kinevezése a királyi tábla ülnökévé 1795
  273. Hiányzik  
113. doboz 274. Az egri püspökség a beregszászi malom iratait kéri 1796
113. doboz 275. A pozsonyi érseki palotával szomszédos Ormosdi ház ablakairól szóló jelentés - Áttéve a G. 125. szám alá 1800
  276. Hiányzik - Levéltárra vonatkozik, valahol megvan !!!!  
115. doboz 277. Jelentsich József levéltáros iratai ?????
116. doboz 278. Varlandy József levéltáros iratai 1791-1792
117. doboz 279. Dvornikovics levéltáros iratai 1792
118. doboz 280. Megjegyzések a világi és az egyházi levéltárra vonatkozólag ?????
119. doboz 281. Grasalkovich gróf levelei 1752-1772
119. doboz 282. Királyi Tábla személyzete 1799
  283. Hiányzik  
119. doboz 284. Esterházy Ferenc jókívánságai Károly főhercegnek ??????
119. doboz 285. A Directorium személyzete 1797
119. doboz 286. A hadsereg velencei hadmozdulatai 1798
119. doboz 287. A pozsonyi diákok kihágásai 1796-1798
119. doboz 288. Lacroix herceg fogadása Esztergomban 1798
119. doboz 289. Berger Jakab megküld Fraiczel Eleonorának néhány hazafias beszédet 1798
119. doboz 290. Komárom vármegye megyeházának újjépítéséhez segítséget kér 1798
119. doboz 291. A pozsonyi templom Szent János kápolnájának leírása 1732
119. doboz 292. Nyitra vármegyében építendő utak jegyzéke ?????
119. doboz 293. Nyitra vármegye gúnyirata az érsekhez ?????
119. doboz 294. Jelentés Bécsből Krakkó helyzetéről ?????
120. doboz 295. Szabad királyi városok kérelmei az érsekhez ??????
120. doboz 296. Cseh Ferenc és Gáspár Pál védelmet kér az érsektől 1799
120. doboz 297. Jelentések a porosz-francia háborúról ?????
121. doboz 298. Megyegyűlésekkel kapcsolatos jelentések 1798
121. doboz 299. Jószágigazgató jelentései ?????
122. doboz 300. Az esküdtek bérezésére vonatkozó iratok 1785
123. doboz 301. Az esküdtek bérezésére vonatkozó iratok 1791-1799
124. doboz 302. Kérelmek és ajánlások védelemért 1796-1797
124. doboz 303. Kérelmek és ajánlások védelemért 1798
125. doboz 304. A vallásalap vagyona kapcsán beérkezett kérelmek protocolluma ?????
125. doboz 305. Kérelmek és ajánlások védelemért és támogatásért ??????
126. doboz 306. Kiadott iratok protocolluma 1798-1799
127. doboz 307. A legfelsőbb tanács prefektusának és titkárának jelentései Károly Ambrus prímáshoz 1808
127. doboz 308. Különböző udvari jelentések a prímás tűzifájáról 1808
127. doboz 309. Kondé József Benedek jelentés a komáromi erődítmény restaurálásáról 1808
127. doboz 310. Kondé József Benedek jószágigazgató jelentései Károly Ambrusnak 1808-1809
127. doboz 311. Pozsony város rendelkezései árvíz idején 1809
127. doboz 312. Károly Ambrus prímás és a magyar kamara szerződése a jezsuiták régi iskolaépülete tárgyában 1808
127. doboz 313. Levelezések protocolluma 1808
127. doboz 314. A kassai gránátosok (Grenatarius) védelmet kérnek az érsektől 1809
127. doboz 315. Zgurits Ferenc kérelme kancelláriai állásért 1808
128.-132. doboz 316. Károly Ambrushoz írt különböző kérelmek 1808-1809
133. doboz 317. A császári-királyi tanács beadványai ?????
133. doboz 318. Úrbéri osztályozás leírása ????
133. doboz 319. Ferdinánd főherceg és Beatrix hercegnő naplója ?????
133. doboz 320. Batthyány József hercegprímás tiszteletére írt dicsőítő ének ????
133. doboz 321. Tervezet Moson vármegye dica összeírására 1782
133. doboz 322. Sigray báró bemutatványa a Sárvízi csatornák kiépítésére 1784
133. doboz 323. Kérvény a nemzeti iskolák támogatására 1785
133. doboz 324. A királyi tanács körlevele a jobbágyok verésének megakadályozására 1786
133. doboz 325. A bécsi kamara határozata egy császári rendelettel kapcsolatban 1784
133. doboz 326. Királyi tanács beadványa 1787
133. doboz 327. Az érsek nyílt levelének továbbítása az erdélyi kancellária felé az erdők megőrzésének ügyében 1787
133. doboz 328. Kovacsics Márton munkaterve 1787
133. doboz 329. A császári adószedés rendje 1790
133. doboz 330. Zágráb megye előterjesztése Magyarország régi jogainak visszaállítására és bán választásra 1790
133. doboz 331. A helytartótanács beadványa a magnézium bányászat beszüntetéséről 1790
133. doboz 332. Lázár József kérvénye házassága ügyében 1791
133. doboz 333. Körlevél Bécs új politikai alkotmányáról 1791
133. doboz 334. Galgóczy Antal, Pozsony megyei alispán levele Ormosdy jószágkormányzóhoz az osztrák-magyar határ kiigazítása ügyében 1792
133. doboz 335. Helytartótanács beadványa Szereden és Hosszúfalun kialakítandó téli szállás ügyében 1792
133. doboz 336. Tájékoztatás a pozsonyi mértékekről 1793
133. doboz 337. A helytartótanács beadványa a Pozsony megye alispánjának tartozásáról ?????
133. doboz 338. A helytartótanács határozata bölcsész hallgatók letelepítéséről Szombathelyen 1793
133. doboz 339. Tájékoztatás az Oroszországba történő borkivitelről 1793
133. doboz 340. Reitaller Mátyás cenzor levele a prímáshoz a magánkiadás beszüntetéséről 1793
  341. Hiányzik  
133. doboz 342. Magyarország teljes kataszteri felmérése 1794
133. doboz 343. Pálffy Károly iratai tartozásáról 1756
133. doboz 344. Batthyány József kalocsai érsek határozatai a küldöttek bérezéséről 1766-1768
133. doboz 345. A Főszékesegyházi Könyvtárban található, Batthyány Fülöp által adományozott könyvek jegyzéke ????????
133. doboz 346. Kimutatás a bevételekről 1788
133. doboz 347. Olasz nyelvű protocollum kikötő bevételekről 1790-1843
133. doboz 348. Lányi Károly személyes iratai ??????
133. doboz 349. Úriszéki jegyzőkönyv 1727
133. doboz 350. Ebnei György, soproni polgár bűnpere ?????
133. doboz 351. Két fiatalabb Vitnyédi testvér élelmezésének költségei 1674
133. doboz 352. Grösser Ferenc hadnagy házassági ügye ?????
133. doboz 353. Veer de Muron család oklevele ????
134. doboz 354. Az esztergomi érsekség bevételei és kiadásai Kollonics Lipót érseksége idején 1687-1700
134. doboz 355. Gazdasági számadások és ezzel kapcsolatos levelezés 1669-1677
134. doboz 356. Kerekes János jelentése az esztergomi érsekség tisztviselőiről XVII. század eleje
134. doboz 357. Pénzbeli elszámolás 1597
134. doboz 358. A tardoskeddi uradalom elszámolása 1583
134. doboz 359. A tardoskeddi uradalom elszámolása 1589
134. doboz 360. A nagyszombati uradalomban termelt új bor mennyiségről szóló számadás 1601
134. doboz 361. Az esztergomi érsekség bevételeiről készült elszámolás 1580-1581
134. doboz 362. Az esztergomi érsekség bevételeiről készült elszámolás 1597
134. doboz 363. Különböző gazdasági ügyekben történt levelezés 1580-1606
135. doboz 364. Az esztergomi érsekség bevételeiről készült elszámolás 1576-1616
135. doboz 365. Az esztergomi érsekség tisztviselői 1551-1603
135. doboz 366. Borelszámolás 1589
135. doboz 367. Az esztergomi érsekség bevételeiről készült elszámolás 1615-1616
135. doboz 368. II. Rudolf császár a guttai uradalomból hatvankét darab vizát kér 1582
135. doboz 369. Vizsgálat Csery Mihály számadása ügyében a birtokok részletes felsorolásával 1603

 
MKB-LUX Kft. A WEB-oldalt üzemelteti: MKB-LUX Kft. Budapest Prímási Levéltár Esztergom (c) All right reserved